ePUAPSEKAPSilesia

Ogłoszenie o ustnym przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej - ul. Słowackiego

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Prezydent Miasta Mysłowice ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mysłowice położonej przy ulicy Juliusza Słowackiego nr 4 w Mysłowicach, o łącznej pow. 710 m2, obejmującej działki nr 422/8 o pow. 553 m2, nr 418/9 o pow. 82 m2 i nr 538/8 o pow. 75 m2, zapisanej w księdze wieczystej Nr 10821 Sądu Rejonowego w Mysłowicach, z przeznaczeniem na cele mieszkaniowo – usługowe, w tym biura i handel detaliczny. Na przedmiotowym gruncie usytuowany jest budynek mieszkalno biurowy wzniesiony w 1900 roku o pow. zabudowy 159 m2, pow. użytkowej 173 m2 i kubaturze 930 m3 oraz budynek garażowy
wzniesiony w II połowie XX wieku, o pow. użytkowej 30 m2. Nieruchomość nie posiada pokrycia planem miejscowym, w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mysłowice zatwierdzonym przez Radę Miasta Mysłowice uchwałą z dnia 30 października 2008 r. Nr XXX/656/08, przeznaczona jest dla strefy oznaczonej symbolem S - tereny zabudowy śródmiejskiej wielofunkcyjnej. Na podstawie decyzji nr A/1183/72 z dnia 5.05.1972 r. działki leżą w granicach układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków.


Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 210.000,- zł
(słownie złotych: dwieście dziesięć tysięcy), w tym
cena składnika budowlanego wynosi 84.000,- zł
cena gruntu wynosi 126.000,- zł


Postąpienie w przetargu nie może być mniejsze niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Cena osiągnięta w przetargu, płatna jest w całości nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej, a za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Mysłowice. Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towaru i usług, w związku z art. 29 ust. 5 tej ustawy.


Przetarg odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2011 r. o godz. 1000 w sali nr 204
Urzędu Miasta Mysłowice przy ul. Powstańców 1


W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które najpóźniej do dnia 24 sierpnia 2011 r. wpłacą wadium w wysokości 42.000,- zł (słownie złotych: czterdzieści dwa tysiące) na konto: Urząd Miasta Mysłowice Nr 25124042271111000048464055 PEKAO S.A. Mysłowice ul. Mikołowska 6. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Mysłowice. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zwracane jest bez oprocentowania w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu na konto przez nich wskazane. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.


Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć Komisji Przetargowej:

 

  • Dowód wniesienia wadium (oryginał).
  • Dokument tożsamości.
  • Aktualne dokumenty (oryginały) wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu przetargu:

a) odpis z rejestru handlowego lub Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku osób prawnych,

b) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dla każdego ze wspólników spółki cywilnej, a także umowę spółki cywilnej (wspólnicy spółek cywilnych),

c) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku osoby fizycznej jako podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą

  • Potwierdzone notarialnie pełnomocnictwo do wzięcia udziału w przetargu, w przypadku osób reprezentujących uczestników przetargu.
  • Oświadczenie, że oferent zapoznał się z dokumentacją zbywanej nieruchomości, jej stanem faktycznym i prawnym oraz warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń.
  • Oświadczenie, że oferent zapoznał się z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm).
  • Numer rachunku bankowego, na które zostanie zwrócone wadium, w przypadku nie wygrania przetargu.

Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Informacje dotyczące zbywanej nieruchomości oraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych:

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w centrum Mysłowic, w rejonie Starego Miasta. Posiada nieregularny kształt, jest znacznie nachylona w kierunku północno – wschodnim i ogrodzona ogrodzeniem z przęseł stalowych na podmurówce. Budynek mieszkalno – biurowy znajdujący się na nieruchomości jest pustostanem, składa się z dwóch części, w tym jedna została częściowo przebudowana. Część budynku usytuowana od strony wschodniej nie jest przebudowana, obejmuje budynek piętrowy, w niewielkiej części podpiwniczony, z dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej, krytym papą. Jest w złym stanie technicznym. Okna, podłogi i tynki wykazują duży stopień zużycia, a miejscowo występują zawilgocenia i ubytki tynku. Część budynku usytuowana od strony zachodniej jest przebudowana, pozostaje w lepszym stanie technicznym i stanowi budynek piętrowy z gospodarczym strychem, nie podpiwniczony, z jednospadowym dachem o konstrukcji drewnianej, krytym papą. Budynki nie posiadają ogrzewania, przyłączone są do sieci energetycznej i wodociągowej. W ulicy Juliusza Słowackiego przebiega sieć gazowa oraz kanalizacja deszczowa, w rejonie brak jest kanalizacji sanitarnej. Budynek garażowy składa się z dwóch boksów jest obiektem parterowym, murowanym, nie podpiwniczonym. Posiada dach o konstrukcji drewnianej, kryty papą i stalowe bramy garażowe. Dojazd do nieruchomości odbywać się będzie bezpośrednio z ulicy Juliusza Słowackiego.
Zagospodarowanie terenu nastąpi na podstawie szczegółowych warunków, które zostaną określone w decyzji o warunkach zabudowy, wydanej na wniosek nabywcy. Zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach nieruchomość nie posiada wybitnych wartości urbanistycznych i architektonicznych. Istnieje możliwość nadbudowy i rozbudowy obiektu, a w przypadku złego stanu technicznego obiektu popartego opinią techniczną, dopuszcza się wyburzenie istniejącej zabudowy i wprowadzenie nowego obiektu dostosowanego do sąsiedniej zabudowy Starego Miasta. Nieruchomość może zostać wykorzystana zarówno na funkcję mieszkaniową, biurową lub na funkcje te łącznie.
Nabywca zobowiązany będzie własnym staraniem i na własny koszt:

  • uzyskać zapewnienie dostawy mediów i zrealizować uzbrojenie techniczne dla zamierzonej inwestycji;
  • uzyskać zezwolenie i dokonać wycinki drzew w przypadku kolizji z planowaną inwestycją;

Gmina Mysłowice nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sieci przebiegające przez działkę, nie ujawnione na istniejących mapach i dokumentach, a kolidujące z inwestycją. Treść niniejszego ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej www.myslowice.pl oraz na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta Mysłowice. Z dokumentacją zbywanej nieruchomości można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Gruntami pokój nr 302 w godzinach pracy urzędu, a także uzyskać informacje dotyczące organizowanego przetargu, tel. (32) 31 71 236.

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa