ePUAPSEKAPSilesia

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych - rejon ul. PCK

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Prezydent Miasta Mysłowice ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wym. działek niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Miasta Mysłowice, położonych w Mysłowicach - Krasowach w rejonie ul. PCK (w pobliżu Szkoły Podstawowej Nr 17), na karcie mapy 1 obrębu Krasowy, zapisanych w księdze wieczystej nr KA1L/00014160/3 Sądu Rejonowego w Mysłowicach, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową:

Lp.

Numery działek

i powierzchnie

Cena wywoławcza nieruchomości

Wysokość

wadium

1.

2.

3.

4.

1.

nr 2643/83 o pow. 872 m2

110.000,-zł

22.000,-zł

2.

nr 2644/83 o pow. 873 m2

110.000,-zł

22.000,-zł

Przeprowadzony w dniu 13.12.2011r. pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości zakończył się wynikiem negatywnym. Zgodnie z uchwalonym przez Radę Miasta Mysłowice uchwałą nr LXXIX/754/06 z dnia 31 sierpnia 2006r. miejscowym planemzagospodarowania przestrzennego „Krasowy Południowe” w Mysłowicach, wyżej wym. działki posiadają przeznaczenie: MU IV – tereny zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem funkcji usługowej jako funkcji uzupełniającej. Plan miejscowy dopuszcza na w/w działkach zarówno zabudowę wolnostojącą jak i zabudowę bliźniaczą. Dopuszcza również lokalizację budynków mieszkalnych wielorodzinnych zawierających dwa mieszkania. Postąpienie w przetargu nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Cena osiągnięta w przetargu, płatna jest w całości nie później niż do dnia zawarcia notarialnej umowy przenoszącej własność nieruchomości. Do ceny tej doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%, płatny w terminie j.w. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Mysłowice.


Przetarg odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2012r. o godz. 10.30 w sali nr 204
Urzędu Miasta w Mysłowicach przy ul. Powstańców 1.


W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą najpóźniej do dnia 11 kwietnia 2012r. wyżej wym. wadium z podaniem nr działki na konto: Urząd Miasta Mysłowice Nr 13 1050 1214 1000 0023 5654 6974 ING Bank Śląski. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta w Mysłowicach. Osoby przystępujące do przetargu na więcej niż jedną wybraną działkę zobowiązane są wpłacić oddzielne (osobne) wadium na każdą z tych działek. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu (bez oprocentowania), na konto przez nich wskazane. Organizator przetargu jest obowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

  • dowód wniesienia wadium (oryginał),
  • dokument tożsamości,
  • aktualne dokumenty (oryginały) wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu przetargu:

a) odpis z rejestru handlowego lub Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku osób prawnych,

b) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dla każdego ze wspólników spółki cywilnej, a także umowę spółki cywilnej (wspólnicy spółek cywilnych),

c) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku osoby fizycznej jako podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą,

  • osoby reprezentujące w/wym. uczestników przetargu, winny posiadać udzielone im potwierdzone notarialnie pełnomocnictwa do wzięcia udziału w przetargu,
  • oświadczenie, że oferent zapoznał się z dokumentacją zbywanej nieruchomości, jej stanem faktycznym i prawnym oraz z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
  • oświadczenie, że oferent zapoznał się z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 z późn.zm.),
  • numer rachunku bankowego, na które zostanie zwrócone wadium, w przypadku nie wygrania przetargu.

Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Dodatkowe informacje dot. zbywanych działek oraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych:

Zbywane działki winny być wykorzystane pod zabudowę mieszkaniową, zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Krasowy Południowe” w Mysłowicach. Nin. działki posiadają kształt regularny zbliżony do prostokąta, dłuższym bokiem przylegają do drogi dojazdowej. Na działkę nr 2643/83 zachodzi częściowo krawędź drogi gruntowej. Teren działek jest płaski, porośnięty trawą. W południowej części działki nr 2644/83 występują pojedyncze drzewa i zakrzewienia. Obsługa komunikacyjna zbywanych działek prawnie może się odbywać po gruncie gminnym – drogą gruntową od strony Szkoły Podstawowej Nr 17 (przebiegającą wokół szkoły), stanowiącą ogólnodostępną wewnętrzną drogę gminną.
Obciążenia nieruchomości. W księdze wieczystej nr KA1L/00014160/3, w której znajdują się m.in. wyżej wym. działki, w dziale III wpisane są obciążenia dot. prawa drogi na rzecz każdoczesnych właścicieli wyk. 291 Krasowy z powołaniem się na zezwolenie z dnia 06.08.1915r. wpisane w 1921r. a przeniesione do współodpowiedzialności z KW Krasowy wyk. 109. Obciążenia te nie dotyczą bezpośrednio zbywanych działek.
Nabywcy zobowiązani będą na własny koszt i we własnym zakresie:

  • Uporządkować teren, a w razie konieczności dokonać wycinki zieleni (ewentualne opłaty z tym związane ponosi nabywca);
  • Zrealizować niezbędne dla zamierzonej inwestycji uzbrojenie techniczne i uzyskać we własnym zakresie zapewnienia dostawy mediów niezbędnych do funkcjonowania planowanej inwestycji oraz rozwiązać sposób odprowadzania i odbioru ścieków, a także wód opadowych;
  • Wykonać badanie geotechniczne gruntu.

W przypadku wystąpienia w obrębie nabytych działek sieci nie ujawnionych na istniejących mapach i dokumentach, a kolidujących z inwestycją, Miasto Mysłowice nie będzie ponosiło z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
Nabywcy zobowiązani również będą do poniesienia w całości kosztów notarialnych oraz kosztów i opłat sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.
Treść nin. ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej www.myslowice.pl w zakładce „Gospodarka – Nieruchomości – Ogłoszenia o przetargach”, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Mysłowice (na II piętrze) obok pok. 302 Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, w którym również można zapoznać się z dokumentacją zbywanych nieruchomości tel. (32) 31-71-236.
Szczegółowych informacji o możliwości zabudowy działek można uzyskać w Wydziale Architektury, Urbanistyki i Strategii Urzędu Miasta w Mysłowicach przy Placu Wolności nr 2, tel. (32) 31 71 324 (w godz. pracy urzędu).

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa