ePUAPSEKAPSilesia

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - ul. Dolna

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Prezydent Miasta Mysłowice ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wym. nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Miasta Mysłowice, położonych w Mysłowicach – Brzezince przy ul. Dolnej, na karcie mapy 4 obrębu Brzezinka, zapisanych w księdze wieczystej KW nr 24523 Sądu Rejonowego w Mysłowicach, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z możliwością wprowadzenia zabudowy na cele związane z działalnością gospodarczą (nieuciążliwą) wraz ze sprzedażą udziałów w gruncie przeznaczonym pod wewnętrzną drogę dojazdową:

Lp.

Numery działek

i powierzchnie

Łączna cena

wywoławcza

gruntu pod zabudowę

i udziału w drodze

Wysokość

wadium

1.

2.

3.

4.

1.

nr 2147/210 o pow. 913 m2i nr 2141/210 o pow. 1.002m2,

o łącznej pow. 1.915 m2

+ udział 1/2 cz. w działce nr 2148/210 o pow. 446 m2

190.000,-zł

38.000,-zł

2.

nr 2149/210 o pow. 898 m2i nr 2142/210 o pow. 1.287m2,

o łącznej pow. 2.185 m2

+ udział 1/2 cz. w działce nr 2148/210 o pow. 446 m2

210.000,-zł

42.000,-zł

Nin. grunty nie posiadają pokrycia planem miejscowym, przystąpiono do jego sporządzenia. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mysłowice, uchwalonym przez Radę Miasta Mysłowice uchwałą Nr XXX/656/08 z dnia 30 października 2008r. podstawowe przeznaczenie w/w działek określone zostało jako: MNU – tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej o niskiej intensywności. Na działkach położonych bezpośrednio przy ulicy Dolnej, istnieje możliwość zabudowy mieszkaniowej, natomiast na działkach położonych w drugiej linii zabudowy, istnieje możliwość wprowadzenia dodatkowo zabudowy na cele związane z działalnością gospodarczą z wyłączeniem funkcji uciążliwych, hodowlanych, przetwórstwa wszelkiego rodzaju (dopuszczone są np. magazyny, warsztaty nieuciążliwe). Dla nin. nieruchomości istnieje możliwość wydania decyzji o warunkach zabudowy. Możliwość ich wydania uwarunkowana jest przepisami szczególnymi w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zagospodarowanie terenu nastąpi na podstawie szczegółowych warunków, które zostaną określone na wniosek nabywcy w decyzji o warunkach zabudowy. Postąpienie w przetargu nie może wynosić mniej niż 1% łącznej ceny wywoławczej nieruchomości pod zabudowę i udziału w drodze, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Cena osiągnięta w przetargu, płatna jest w całości nie później niż do dnia zawarcia notarialnej umowy przenoszącej własność nieruchomości. Do ceny tej doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%, płatny w terminie j.w. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Mysłowice.


Przetarg odbędzie się w dniu 4 października 2011r. o godz. 11.15 w sali nr 204
Urzędu Miasta w Mysłowicach przy ul. Powstańców 1.

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą najpóźniej do dnia 28 września 2011r. wyżej wym. wadium ze wskazaniem numerów działek na konto: Urząd Miasta Mysłowice Nr 13 1050 1214 1000 0023 5654 6974 ING Bank Śląski. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta w Mysłowicach. Osoby przystępujące do przetargu na więcej niż jedną wybraną nieruchomość zobowiązane są wpłacić oddzielne (osobne) wadium na każdą z tych nieruchomości. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu (bez oprocentowania), na konto przez nich wskazane. Organizator przetargu jest obowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

  • dowód wniesienia wadium (oryginał),
  • dokument tożsamości,
  • aktualne dokumenty (oryginały) wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu przetargu:

a) odpis z rejestru handlowego lub Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku osób prawnych,
b) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dla każdego ze wspólników spółki cywilnej, a także umowę spółki cywilnej (wspólnicy spółek cywilnych),
c) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku osoby fizycznej jako podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą,

  • osoby reprezentujące w/wym. uczestników przetargu, winny posiadać udzielone im potwierdzone notarialnie pełnomocnictwa do wzięcia udziału w przetargu,
  • oświadczenie, że oferent zapoznał się z dokumentacją zbywanej nieruchomości, jej stanem faktycznym i prawnym oraz z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
  • oświadczenie, że oferent zapoznał się z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 z późn.zm.),
  • numer rachunku bankowego, na które zostanie zwrócone wadium, w przypadku nie wygrania przetargu.

Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
Dodatkowe informacje dot. zbywanych działek oraz warunki realizacji zamierzeńinwestycyjnych:
Nin. grunty winny być wykorzystane pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z możliwością wprowadzenia dodatkowo zabudowy na cele związane z działalnością gospodarczą z wyłączeniem funkcji uciążliwych, hodowlanych, przetwórstwa wszelkiego rodzaju (w drugiej linii zabudowy). Powierzchnia terenu jest zróżnicowana i opada w kierunku północno wschodnim. Na działce nr 2147/210 (przy zachodniej jej granicy) rośnie orzech laskowy, a na działce nr 2141/210 (w północnej części), rośnie orzech włoski. Na pozostałych działkach rosną pojedyncze krzaki i samosiejki. Zagospodarowanie w/w gruntów nastąpi na podstawie szczegółowych warunków, które zostaną określone w decyzji o warunkach zabudowy, wydanej na wniosek nabywcy.
Obsługa komunikacyjna zbywanych nieruchomości będzie się odbywać bezpośrednio z ul. Dolnej, poprzez gminną działkę nr 2157/210 stanowiącą pas drogowy ul. Dolnej, a następnie poprzez działkę nr 2148/210, przeznaczoną pod wewnętrzną drogę dojazdową. Współwłaściciele działki nr 2148/210 o pow. 446 m2, zapisanej dotychczas w księdze wieczystej KW nr 24523, zobowiązani będą we własnym zakresie i na własny koszt wykonać wewnętrzną drogę dojazdową na tej działce, do działek nabytych w przetargu.
Ponadto nabywcy w/w nieruchomości zobowiązani będą we własnym zakresie i na własny koszt:

  • Wykonać aktualne uzgodnienia branżowe przebiegu sieci i urządzeń uzbrojenia podziemnego względnie nadziemnego terenu;
  • Zrealizować niezbędne dla zamierzonej inwestycji uzbrojenie techniczne i uzyskać we własnym zakresie zapewnienia dostawy mediów oraz rozwiązać sposób odprowadzania i odbioru ścieków, a także wód opadowych;
  • W razie konieczności dokonać wycinki zieleni, po wcześniejszym uzyskaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów kolidujących z inwestycją (ewentualne opłaty z tym związane ponosi nabywca.

W przypadku wystąpienia w obrębie nabytych działek sieci nie ujawnionych na istniejących mapach i dokumentach, a kolidujących z inwestycją, jak też wystąpienia zmian w przepisach w tym dotyczących zagospodarowania przestrzennego, Miasto Mysłowice nie będzie ponosiło z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
Nabywcy zobowiązani również będą do poniesienia w całości kosztów notarialnych oraz kosztów i opłat sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.
Treść nin. ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej www.myslowice.pl w zakładce „Gospodarka – Nieruchomości – Ogłoszenia o przetargach”, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Mysłowice (na II piętrze) obok pok. 302 Wydziału Gospodarki Gruntami, w którym również można zapoznać się z dokumentacją zbywanych działek, zawierającą dokumentację geotechniczną gruntu (w godz. pracy urzędu), tel. (32) 31-71-236.

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa