ePUAPSEKAPSilesia

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - ul. Oświęcimska

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Prezydent Miasta Mysłowice ogłasza ustny przetarg nieograniczony na  sprzedaż  nieruchomości  Gminy  Mysłowice  położonej przy  ulicy  Oświęcimskiej  w  Mysłowicach, obejmującej działkęnr 1251/4 o pow.278 m 2, zapisanej w księdze wieczystej Nr 17487 Sądu Rejonowego w Mysłowicach, z przeznaczeniem na cele usługowo - produkcyjne. Na przedmiotowej działce znajduje się zadaszona wiata o konstrukcji metalowej i pow. zabudowy 125 m 2. Nieruchomość nie posiada pokrycia planem  miejscowym,  a  Studium  Uwarunkowań  i  Kierunków  Zagospodarowania  Przestrzennego  Miasta Mysłowice  zatwierdzone  uchwałą Rady Miasta Mysłowice  z dnia 30 października 2008 r. Nr XXX/656/08 wyznacza dla niej strefęoznaczonąsymbolem UP – tereny usługowo - produkcyjne. W księdze wieczystej prowadzonej dla tej nieruchomości w dziale III istniejąwpisy z 1897 r. dotyczące prawa drogi przeniesione do niej z księgi wieczystej wykaz 306 Brzezinka. Ciężar ten nie jest i nigdy nie był wykonywany przez przedmiotowąnieruchomość.


Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 46.000,- zł
(słownie złotych: czterdzieści sześćtysięcy), w tym
cena gruntuwynosi 36.300,- zł,
cena budowliwynosi 9.700,- zł


Wysokość  postąpienia  w  przetargu  nie  może  być  mniejsza  niż  1%  ceny  wywoławczej  gruntu, z zaokrągleniem w górędo pełnych dziesiątek złotych. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna będzie  w  całości  nie  później  niż  do  dnia  zawarcia  umowy  notarialnej,  gdzie  za  potwierdzenie  wpłaty przyjmuje  się  datę  uznania  rachunku  bankowego  Urzędu  Miasta  Mysłowice.  Sprzedaż  nieruchomości zwolniona jest od podatku VAT na podstawie art. 43  ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towaru i usług.


Przetarg odbędzie sięw dniu 11 października 2011 r. o godz. 10.30 w sali nr 204
Urzędu Miasta Mysłowice przy ul. Powstańców 1


W przetargu mogąbraćudział osoby fizyczne i prawne, które najpóźniej do 5 października 2011 r. wniosą w formie pieniężnej  wadiumw wysokości 9.200,- zł (słownie złotych: dziewięć tysięcy dwieście)  na konto: Urząd Miasta Mysłowice Nr 13 1050 1214 1000 0023 5654 6974 ING Bank Śląski. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje siędatęuznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Mysłowice. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia gruntu. Pozostałym uczestnikom wadium zwracane jestbez oprocentowania w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu na konto przez nich wskazane. Osoba ustalona jako nabywca gruntu zostanie zawiadomiona o  miejscu  i  terminie  zawarcia  notarialnej  umowy  sprzedaży  najpóźniej  w  terminie  21  dni  od  dnia rozstrzygnięcia  przetargu.  Wyznaczony  termin  nie  może  być  krótszy  niż  7  dni  od  dnia  doręczenia zawiadomienia. Jeżeli nabywca gruntu nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanych w  zawiadomieniu,  organizator  przetargu  może  odstąpić  od  zawarcia  umowy,  a  wpłacone  wadium  nie podlega zwrotowi.

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyćKomisji Przetargowej:

  • Dowód wniesienia wadium (oryginał).
  • Dokument tożsamości.
  • Aktualny dokument (oryginał) wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem  terminu przetargu:

a) odpis z rejestru handlowego lub Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku osoby prawnej,
b) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dla każdego ze wspólników spółki cywilnej, a także umowęspółki cywilnej,
c) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku osoby fizycznej jako podmiotu prowadzącego działalnośćgospodarczą.

  • Potwierdzone  notarialnie  pełnomocnictwo  do  wzięcia  udziału  w  przetargu,  w  przypadku  osoby reprezentującej uczestnika przetargu.
  • Oświadczenie,  że  oferent  zapoznał  się  z  dokumentacją  zbywanej  nieruchomości,  jej  stanem faktycznym i prawnym oraz warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń.
  • Oświadczenie, że oferent zapoznał sięz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.).
  • Numer  rachunku  bankowego,  na  które  zostanie  zwrócone  wadium,  w  przypadku  nie  wygrania przetargu.

Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Informacje dotyczące zbywanej działki oraz warunki realizacji zamierzeńinwestycyjnych:

Nieruchomośćpołożona jest w dzielnicy Słupna przy drodze wojewódzkiej ulicy Oświęcimskiej, stanowiącej główną  arterię  komunikacyjną  przez  Mysłowice  w  kierunku  Katowice  –  Oświęcim.  W  bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się zabudowania produkcyjno – magazynowe Zakładów Mięsnych „MYSŁAW” oraz obiekty biurowo – magazynowe. Nieruchomośćjest płaska, posiada regularny kształt zbliżony do prostokąta i zajęta jest pod plac parkingowy o nawierzchni asfaltowej wraz z zadaszoną wiatą. W północnej części działki  przebiega  sieć  telekomunikacyjna  i  usytuowana  jest  studzienka  telekomunikacyjna,  stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności. Obsługa komunikacyjna nieruchomości odbywaćsiębędzie z ulicy bocznej od ulicy Oświęcimskiej.

Na  gruncie  można  zrealizować  inwestycje  zgodne  z  kierunkiem  ich  przeznaczenia,  a  jego zagospodarowanie nastąpi na podstawie decyzji o warunkach zabudowy, wydanej na wniosek nabywcy. Przy lokalizacji obiektu winny być zachowane normatywne odległości od sieci uzbrojenia, a w wypadku kolizji  lub  nie  normatywnego  zbliżenia  do  sieci  uzbrojenia  technicznego,  nabywca  na  własny  koszt opracuje projekty niezbędnej ich przebudowy lub zabezpieczenia w uzgodnieniu z właścicielami sieci i wykona je we własnym zakresie. W razie konieczności umożliwi dostęp i dojazd do sieci znajdujących się na nieruchomości, celem przeprowadzenia konserwacji lub usunięcia awarii.
Realizacja przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na  środowisko wymagać będzie wydania decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  zgody  na  jego  wykonanie,  co  może  wiązać  się z koniecznościąopracowania Raportu o oddziaływaniu na środowisko.

W zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania i zagospodarowania nieruchomości jej nabywca własnym staraniem i na własny koszt, zobowiązany będzie do uzyskania zapewnienia dostawy mediów i  zrealizowania  uzbrojenia  technicznego  dla  zamierzonej  inwestycji  oraz  odbioru  ścieków  i  wód opadowych.

Gmina Mysłowice nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sieci przebiegające przez działkę, nie ujawnione na istniejących mapach i dokumentach, a kolidujące z planowanąinwestycją.
Treść  niniejszego  ogłoszenia  dostępna  jest  na  stronie  internetowej  www.myslowice.pl  oraz  na  tablicy ogłoszeń  Urzędu  Miasta  Mysłowice.  Z  dokumentacją  zbywanej  nieruchomości  można  zapoznać  się w Wydziale Gospodarki Gruntami pokój nr 302, który  udziela również informacji dotyczących przetargu w godzinach pracy urzędu, tel. (32) 31 71 236.

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa