ePUAPSEKAPSilesia

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej - ul. Paderewskiego

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Prezydent Miasta Mysłowice ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mysłowice położonej przy ulicy Ignacego Paderewskiego nr 4 w Mysłowicach - Kosztowach, obejmującej działkę nr 2521/430 o pow. 2643 m2, zapisanej w księdze wieczystej Nr 23011 Sądu Rejonowego w Mysłowicach, z przeznaczeniem na cele usługowe, wymienione w katalogu planu miejscowego dla strefy obejmującej ten teren. Na przedmiotowym gruncie usytuowany jest budynek gastronomiczno – hotelowy, wybudowany w latach 80-tych metodą tradycyjną o pow. zabudowy 563,18 m2, pow. użytkowej 1145,14 m2 i kubaturze 3672 m3. Nieruchomość posiada pokrycie planem miejscowym „Kosztowy” zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta Mysłowice Nr LIV/559/2005 z dnia 24 listopada 2005 r. i przeznaczona jest dla strefy oznaczonej symbolem MU II i MU IV – tereny przeznaczone dla funkcji mieszkaniowo – usługowej, a w niewielkiej części od strony północnej przeznaczona jest dla strefy oznaczonej symbolem KD 1/1 – ulice o funkcji dojazdowej.


Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 700.000,- zł
(słownie złotych: siedemset tysięcy), w tym
cena składnika budowlanego wynosi 420.000,- zł
cena gruntu wynosi 280.000,- zł


Postąpienie w przetargu nie może być mniejsze niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Cena osiągnięta w przetargu, płatna jest w całości nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej, a za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Mysłowice. Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towaru i usług, w związku z art. 29 ust. 5 tej ustawy.

Przetarg odbędzie się w dniu 28 września 2011 r. o godz. 10.00 w sali nr 204
Urzędu Miasta Mysłowice przy ul. Powstańców 1


W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które najpóźniej do dnia 21 września 2011 r. wpłacą wadium w wysokości 140.000,- zł (słownie złotych: sto czterdzieści tysięcy) na konto: Urząd Miasta Mysłowice Nr 25124042271111000048464055 PEKAO S.A. Mysłowice ul. Mikołowska 6. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Mysłowice. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zwracane jest bez oprocentowania w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu na konto przez nich wskazane. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona o miejscu i dacie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć Komisji Przetargowej:

  • Dowód wniesienia wadium (oryginał).
  • Dokument tożsamości.
  • Aktualne dokumenty (oryginały) wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu przetargu:

a) odpis z rejestru handlowego lub Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku osób prawnych,
b) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dla każdego ze wspólników spółki cywilnej, a także umowę spółki cywilnej (wspólnicy spółek cywilnych),
c) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku osoby fizycznej jako podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą

  • Potwierdzone notarialnie pełnomocnictwo do wzięcia udziału w przetargu, w przypadku osób reprezentujących uczestników przetargu.
  • Oświadczenie, że oferent zapoznał się z dokumentacją zbywanej nieruchomości, jej stanem faktycznym i prawnym oraz warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń.
  • Oświadczenie, że oferent zapoznał się z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm).
  • Numer rachunku bankowego, na które zostanie zwrócone wadium, w przypadku nie wygrania przetargu.

Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
Informacje dotyczące zbywanej nieruchomości oraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych:
Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w dzielnicy Kosztowy przy ulicy Ignacego Paderewskiego nr 4. W sąsiedztwie przebiega droga krajowa S1, z której istnieje bezpośredni zjazd w kierunku Cieszyna i Warszawy, a także połączenie z autostradą A4. Przy nieruchomości znajduje się boisko sportowe Klubu Sportowego „Unia Kosztowy”, od strony północno – zachodniej występuje zabudowa jednorodzinna wolnostojąca, a od strony północno – wschodniej znajdują się tereny niezabudowane stanowiące łąki i pastwiska oraz teren leśny. Działka posiada wydłużony, nieregularny kształt, a od strony północnej, wschodniej i zachodniej wygrodzona jest ogrodzeniem z prefabrykatów betonowych. Droga dojazdowa wraz z parkingiem posiada nawierzchnię asfaltową, a w pozostałej części jest trawnik. Nieruchomość jest uzbrojona, przyłączona do sieci energetycznej i wodociągowej, a ścieki odprowadzane są do szamba zlokalizowanego w północnej części nieruchomości. Sieć gazowa i nowa, wybudowana sieć kanalizacyjna przebiegają w ulicy Ignacego Paderewskiego. Nabywca zobowiązany będzie we własnym zakresie i na własny koszt dokonać uzgodnień branżowych przebiegu sieci i urządzeń uzbrojenia podziemnego, zrealizować uzbrojenie techniczne niezbędne dla zamierzonej inwestycji, a także uzyskać zapewnienie dostawy mediów oraz odbioru ścieków i wód opadowych. Na nieruchomości usytuowany jest budynek gastronomiczno – hotelowy, który składa się z pięciu nie powtarzających się segmentów oddzielonych dylatacjami pionowymi. Dwa pierwsze segmenty posiadają dwie kondygnacje, trzy kolejne są trzykondygnacyjne. Ze względu na przeznaczenie budynek dzieli się na część gastronomiczną dwukondygnacyjną i część hotelową trzykondygnacyjną. Budynek jest w złym stanie technicznym i wymaga generalnego remontu. Dach jest nieszczelny, w wyniku czego nastąpiło znaczne zniszczenie budynku, odpadanie tynków z sufitów i ścian, zalanie parkietu. Uszkodzone są rynny i rury spustowe, co spowodowało odpadanie tynku z elewacji. Od ponad 10 lat budynek jest nieużytkowany i nieogrzewany, wcześniej ogrzewany był z własnej kotłowni węglowej. W chwili obecnej instalacja centralnego ogrzewania jest nieczynna, a grzejniki zostały zdemontowane. Stopień zużycia technicznego budynku ocenia się na 60%. Obsługa komunikacyjna nieruchomości odbywać się będziepoprzez istniejące zjazdy do ulicy Ignacego Paderewskiego.

Zagospodarowanie nieruchomości nastąpi zgodnie z zapisami planu miejscowego tj. na cele usługowe, wymienione w katalogu planu miejscowego. Preferowane są usługi związane z działalnością hotelarską, z jednoczesnym zachowaniem warunków wynikających z ulokowania tej funkcji w granicach strefy MU IV. Na lokale użytkowe znajdujące się w budynku gastronomiczno – hotelowym sprawujący zarząd nad tym obiektem Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej zawarł na czas nieokreślony umowy użyczenia z Mysłowickim Stowarzyszeniem Hodowców Drobnego Inwentarza oraz z Klubem Sportowym „Unia Kosztowy”, które najpóźniej do daty organizowanego przetargu zostaną rozwiązane. Nadto, nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do udostępnienia nieodpłatnie Klubowi Sportowemu „Unia Kosztowy” zajmowanych lokali użytkowych, w terminie 6 miesięcy od daty zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości, na warunkach ustalonych pomiędzy nabywcą a zarządem klubu sportowego. Dla zabezpieczenia dostępu od ulicy Paderewskiego każdoczesnemu właścicielowi nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej Nr 31890, obejmującej działki nr 2440/430 i nr 1666/46, a stanowiącej boisko sportowe Klubu Sportowego Unia Kosztowy, ustanowiona zostanie nieodpłatna służebność gruntowa, polegająca na prawie przejazdu i przechodu pasem o szerokości 5 m wzdłuż południowej granicy przedmiotowej nieruchomości.

Gmina Mysłowice nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sieci przebiegające przez działkę, nie ujawnione na istniejących mapach i dokumentach, a kolidujące z inwestycją.

Treść niniejszego ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej www.myslowice.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mysłowice. Z dokumentacją zbywanej nieruchomości można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Gruntami pokój nr 302 w godzinach pracy urzędu, a także uzyskać informacje dotyczące organizowanego przetargu, tel. (32) 31 71 236.

 

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa