ePUAPSEKAPSilesia

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - ul. Wybickiego

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Prezydent Miasta Mysłowice ogłasza ustny przetarg ograniczony na sprzedażniezabudowanych nieruchomości Gminy Mysłowice położonych przy ulicy Józefa Wybickiego w  Mysłowicach  -  Morgach,  na  karcie  mapy  2  obrębu  Brzezinka,  dla  osób  fizycznych  lub  prawnych legitymujących siętytułem prawnym do nieruchomości przyległych do nich, ze względu na brak możliwości zapewnienia tym nieruchomościom dostępu do drogi publicznej. Nieruchomości  posiadają  pokrycie  miejscowym  planem  zagospodarowania  przestrzennego  „Morgi Wschodnie” zatwierdzonym uchwałąRady Miasta Mysłowice z dnia 24 listopada 2005 r. Nr LIV/558/05, który wyznacza dla nich strefęoznaczonąsymbolem MU II – zabudowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług. Wysokość  postąpienia  w  przetargu  nie  może  być  mniejsza  niż  1%  ceny  wywoławczej  gruntu, z  zaokrągleniem  w  górę  do  pełnych  dziesiątek  złotych.  Cena  nieruchomości  osiągnięta  w  przetargu, powiększona o podatek VAT w wysokości 23%, płatna będzie w całości nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej, gdzie za potwierdzenie wpłaty przyjmuje siędatęuznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Mysłowice.
Przetarg na w/wym. działki jest ograniczony dla osób legitymujących siętytułem prawnym do nieruchomości do  nich  przyległych,  którzy  do  dnia  4  października  2011  r.  wniosą  w  formie  pieniężnej  odpowiednie wadium, z podaniem nr działki na konto: Urząd Miasta Mysłowice Nr 13 1050 1214 1000 0023 5654 6974 ING Bank  Śląski (za potwierdzenie wpłaty przyjmuje siędatęuznania rachunku bankowego Urzędu) oraz w terminie do dnia  4  października 2011 r. do  godz. 15 00 w pok. nr 302 Urzędu Miasta Mysłowice, w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg ustny ograniczony  - Wybickiego”, złożą dowody potwierdzające spełnienie warunków przetargowych, tj.
1. Pisemne zgłoszenie uczestnictwa w ustnym przetargu ograniczonym.
2. Aktualny (ważny 6 miesięcy) wyciąg z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości przyległych do działek gminnych.
3. Mapę ewidencyjną, uzyskaną i potwierdzoną w powiatowym zasobie geodezyjno - kartograficznym, z oznaczeniem posiadanej nieruchomości zgodnym z zapisem w księdze wieczystej.
4. Kserokopiędowodu wniesienia wadium.
5. Numer rachunku bankowego, na które zostanie zwrócone wadium, w przypadku nie wygrania przetargu.
6. Oświadczenie, że oferent zapoznał sięz warunkami przetargu, dokumentacjązbywanej nieruchomości, jej stanem faktycznym i prawnym i przyjmuje je bez zastrzeżeń.
7. Oświadczenie, że oferent zapoznał sięz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.).
8. Potwierdzone  notarialnie  pełnomocnictwo  do  wzięcia  udziału  w  przetargu,  w  przypadku  osoby reprezentującej uczestnika przetargu.
9. Aktualne  dokumenty  (oryginały)  wystawione  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem  terminu przetargu:
a) odpis z rejestru handlowego lub Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku osoby prawnej,
b) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dla każdego ze wspólników spółki cywilnej, a także umowęspółki cywilnej,
c) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku osoby fizycznej jako podmiotu prowadzącego działalnośćgospodarczą.
Komisja Przetargowa w dniu 5 października 2011 r.sprawdzi, czy zostały spełnione warunki uczestnictwa w  ustnym  przetargu  ograniczonym  i  następnego  dnia  tj.  6  października  2011  r. na  tablicy  ogłoszeń w Urzędzie Miasta Mysłowice (II piętro) wywiesi listęosób zakwalifikowanych.


Przetarg odbędzie sięw dniu 11 października 2011 r. o godz. 11.00

w sali nr 204 Urzędu Miasta Mysłowice przy ul. Powstańców 1


Przed otwarciem przetargu osoba zakwalifikowana winna przedłożyćKomisji Przetargowej:
• dowód wniesienia wadium (oryginał),
• dokumenty tożsamości.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia gruntu. Pozostałym uczestnikom wadium zwracane jestbez oprocentowania w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu na konto przez nich wskazane. Osoby ustalone jako nabywcy poszczególnych działek zostaną zawiadomione o miejscu i terminie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli nabywca gruntu nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpićod zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegaćzwrotowi.
Informacje dotyczące zbywanych działek oraz warunki realizacji zamierzeńinwestycyjnych:
• Przedmiotowe nieruchomości położone sąw dzielnicy Morgi, sąniezabudowane, nie użytkowane i posiadająregularne kształty. Pozostająnieznacznie nachylone w kierunku południowym i sąporośnięte trawą. W bezpośrednim sąsiedztwie działek gminnych znajdująsięnieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi  jednorodzinnymi  oraz  niezabudowane  tereny  użytkowane  jako  łąki.  Nieruchomości  nie posiadają bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, a infrastruktura techniczna znajduje się w ulicy Józefa Wybickiego.
• Na nieruchomościach można zrealizować inwestycje zgodne z kierunkiem ich przeznaczenia i zapisami w obowiązującym dla tego terenu planie miejscowym.
• Gmina Mysłowice nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sieci przebiegające przez działki, nie ujawnione na istniejących mapach i dokumentach, a kolidujące z inwestycjami. Treść  niniejszego  ogłoszenia  dostępna  jest  na  stronie  internetowej  www.myslowice.pl  oraz  na  tablicy ogłoszeń  Urzędu  Miasta  Mysłowice.  Z  dokumentacją  zbywanych  nieruchomości  można  zapoznać  się w Wydziale Gospodarki Gruntami pokój nr 302, który  udziela również informacji dotyczących przetargu w godzinach pracy urzędu, tel. (32) 31 71 236.

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa