ePUAPSEKAPSilesia

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - ul. Staszica

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Prezydent Miasta Mysłowice ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wym. działek niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Miasta Mysłowice, położonych w Mysłowicach przy ul. Staszica, na karcie mapy 3 obrębu Mysłowice, zapisanych w księdze wieczystej KW Nr 21974 Sądu Rejonowego w Mysłowicach, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową:

Lp.

Numer działki i powierzchnia

Cena wywoławcza nieruchomości

Wysokość wadium

1.

2.

3.

4.

2.

nr 9030/171 o pow. 1.263 m2

170.000,-zł

34.000,-zł

3.

nr 9031/171 o pow. 1.116 m2

170.000,-zł

34.000,-zł

Nin. działki nie posiadają pokrycia planem miejscowym, a w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mysłowice, uchwalonym przez Radę Miasta Mysłowice uchwałą Nr XXX/656/08 z dnia 30 października 2008r. określone zostały jako: MN – tereny zabudowy jednorodzinnej. W sąsiedztwie dominuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Zagospodarowanie terenu nastąpi na podstawie szczegółowych warunków, które zostaną określone w decyzji o warunkach zabudowy, wydanej na wniosek nabywcy. Postąpienie w przetargu nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Cena osiągnięta w przetargu, płatna jest w całości nie później niż do dnia zawarcia notarialnej umowy przenoszącej własność nieruchomości. Do ceny tej doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%, płatny w terminie j.w. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Mysłowice.

Przetarg odbędzie się w dniu 4 października 2011r. o godz. 10.30 w sali nr 204
Urzędu Miasta w Mysłowicach przy ul. Powstańców 1.


W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą najpóźniej do dnia 28 września 2011r. wyżej wym. wadium z podaniem nr działki na konto: Urząd Miasta Mysłowice Nr 13 1050 1214 1000 0023 5654 6974 ING Bank Śląski. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta w Mysłowicach. Osoby przystępujące do przetargu na więcej niż jedną wybraną działkę zobowiązane są wpłacić oddzielne (osobne) wadium na każdą z tych działek. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu (bez oprocentowania), na konto przez nich wskazane. Organizator przetargu jest obowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.


Uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

 • dowód wniesienia wadium (oryginał),
 • dokument tożsamości,
 • aktualne dokumenty (oryginały) wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu przetargu:

a) odpis z rejestru handlowego lub Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku osób prawnych,
b) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dla każdego ze wspólników spółki cywilnej, a także umowę spółki cywilnej (wspólnicy spółek cywilnych),
c) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku osoby fizycznej jako podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą,

 • osoby reprezentujące w/wym. uczestników przetargu, winny posiadać udzielone im potwierdzone notarialnie pełnomocnictwa do wzięcia udziału w przetargu,
 • oświadczenie, że oferent zapoznał się z dokumentacją zbywanej nieruchomości, jej stanem faktycznym i prawnym oraz z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
 • oświadczenie, że oferent zapoznał się z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 z późn.zm.),
 • numer rachunku bankowego, na które zostanie zwrócone wadium, w przypadku nie wygrania przetargu.

Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Dodatkowe informacje dot. zbywanych działek oraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych:
Zbywane działki winny być wykorzystane pod zabudowę mieszkaniową, posiadają kształt zwarty, zbliżony do trapezu. Na przedmiotowych działkach rosną: liczne wysokie drzewa głównie klony i topole (pojedyncze akacja i wierzba), gęste krzewy i samosiejki drzew. Na nin. działkach znajdują się pozostałości po drodze dojazdowej do byłego basenu (wysięgnik ulicy Staszica wraz z placem manewrowym wykonanym z trylinki) oraz usytuowane są pozostałości po budowlach – fragmenty murów, schodów i fundamenty. Przez w/w nieruchomości przebiegają sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego terenu: W północnej części działki nr 9030/171 przebiega czynna kanalizacja ogólnospławna f 400 mm, f 300 mm i f 200 mm wraz ze studzienką oraz kanalizacja deszczowa f 160 mm, jak również znajduje się słup oświetleniowy w pobliżu granicy z działką nr 9031/171; W centralnej części działki nr 9031/171 przebiega czynna kanalizacja ogólnospławna f 200 mm ze studzienką zlokalizowaną przy granicy z budynkiem przy Staszica 4 oraz w pobliżu znajduje drewniany słup telekomunikacyjny i z północy w kierunku południowym przebiega napowietrzna linia telekomunikacyjna. Nadto w południowym rogu działki nr 9031/171 (w granicy
z działką nr 4066/200) znajduje się słup oświetleniowy. Na zbywanych działkach istnieje możliwość posadowienia budynków mieszkalnych, nie mniej jednak przebiegające sieci ograniczają swobodę w zagospodarowaniu działek. Przedmiotowe nieruchomości mogą być wykorzystane pod zabudowę z zastrzeżeniem, że projektowane obiekty budowlane nie mogą naruszać istniejącego uzbrojenia terenu i przy ich lokalizacji zostaną zachowane odpowiednie odległości od sieci. Nabywcy zobowiązani będą zapewnić właścicielom sieci dostęp do sieci, celem przeprowadzenia konserwacji lub usunięcia awarii. W przypadku gdyby jednak projektowana zabudowa kolidowała z przebiegającymi sieciami, nabywcy we własnym zakresie i na własny koszt dokonają przekładki sieci, w uzgodnieniu z właścicielem sieci.
Obsługa komunikacyjna zbywanych działek będzie się odbywać od ul. Staszica, po działce gminnej nr 9032/171, wydzielonej pod wewnętrzną ogólnodostępną drogę dojazdową. Nabywcy zobowiązani będą we własnym zakresie i na własny koszt poszerzyć istniejący zjazd z ul. Staszica, materiałami uzyskanymi z rozbiórki placu manewrowego i wysięgnika.


Nabywcy zobowiązani będą na własny koszt i we własnym zakresie:

 • Dokonać wycinki zieleni, po wcześniejszym uzyskaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów kolidujących z planową inwestycją (ewentualne opłaty z tym związane ponosi nabywca);
 • Uporządkować teren, rozebrać i usunąć pozostałości po budowlach;
 • Dokonać likwidacji placu manewrowego i wysięgnika znajdującego się na zbywanych działkach, a uzyskane materiały z rozbiórki wykorzystać na poszerzenie wjazdu do działek od ul. Staszica, znajdującego się na działce gminnej nr 9032/171, po uzgodnieniu i uzyskaniu stosownych decyzji z Miejskiego Zarządu Dróg w Mysłowicach;
 • Zrealizować niezbędne dla zamierzonej inwestycji uzbrojenie techniczne i uzyskać we własnym zakresie zapewnienia dostawy mediów oraz odbioru ścieków i wód opadowych;
 • Wykonać badanie geotechniczne gruntu.

W przypadku wystąpienia w obrębie nabytych działek sieci nie ujawnionych na istniejących mapach i dokumentach, a kolidujących z inwestycją, jak też wystąpienia zmian w przepisach w tym dotyczących zagospodarowania przestrzennego, Miasto Mysłowice nie będzie ponosiło z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
Nabywcy zobowiązani również będą do poniesienia w całości kosztów notarialnych oraz kosztów i opłat sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.
Treść nin. ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej www.myslowice.pl w zakładce „Gospodarka – Nieruchomości – Ogłoszenia o przetargach”, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Mysłowice (na II piętrze) obok pok. 302 Wydziału Gospodarki Gruntami, w którym również można zapoznać się z dokumentacją zbywanych nieruchomości (w godz. pracy urzędu), tel. (32) 31- 71-236.

 

 

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa