ePUAPSEKAPSilesia

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - ul. Portowej

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Prezydent Miasta Mysłowice ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości Gminy Mysłowice położonej przy ulicy Portowej w Mysłowicach - Słupnej, obejmującej działkę nr 1534/56 o pow. 790 m2, zapisanej w księdze wieczystej Nr 22143 Sądu Rejonowego w Mysłowicach, z przeznaczeniem na cele usługowo - produkcyjne. Nieruchomość nie posiada pokrycia planem miejscowym, a Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mysłowice zatwierdzone uchwałą Rady Miasta Mysłowice z dnia 30 października 2008 r. Nr XXX/656/08 wyznacza dla niej strefę oznaczoną symbolem UP – tereny usługowo - produkcyjne.


Cena wywoławcza gruntu wynosi 60.000,- zł
(słownie złotych: sześćdziesiąt tysięcy)


Wysokość postąpienia w przetargu nie może być mniejsza niż 1% ceny wywoławczej gruntu, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu, powiększona o podatek VAT w wysokości 23%, płatna będzie w całości nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej, gdzie za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Mysłowice.


Przetarg odbędzie się w dniu 11 października 2011 r. o godz. 10.00 w sali nr 204
Urzędu Miasta Mysłowice przy ul. Powstańców 1


W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które najpóźniej do 5 października 2011 r. wniosą w formie pieniężnej wadium w wysokości 12.000,- zł (słownie złotych: dwanaście tysięcy) na konto: Urząd Miasta Mysłowice Nr 13 1050 1214 1000 0023 5654 6974 ING Bank Śląski. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Mysłowice. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia gruntu. Pozostałym uczestnikom wadium zwracane jest bez oprocentowania w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu na konto przez nich wskazane. Osoba ustalona jako nabywca gruntu zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli nabywca gruntu nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.
Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć Komisji Przetargowej:

 • Dowód wniesienia wadium (oryginał).
 • Dokument tożsamości.
 • Aktualny dokument (oryginał) wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu przetargu:

a) odpis z rejestru handlowego lub Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku osoby prawnej,
b) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dla każdego ze wspólników spółki cywilnej, a także umowę spółki cywilnej,
c) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku osoby fizycznej jako podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą.

 • Potwierdzone notarialnie pełnomocnictwo do wzięcia udziału w przetargu, w przypadku osoby reprezentującej uczestnika przetargu.
 • Oświadczenie, że oferent zapoznał się z dokumentacją zbywanej nieruchomości, jej stanem faktycznym i prawnym oraz warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń.
 • Oświadczenie, że oferent zapoznał się z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.).
 • Numer rachunku bankowego, na które zostanie zwrócone wadium, w przypadku nie wygrania przetargu.

Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
Informacje dotyczące zbywanej działki oraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych:
Przedmiotowa nieruchomość położona jest w dzielnicy Słupna w rejonie skrzyżowania ulicy Portowej z ulicą Oświęcimską. Posiada nieregularny kształt zbliżony do trapezu i w całości porośnięta jest samosiejkami drzew i krzewów, głównie topole, brzozy, olchy i modrzew. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości od strony zachodniej i południowo – zachodniej znajduje się nasyp z linią kolejową i wiadukt kolejowy. Od strony północnej nieruchomości znajdują się działki zabudowane budynkami warsztatowo – magazynowymi, a od wschodniej pas drogowy ulicy Portowej. Wzdłuż południowo – wschodniej granicy przedmiotowej działki przebiega linia energetyczna oświetlenia ulicznego ze słupem oświetleniowym oraz podziemny kabel energetyczny WN. Przy zachodniej granicy przebiega sieć wodociągowa. Obsługa komunikacyjna nieruchomości odbywać się będzie z ulicy Portowej. Zjazd należy wykonać pomiędzy skarpą i istniejącym ogrodzeniem z działką nr 1507/56 możliwie jak najdalej skrzyżowania ulicy Portowej z ulicą Oświęcimską.

Na gruncie można zrealizować inwestycje zgodne z kierunkiem ich przeznaczenia, a jego zagospodarowanie nastąpi na podstawie decyzji o warunkach zabudowy, wydanej na wniosek nabywcy. Przy lokalizacji obiektu winny być zachowane normatywne odległości od sieci uzbrojenia, a w wypadku kolizji lub nie normatywnego zbliżenia do sieci uzbrojenia technicznego, nabywca na własny koszt opracuje projekty niezbędnej ich przebudowy lub zabezpieczenia w uzgodnieniu z właścicielami sieci i wykona je we własnym zakresie.

Realizacja przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko wymagać będzie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na jego wykonanie, co może wiązać się z koniecznością opracowania Raportu o oddziaływaniu na środowisko.

W zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania i zagospodarowania nieruchomości jej nabywca własnym staraniem i na własny koszt, zobowiązany będzie do:

 • uzyskania zapewnienia dostawy mediów i zrealizowania uzbrojenia technicznego dla zamierzonej inwestycji oraz zapewnienia odbioru ścieków i wód opadowych;
 • wykonania badania geotechnicznego gruntu,
 • dokonania z właściwym zarządcą lub władającym istniejącą infrastrukturą kolejową uzgodnień w sprawie odległości i warunków lokalizacji szczegółowej inwestycji budowlanej przy liniach kolejowych;
 • dokonania wycinki drzew i krzewów;
 • uzyskania zgody na lokalizację zjazdu z drogi publicznej ulicy Portowej.

Gmina Mysłowice nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sieci przebiegające przez działkę, nie ujawnione na istniejących mapach i dokumentach, a kolidujące z planowaną inwestycją. Treść niniejszego ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej www.myslowice.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mysłowice. Z dokumentacją zbywanej nieruchomości można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Gruntami pokój nr 302, który udziela również informacji dotyczących przetargu w godzinach pracy urzędu, tel. (32) 31 71 236.

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa