ePUAPSEKAPSilesia

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - ul. 3 Maja i J. Dzierżonia

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Prezydent Miasta Mysłowice ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Mysłowice, położonej w Mysłowicach - Wesołej u zbiegu ulic: 3-go Maja i J.Dzierżonia, obejmującej działki: nr 1385/50 o pow. 379 m2 i nr 635/45 o pow. 65 m2, o łącznej pow. 444 m2, na karcie mapy 3 obrębu Wesoła, zapisane w księdze wieczystej KW Nr 16368 Sądu Rejonowego w Mysłowicach, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową. Nin. nieruchomość nie posiada pokrycia planem miejscowym, a w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mysłowice, uchwalonym przez Radę Miasta Mysłowice uchwałą Nr XXX/656/08 z dnia 30 października 2008r., w/w działki określone zostały jako: MN – tereny zabudowy jednorodzinnej. W sąsiedztwie występuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Zagospodarowanie terenu nastąpi na podstawie szczegółowych warunków, które zostaną określone na wniosek nabywcy w decyzji o warunkach zabudowy.


Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 42.000,-zł
(słownie: czterdzieści dwa tysiące złotych)


Postąpienie w przetargu nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Cena osiągnięta w przetargu, płatna jest w całości nie później niż do dnia zawarcia notarialnej umowy przenoszącej własność nieruchomości. Do ceny tej doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%, płatny w terminie j.w. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Mysłowice.


Przetarg odbędzie się w dniu 4 października 2011r. o godz. 10.00 w sali nr 204
Urzędu Miasta w Mysłowicach przy ul. Powstańców 1.


W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą najpóźniej do dnia 28 września 2011r. wadium w wysokości 8.400,-zł (słownie: osiem tysięcy czterysta złotych) ze wskazaniem nr działek na konto: Urząd Miasta Mysłowice Nr 13 1050 1214 1000 0023 5654 6974 ING Bank Śląski. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta w Mysłowicach. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu (bez oprocentowania), na konto przez nich wskazane. Organizator przetargu jest obowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.


Uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

  • dowód wniesienia wadium (oryginał),
  • dokument tożsamości,
  • aktualne dokumenty (oryginały) wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu przetargu:

a) odpis z rejestru handlowego lub Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku osób prawnych,
b) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dla każdego ze wspólników spółki cywilnej, a także umowę spółki cywilnej (wspólnicy spółek cywilnych),
c) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku osoby fizycznej jako podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą,

  • osoby reprezentujące w/wym. uczestników przetargu, winny posiadać udzielone im potwierdzone notarialnie pełnomocnictwa do wzięcia udziału w przetargu,
  • oświadczenie, że oferent zapoznał się z dokumentacją zbywanej nieruchomości, jej stanem faktycznym i prawnym oraz z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
  • oświadczenie, że oferent zapoznał się z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 z późn.zm.),
  • numer rachunku bankowego, na które zostanie zwrócone wadium, w przypadku nie wygrania przetargu.

Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Dodatkowe informacje dot. zbywanej nieruchomości oraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych:
Nieruchomość niezabudowana, przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową. Obsługa komunikacyjna zbywanej nieruchomości będzie się odbywać od ul. 3-go Maja poprzez istniejący zjazd (planowana jest przebudowa ul. 3-go Maja na odcinku od ul. Laryskiej do ul. Dzierżonia). Zbywana nieruchomość posiada kształt nieregularny, zwarty i jest ogrodzona z trzech stron (istniejące ogrodzenie nie znajduje się w granicy), jedynie od strony północnej brak ogrodzenia. Na działkach znajduje się kilka drzew owocowych, a wzdłuż ogrodzenia rosną iglaki. Ogrodzenie
zostanie zdemontowane i usunięte przez byłego dzierżawcę gruntu, w terminie do dwóch tygodni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Przez wschodnią część nieruchomości przebiega przyłącze wodociągowe do sąsiedniego budynku, a przez centralną jej część przebiega nieczynne przyłącze wodociągowe. Ponadto przez południową część nieruchomości przebiega gazociąg średniego ciśnienia PE o średnicy 90 mm, a w pobliżu wschodniej granicy nieruchomości (poza jej granicami) przebiega podziemna sieć energetyczna wysokiego napięcia. Ze względu na przebieg podziemnych sieci infrastruktury technicznej możliwości zabudowy działek są bardzo utrudnione. Przedmiotowa nieruchomość może być wykorzystana pod zabudowę z zastrzeżeniem, że projektowany obiekt budowlany nie może naruszać istniejącego uzbrojenia terenu i przy jego lokalizacji zostaną zachowane odpowiednie odległości od sieci. Nabywca zobowiązany będzie zapewnić właścicielom sieci dostęp do sieci, celem przeprowadzenia konserwacji lub usunięcia awarii.
Nabywca zobowiązany będzie na własny koszt i we własnym zakresie:

  • Zrealizować niezbędne dla zamierzonej inwestycji uzbrojenie techniczne i uzyskać we własnym zakresie zapewnienia dostawy mediów oraz odbioru ścieków i wód opadowych;
  • W razie potrzeby dokonać wycinki zieleni, po wcześniejszym uzyskaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów kolidujących z planową inwestycją (ewentualne opłaty z tym związane ponosi nabywca);
  • Wykonać badanie geotechniczne gruntu.

W przypadku wystąpienia w obrębie nabytych działek sieci nie ujawnionych na istniejących mapach i dokumentach, a kolidujących z inwestycją, jak też wystąpienia zmian w przepisach w tym dotyczących zagospodarowania przestrzennego, Miasto Mysłowice nie będzie ponosiło z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
Nabywca zobowiązany również będzie do poniesienia w całości kosztów notarialnych oraz kosztów i opłat sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.
Treść nin. ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej www.myslowice.pl w zakładce „Gospodarka – Nieruchomości – Ogłoszenia o przetargach”, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Mysłowice (na II piętrze) obok pok. 302 Wydziału Gospodarki Gruntami, w którym również można zapoznać się z dokumentacją zbywanej nieruchomości (w godz. pracy urzędu), tel. (32) 31-71-236.

 

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa