ePUAPSEKAPSilesia

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych - ul. Zielona boczna Gen. Ziętka

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Prezydent Miasta Mysłowice ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki nr 3785/160 o pow. 838 m2, stanowiącej własność Gminy Miasta Mysłowice, położonej w Mysłowicach - Brzęczkowicach w rejonie ulic: Zielonej i bocznej Gen.J.Ziętka, na karcie mapy 1 obrębu Brzęczkowice, zapisanej w księdze wieczystej KW Nr 223 Sądu Rejonowego w Mysłowicach (KA1L/00000223/2), z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową. Nin. działka nie posiada pokrycia planem miejscowym, przystąpiono do jego sporządzenia. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mysłowice, uchwalonym przez Radę Miasta Mysłowice uchwałą Nr XXX/656/08 z dnia 30 października 2008r., w/w działka określona została jako: MNU – tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej o niskiej intensywności. W sąsiedztwie występuje zabudowa mieszkaniowa. Zagospodarowanie terenu nastąpi na podstawie szczegółowych warunków, które zostaną określone na wniosek nabywcy w decyzji o warunkach zabudowy.


Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 125.000,-zł
(słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych)


Postąpienie w przetargu nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej działki, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Cena osiągnięta w przetargu, płatna jest w całości nie później niż do dnia zawarcia notarialnej umowy przenoszącej własność nieruchomości. Do ceny tej doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%, płatny w terminie j.w. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Mysłowice.

Przetarg odbędzie się w dniu 7 września 2011r. o godz. 10.00 w sali nr 204
Urzędu Miasta w Mysłowicach przy ul. Powstańców 1.


W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą najpóźniej do dnia 30 sierpnia 2011r. wadium w wysokości 25.000,-zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) ze wskazaniem nr działki na konto: Urząd Miasta Mysłowice Nr 25 1240 4227 1111 0000 4846 4055 PEKAO S.A. Mysłowice ul. Mikołowska 6. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta w Mysłowicach. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu (bez oprocentowania), na konto przez nich wskazane. Organizator przetargu jest obowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

 • dowód wniesienia wadium (oryginał),
 • dokument tożsamości,
 • aktualne dokumenty (oryginały) wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu przetargu:

a) odpis z rejestru handlowego lub Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku osób prawnych,

b) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dla każdego ze wspólników spółki cywilnej, a także umowę spółki cywilnej (wspólnicy spółek cywilnych),

c) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku osoby fizycznej jako podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą,

 • osoby reprezentujące w/wym. uczestników przetargu, winny posiadać udzielone im potwierdzone notarialnie pełnomocnictwa do wzięcia udziału w przetargu,
 • oświadczenie, że oferent zapoznał się z dokumentacją zbywanej nieruchomości, jej stanem faktycznym i prawnym oraz z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
 • oświadczenie, że oferent zapoznał się z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 z późn.zm.),
 • numer rachunku bankowego, na które zostanie zwrócone wadium, w przypadku nie wygrania przetargu.

Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Dodatkowe informacje dot. zbywanej działki oraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych:
Nieruchomość niezabudowana, przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową. Obsługa komunikacyjna zbywanej działki będzie się odbywać od ul. Gen.J.Ziętka boczną istniejącą drogą o nawierzchni gruntowej, częściowo utwardzoną, obejmującą działki gminne: nr 1617/156 i nr 2825/156, stanowiące ogólnodostępną drogę gminną (publiczną). Zbywana działka posiada kształt regularny, zbliżony do prostokąta (o szerokości ok.24m wzdłuż północnej granicy i ok. 22m wzdłuż południowej granicy). Teren działki jest płaski, obniżony w stosunku do pasa drogowego ulicy bocznej Gen.J.Ziętka. Od strony ulicy dojazdowej teren porośnięty jest samosiejkami drzew i krzewów, które kolidują z planowanym wjazdem. W północnej części działki znajdują się także stare słupki betonowe po nieistniejącym ogrodzeniu. Wzdłuż zachodniej granicy działki rosną stare drzewa owocowe, a w środkowej jej części pojedyncze młode drzewka. Ponadto na działce (przy wschodniej jej granicy) znajduje się studzienka i prawdopodobnie przez działkę przebiega sieć kanalizacyjna nie ujawniona na istniejących mapach i dokumentach. Nabywca zobowiązany będzie na etapie sporządzania mapy do celów projektowych, zinwentaryzować przebieg dodatkowej sieci kanalizacyjnej i przy zabudowie działki zachować odpowiednie odległości od tej sieci, a w razie konieczności lub ewentualnej kolizji dokonać stosownej przekładki sieci.
Nabywca zobowiązany będzie na własny koszt i we własnym zakresie:

 • Dokonać wycinki zieleni, po wcześniejszym uzyskaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów kolidujących z planową inwestycją (ewentualne opłaty z tym związane ponosi nabywca);
 • Zniwelować i uporządkować teren oraz wykonać podjazd do drogi dojazdowej;
 • Zrealizować niezbędne dla zamierzonej inwestycji uzbrojenie techniczne i uzyskać we własnym zakresie zapewnienia dostawy mediów oraz odbioru ścieków i wód opadowych;
 • Namierzyć przebieg dodatkowej sieci kanalizacyjnej, a w razie konieczności lub ewentualnej kolizji z planowaną inwestycją, dokonać przekładki sieci;
 • Wykonać badanie geotechniczne gruntu.

W przypadku wystąpienia w obrębie nabytej działki sieci nie ujawnionych na istniejących mapach i dokumentach, a kolidujących z inwestycją, jak też wystąpienia zmian w przepisach w tym dotyczących zagospodarowania przestrzennego, Miasto Mysłowice nie będzie ponosiło z tego
tytułu żadnej odpowiedzialności.
Obciążenia nieruchomości: W księdze wieczysta KW 223 (KA1L/00000223/2), w której znajduje się m.in. działka nr 3785/160, w dziale III wpisane są obciążenia z lat 1934 - 1939 dotyczące prawa drogi i przeprowadzania sieci uzbrojenia, przeniesione do współodpowiedzialności z innych ksiąg wieczystych. Obciążenia te nie dotyczą bezpośrednio zbywanej działki nr 3785/160.
Nabywca zobowiązany również będzie do poniesienia w całości kosztów notarialnych oraz kosztów i opłat sądowych związanych z nabyciem nieruchomości. Treść nin. ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej www.myslowice.pl w zakładce „Gospodarka – Nieruchomości – Ogłoszenia o przetargach”, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mysłowice oraz w Wydziale Gospodarki Gruntami w pok. 302, w którym również można zapoznać się z dokumentacją zbywanej nieruchomości (w godz. pracy urzędu), tel. (32) 31-71-236.

 

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa