ePUAPSEKAPSilesia

Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych - ul. Laryska

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Prezydent Miasta Mysłowice ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wym. nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Mysłowice, położonej w Mysłowicach-Brzezince przy ul. Laryskiej obok Nr 42, z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w zabudowie wolnostojącej wraz ze sprzedażą udziałów w gruncie przeznaczonym pod wewnętrzną drogę dojazdową:

Lp.

Numery działek i powierzchnie

Łączna cena wywoławcza

nieruchomości pod

zabudowę i udziału

w drodze

Wysokość

wadium

1.

2.

3.

4.

2.

nr 1649/15 o pow. 379 m2i nr 1655/20 o pow. 873 m2

o łącznej pow. 1252 m2+ udział 1/6 cz. w działce

nr 1656/20 o pow. 2536 m2

110.000,-zł

22.000,-zł

Przeprowadzone ustne przetargi nieograniczone na zbycie nin. nieruchomości tj. pierwszy przetarg w dniu 18.01.2011r., a drugi przetarg w dniu 19.04.2011r. - zakończyły się wynikiem negatywnym. Wyżej wym. działki zapisane są odpowiednio w księdze wieczystej KW Nr 8258, KW Nr 25179 i KW Nr 39139 Sądu Rejonowego w Mysłowicach, położone są na karcie mapy 5 dod.1 obrębu Brzezinka, wykazane w operacie ewidencji gruntów jako użytek R IVb. Nin. grunty nie posiadają pokrycia planem miejscowym, a w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mysłowice, uchwalonym przez Radę Miasta Mysłowice uchwałą Nr XXX/656/08 z dnia 30 października 2008r. określone zostały jako: MNU – tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej o niskiej intensywności. Istnieje możliwość zabudowy w/w gruntu budynkiem o funkcji identycznej lub pokrewnej z obiektami znajdującymi się w sąsiedztwie terenu. W sąsiedztwie występuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Zagospodarowanie terenu nastąpi na podstawie szczegółowych warunków, które zostaną określone w decyzji o warunkach zabudowy, wydanej na wniosek nabywcy. Postąpienie w przetargu nie może wynosić mniej niż 1% łącznej ceny wywoławczej nieruchomości pod zabudowę i udziału w drodze, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Cena osiągnięta w przetargu, płatna jest w całości nie później niż do dnia zawarcia notarialnej umowy przenoszącej własność nieruchomości. Do ceny tej doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%, płatny w terminie j.w. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Mysłowice.


Przetarg odbędzie się w dniu 9 sierpnia 2011r. o godz. 11.00 w sali nr 204
Urzędu Miasta w Mysłowicach przy ul. Powstańców 1.


W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą najpóźniej do dnia 3 sierpnia 2011r. wyżej wym. wadium z podaniem nr działek na konto: Urząd Miasta Mysłowice Nr 25 1240 4227 1111 0000 4846 4055 PEKAO S.A. Mysłowice ul. Mikołowska 6. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta w Mysłowicach. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu (bez oprocentowania), na konto przez nich wskazane. Organizator przetargu jest obowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

  • dowód wniesienia wadium (oryginał),
  • dokument tożsamości,
  • aktualne dokumenty (oryginały) wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu przetargu:

a) odpis z rejestru handlowego lub Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku osób prawnych,
b) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dla każdego ze wspólników spółki cywilnej, a także umowę spółki cywilnej (wspólnicy spółek cywilnych),
c) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku osoby fizycznej jako podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą,

  • osoby reprezentujące w/wym. uczestników przetargu, winny posiadać udzielone im potwierdzone notarialnie pełnomocnictwa do wzięcia udziału w przetargu,
  • oświadczenie, że oferent zapoznał się z dokumentacją zbywanej nieruchomości, jej stanem faktycznym i prawnym oraz z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
  • oświadczenie, że oferent zapoznał się z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 z późn.zm.),
  • numer rachunku bankowego, na które zostanie zwrócone wadium, w przypadku nie wygrania przetargu.

Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Dodatkowe informacje dot. zbywanych działek oraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych:

Nin. grunty winny być wykorzystane pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Zagospodarowanie terenu nastąpi na podstawie szczegółowych warunków, które zostaną określone w decyzji o warunkach zabudowy, wydanej na wniosek nabywcy. Obsługa komunikacyjna zbywanej nieruchomości winna się odbywać od ul. Laryskiej, poprzez działkę nr 1656/20, przeznaczoną pod wewnętrzną drogę dojazdową. W pasie drogowym ulicy Laryskiej, na wprost wjazdu na działkę nr 1656/20, znajdują się słupy: energetyczny i teletechniczny. W przypadku ewentualnej kolizji planowanego wjazdu z nin. urządzeniami, nabywca nin. nieruchomości na własny koszt i we własnym zakresie (wspólnie z pozostałymi współwłaścicielami działki drogowej nr 1656/20), dokona przebudowy kolidujących urządzeń (po uzgodnieniu z właścicielami sieci).
W pobliżu północnej granicy działki drogowej nr 1656/20 przebiega czynny gazociąg Ø 100 oraz nieczynny gazociąg Ø 200. Przez nin. działkę przebiega również sieć kanalizacyjna, która została wybudowana przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach - kanalizacja sanitarna Ø 250 wraz ze studzienkami oraz przyłączami do granic nieruchomości umożliwiających podłączenie do kanalizacji. Współwłaściciele działki drogowej nr 1656/20 zobowiązani będą zapewnić właścicielom sieci (gazowej i kanalizacyjnej) dostęp do tych sieci, celem przeprowadzenia konserwacji lub usunięcia awarii.
Przez zbywaną nieruchomość składającą się z działek nr: 1649/15 i 1655/20 o łącznej pow. 1252 m2 (w pobliżu północnej jej granicy) przebiega czynny gazociąg Ø 100, który nie utrudnia zbytnio zagospodarowania nieruchomości oraz nieczynny gazociąg Ø 200, który w przypadku kolizji z planowaną zabudową, winien być usunięty przez nabywcę na własny koszt i we własnym zakresie, w uzgodnieniu z właścicielem sieci. Właściciel nin. nieruchomości zobowiązany będzie zapewnić właścicielowi w/w sieci dostęp do sieci, celem przeprowadzenia konserwacji lub usunięcia awarii, ewentualnie usunięcia sieci.
Nabywca zobowiązany będzie we własnym zakresie i na własny koszt:

  • Uporządkować teren, a w razie konieczności dokonać wycinki zieleni, po wcześniejszym uzyskaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów kolidujących z inwestycją (ewentualne opłaty z tym związane ponosi nabywca);
  • Dokonać aktualnych uzgodnień branżowych przebiegu sieci i urządzeń uzbrojenia podziemnego względnie nadziemnego terenu oraz zrealizować niezbędne dla zamierzonej inwestycji uzbrojenie techniczne i uzyskać we własnym zakresie zapewnienia dostawy mediów oraz odbioru ścieków i wód opadowych;
  • Wspólnie z pozostałymi współwłaścicielami działki drogowej nr 1656/20 o pow. 2.536 m2, zapisanej obecnie w księdze wieczystej KW Nr 39139 (poprzednio w KW Nr 25179), wykonać wewnętrzną drogę dojazdową na tej działce, do działek nabytych w przetargu oraz wykonać podjazd do ulicy Laryskiej, jak również dokonać ewentualnej przebudowy urządzeń kolidujących z wjazdem.

W przypadku wystąpienia w obrębie nabytych działek sieci nie ujawnionych na istniejących mapach i dokumentach, a kolidujących z inwestycją, jak też wystąpienia zmian w przepisach w tym dotyczących zagospodarowania przestrzennego, Miasto Mysłowice nie będzie ponosiło z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
Nabywca zobowiązany również będzie do poniesienia w całości kosztów notarialnych oraz kosztów i opłat sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.
Treść nin. ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej www.myslowice.pl w zakładce „Gospodarka – Nieruchomości – Ogłoszenia o przetargach”, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mysłowice oraz w Wydziale Gospodarki Gruntami w pok. 302, w którym również można zapoznać się z dokumentacją zbywanej nieruchomości, zawierającą przebieg sieci uzbrojenia terenu i dokumentację geotechniczną gruntu (w godz. pracy urzędu) tel. (32) 31-71-236.

 

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa