ePUAPSEKAPSilesia

Ogłoszenie o V przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych - ul. Batalionów Chłopskich

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Prezydent Miasta Mysłowice ogłasza piąty ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki nr 1944/20 o pow. 1.409 m2, położonej w Mysłowicach – Dziećkowicach rejonie ul. Batalionów Chłopskich,, na karcie mapy 2 obrębu Dziećkowice, zapisanej w księdze wieczystej KW Nr 35887 Sądu Rejonowego w Mysłowicach, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Przeprowadzone ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż w/w działki tj. pierwszy przetarg w dniu 18.05.2010r., drugi przetarg w dniu 28.09.2010r., trzeci przetarg w dniu 15.03.2011r., a czwarty przetarg w dniu 21.06.2011r. - zakończyły się wynikiem negatywnym.
Zgodnie z uchwalonym przez Radę Miasta Mysłowice uchwałą nr XXIV/259/2004 z dnia 26 lutego 2004r. miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dzielnicy „Dziećkowice” w Mysłowicach, przedmiotowa działka posiada przeznaczenie: MU IV - tereny zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem funkcji usługowej jako funkcji uzupełniającej.
Nin. działka winna być wykorzystana pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną zgodnie z zapisami w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 87.000,-zł
(słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych)Postąpienie w przetargu, nie może wynosić mniej niż 1% w/w ceny wywoławczej działki, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Cena osiągnięta w przetargu, płatna jest w całości nie później niż do dnia zawarcia notarialnej umowy przenoszącej własność nieruchomości. Do ceny tej doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%, płatny w terminie j.w. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Mysłowice.

Przetarg odbędzie się w dniu 28 września 2011r. o godz. 9.30 w sali nr 204
Urzędu Miasta w Mysłowicach przy ul. Powstańców 1.W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą najpóźniej do dnia 21 września 2011r. wadium w wysokości 17.400,-zł (słownie: siedemnaście tysięcy czterysta złotych) ze wskazaniem nr działki na konto: Urząd Miasta Mysłowice Nr 13 1050 1214 1000 0023 5654 6974 ING Bank Śląski. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta w Mysłowicach.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu (bez oprocentowania), na konto przez nich wskazane.
Organizator przetargu jest obowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

  • dowód wniesienia wadium (oryginał),
  • dokument tożsamości,
  • aktualne dokumenty (oryginały) wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu przetargu:

a) odpis z rejestru handlowego lub Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku osób prawnych,
b) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dla każdego ze wspólników spółki cywilnej, a także umowę spółki cywilnej (wspólnicy spółek cywilnych),
c) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku osoby fizycznej jako podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą,

  • osoby reprezentujące w/wym. uczestników przetargu, winny posiadać udzielone im potwierdzone notarialnie pełnomocnictwa do wzięcia udziału w przetargu,
  • oświadczenie, że oferent zapoznał się z dokumentacją zbywanej nieruchomości, jej stanem faktycznym i prawnym oraz z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
  • oświadczenie, że oferent zapoznał się z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 z późn.zm.),
  • numer rachunku bankowego, na które zostanie zwrócone wadium, w przypadku nie wygrania przetargu.

Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
Dodatkowe informacje dot. zbywanej działki oraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych:
1. Zbywana działka winna być wykorzystana pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy „Dziećkowice” w Mysłowicach. Położona jest przy bocznej ulicy Batalionów Chłopskich (poniżej ulicy) – w małej niecce pomiędzy korytem rowu „Kosztowskiego”, a nasypem po zlikwidowanym torze kolejki piaskowej Kopalni CTL Maczki – Bór (przy obfitych opadach deszczu mogą wystąpić lokalne podtopienia gruntów). Nin. działka posiada kształt nieregularny zbliżony do trapezu, w części porośnięta jest zielenią wysoką. Wzdłuż północnej granicy zbywanej działki przebiega kabel teletechniczny doziemny i znajduje się studnia teletechniczna – nin. urządzenia teletechniczne nie kolidują z planowaną zabudową działki. Przedmiotowa działka może być wykorzystana pod zabudowę z zastrzeżeniem, że projektowany obiekt budowlany nie może naruszać istniejącego uzbrojenia podziemnego terenu i przy jego lokalizacji zostaną zachowane odpowiednie odległości od sieci. W przypadku, gdyby jednak projektowana zabudowa kolidowała z przebiegającymi sieciami, nabywca w/w działki zobowiązany będzie na własny koszt dokonać przełożenia sieci, po uzgodnieniu z gestorem sieci. Nabywca zobowiązany również będzie zapewnić właścicielowi sieci dostęp do sieci, celem przeprowadzenia konserwacji lub usunięcia awarii.
2. Obsługa komunikacyjna zbywanej działki nr 1944/20 może się odbywać bezpośrednio z bocznej ul. Batalionów Chłopskich, bądź przez działkę gminną nr 1951/20, na której zostanie ustanowiona nieodpłatna służebność gruntowa, polegająca na prawie przejazdu i przejścia oraz przeprowadzenia urządzeń (naziemnych, nadziemnych i podziemnych) – sieci i instalacji służących do doprowadzania i odprowadzania z w/w nieruchomości: wody, gazu, prądu elektrycznego i innych mediów, także przeprowadzenia urządzeń teletechnicznych oraz odprowadzenia z nieruchomości ścieków, a to przez całą działkę nr 1951/20 o pow. 379 m2, zapisaną dotychczas w księdze wieczystej KW 35887 Sądu Rejonowego w Mysłowicach.
3. Nabywca zobowiązany będzie we własnym zakresie i na własny koszt:
- Wykonać badanie geotechniczne gruntu;
- W razie konieczności dokonać wycinki zieleni, po wcześniejszym uzyskaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów kolidujących z inwestycją (ewentualne opłaty z tym związane ponosi nabywca), a w razie potrzeby zniwelować teren;
- Zrealizować niezbędne dla zamierzonej inwestycji uzbrojenie techniczne i uzyskać we własnym zakresie zapewnienia dostawy mediów oraz rozwiązać sposób odprowadzania i odbioru ścieków, a także wód opadowych;
- W razie potrzeby wykonać na działce nr 1951/20 dojazd do działki nabytej w przetargu.
4. W przypadku wystąpienia w obrębie nabytej działki sieci nie ujawnionych na istniejących mapach i dokumentach, a kolidujących z inwestycją, Miasto Mysłowice nie będzie ponosiło z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
5. Nabywca zobowiązany również będzie do poniesienia w całości kosztów notarialnych oraz kosztów i opłat sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.
Treść nin. ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej www.myslowice.pl w zakładce „Gospodarka – Nieruchomości–Ogłoszenia o przetargach”, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Mysłowice (na II piętrze) obok pok. 302 Wydziału Gospodarki Gruntami, w którym również można zapoznać się z dokumentacją zbywanej działki, zawierającą przebieg sieci uzbrojenia terenu (w godz. pracy urzędu), tel. (32) 31-71-236.

                 

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa