ePUAPSEKAPSilesia

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - ul. Fabryczna i Dolna

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Prezydent Miasta Mysłowice ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki nr 2071/219 o pow. 1.574 m2, stanowiącej własność Gminy Miasta Mysłowice, położonej w Mysłowicach - Brzezince u zbiegu ulic: Fabrycznej i Dolnej, na karcie mapy 4 obrębu Brzezinka, zapisanej w księdze wieczystej KW Nr 25879 Sądu Rejonowego w Mysłowicach, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową z możliwością wbudowania funkcji handlowo – usługowej o charakterze nieuciążliwym. Nin. działka nie posiada pokrycia planem miejscowym, przystąpiono do jego sporządzenia. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mysłowice, uchwalonym przez Radę Miasta Mysłowice uchwałą Nr XXX/656/08 z dnia 30 października 2008r., w/w działka określona została jako: MN – tereny zabudowy jednorodzinnej. Ponadto w wyżej wym. Studium zachodnia część działki znajduje się w pasie drogowym ulicy Fabrycznej. Istnieje możliwość zabudowy przedmiotowej działki budynkiem o funkcji identycznej lub pokrewnej z obiektami znajdującymi się w sąsiedztwie nin. terenu. W sąsiedztwie dominuje zabudowa mieszkaniowa. Dopuszcza się zabudowę mieszkaniową z wbudowaną funkcją handlowo – usługową o charakterze nieuciążliwym. Istnieje możliwość wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla przeznaczenia jak w ustaleniach „Studium…”. Możliwość jej wydania uwarunkowana jest przepisami szczególnymi w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zagospodarowanie terenu nastąpi na podstawie szczegółowych warunków, które zostaną określone na wniosek nabywcy w decyzji o warunkach zabudowy.


Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 120.000,-zł
(słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych)


Postąpienie w przetargu nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej działki, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Cena osiągnięta w przetargu, płatna jest w całości nie później niż do dnia zawarcia notarialnej umowy przenoszącej własność nieruchomości. Do ceny tej doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%, płatny w terminie j.w. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Mysłowice.

Przetarg odbędzie się w dniu 7 września 2011r. o godz. 11.00 w sali nr 204
Urzędu Miasta w Mysłowicach przy ul. Powstańców 1.


W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą najpóźniej do dnia 30 sierpnia 2011r. wadium w wysokości 24.000,-zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych) ze wskazaniem nr działki na konto: Urząd Miasta Mysłowice Nr 25 1240 4227 1111 0000 4846 4055 PEKAO S.A. Mysłowice ul. Mikołowska 6. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta w Mysłowicach. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu (bez oprocentowania), na konto przez nich wskazane. Organizator przetargu jest obowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

 • dowód wniesienia wadium (oryginał),
 • dokument tożsamości,
 • aktualne dokumenty (oryginały) wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu przetargu:

a) odpis z rejestru handlowego lub Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku osób prawnych,
b) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dla każdego ze wspólników spółki cywilnej, a także umowę spółki cywilnej (wspólnicy spółek cywilnych),
c) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku osoby fizycznej jako podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą,

 • osoby reprezentujące w/wym. uczestników przetargu, winny posiadać udzielone im potwierdzone notarialnie pełnomocnictwa do wzięcia udziału w przetargu,
 • oświadczenie, że oferent zapoznał się z dokumentacją zbywanej nieruchomości, jej stanem faktycznym i prawnym oraz z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
 • oświadczenie, że oferent zapoznał się z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 z późn.zm.),
 • numer rachunku bankowego, na które zostanie zwrócone wadium, w przypadku nie wygrania przetargu.

Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Dodatkowe informacje dot. zbywanej działki oraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych:
Nieruchomość niezabudowana, przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową z możliwością wbudowania funkcji handlowo – usługowej o charakterze nieuciążliwym. Dojazd do nieruchomości winien się odbywać od ulicy Fabrycznej poprzez działkę drogową gminną nr 2072/219, przy granicy z działką nr 1524/219. Teren zbywanej działki jest nieco pofałdowany, obniżony w stosunku do pasa drogowego ulicy Fabrycznej. W północnej części działka porośnięta jest samosiejkami drzew, głównie brzozy. W północno - zachodnim rogu działki usytuowany jest słup energetyczny A-owy, a wzdłuż północnej granicy działki przebiega napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia 20 kV, zasilająca RTCN Kosztowy, należąca do TP EmiTel Sp. z o.o. Pas technologiczny dla w/w linii energetycznej wynosi 20 m (po 10 m od osi linii). W zakresie działki nr 2071/219 obszar pasa technologicznego obejmuje pas gruntu o szerokości ok. 15 m wzdłuż północnej granicy działki. W pasie technologicznym obowiązuje zakaz wznoszenia budynków mieszkalnych oraz utrzymywania drzew, krzewów i roślinności przekraczającej 3 m wysokości. Ponadto w pobliżu północnej granicy zbywanej działki (poza działką) przebiegają napowietrzne linie energetyczne WN, a przy południowej jej granicy przebiega sieć wodociągowa o średnicy 110 mm. Nabywca zobowiązany będzie zapewnić właścicielom sieci dostęp do sieci, celem przeprowadzenia konserwacji lub usunięcia awarii.
Nabywca zobowiązany będzie na własny koszt i we własnym zakresie:

 • Dokonać wycinki zieleni, po wcześniejszym uzyskaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów kolidujących z planową inwestycją (ewentualne opłaty z tym związane ponosi nabywca);
 • Zniwelować i uporządkować teren oraz wykonać podjazd do drogi dojazdowej – zjazd z ul. Fabrycznej;
 • Zrealizować niezbędne dla zamierzonej inwestycji uzbrojenie techniczne i uzyskać we własnym zakresie zapewnienia dostawy mediów oraz odbioru ścieków i wód opadowych;
 • Wykonać badanie geotechniczne gruntu.

W przypadku wystąpienia w obrębie nabytej działki sieci nie ujawnionych na istniejących mapach i dokumentach, a kolidujących z inwestycją, jak też wystąpienia zmian w przepisach w tym dotyczących zagospodarowania przestrzennego, Miasto Mysłowice nie będzie ponosiło z tego
tytułu żadnej odpowiedzialności.
Nabywca zobowiązany również będzie do poniesienia w całości kosztów notarialnych oraz kosztów i opłat sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.
Treść nin. ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej www.myslowice.pl w zakładce „Gospodarka – Nieruchomości – Ogłoszenia o przetargach”, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mysłowice oraz w Wydziale Gospodarki Gruntami w pok. 302, w którym również można zapoznać się z dokumentacją zbywanej nieruchomości (w godz. pracy urzędu), tel. (32) 31-71-236.

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa