ePUAPSEKAPSilesia

Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - ul. Słowackiego

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Prezydent Miasta Mysłowice ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na  sprzedaż  zabudowanej  nieruchomości  stanowiącej  własność  Gminy  Mysłowice  położonej  przy  ulicy Juliusza Słowackiego nr 4 w Mysłowicach,o łącznej pow. 710 m 2, obejmującej działki nr  422/8 o pow. 553 m 2, nr 418/9  o pow.  82 m 2 i nr 538/8  o pow. 75 m 2, zapisanej w księdze wieczystej Nr 10821  Sądu Rejonowego w Mysłowicach, z przeznaczeniem na cele mieszkaniowo – usługowe, w tym biura i handel detaliczny. Na przedmiotowym gruncie usytuowany jest budynek  mieszkalno biurowy wzniesiony w 1900 roku  o  pow.  zabudowy  159  m 2,  pow.  użytkowej  173  m 2 i kubaturze  930 m 3 oraz  budynek  garażowy wzniesiony w II połowie XX wieku, o pow. użytkowej 30 m 2. Nieruchomość nie posiada pokrycia planem miejscowym, w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mysłowice zatwierdzonym przez Radę Miasta Mysłowice uchwałą z dnia 30 października 2008 r. Nr XXX/656/08, przeznaczona jest dla strefy oznaczonej symbolem S - tereny zabudowy  śródmiejskiej wielofunkcyjnej. Na podstawie  decyzji  nr  A/1183/72  z  dnia  5.05.1972  r.  działki  leżą  w  granicach  układu  urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków. Pierwszy przetarg na sprzedaż tej nieruchomości ogłoszony na dzień 30 sierpnia 2011 r. zakończył sięwynikiem negatywnym.


Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 190.000,- zł
(słownie złotych: dwieście dziesięćtysięcy), w tym
cena składnika budowlanegowynosi 66.500,- zł
cena gruntuwynosi 123.500,- zł


Postąpienie w przetargu nie może  być mniejsze niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Cena osiągnięta w przetargu, płatna jest w całości  nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej, a  za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Mysłowice. Sprzedażnieruchomości zwolniona jest od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towaru i usług, w związku z art. 29 ust. 5 tej ustawy.

Przetarg odbędzie sięw dniu 22 listopada 2011 r. o godz. 10.00 w sali nr 204
Urzędu Miasta Mysłowice przy ul. Powstańców 1


W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które najpóźniej do dnia  16 listopada 2011 r. wpłacą wadiumw wysokości 38.000,- zł (słownie złotych: trzydzieści osiem tysięcy) na konto: Urząd Miasta Mysłowice Nr 13 1050 1214 1000 0023 5654 6974 ING Bank Śląski. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datęuznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Mysłowice. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zwracane jest bez oprocentowania w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu na konto przez nich wskazane. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpićod zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć Komisji Przetargowej:
1. Dowód wniesienia wadium (oryginał).
2. Dokument tożsamości.
3. Aktualne dokumenty (oryginały) wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu przetargu:
a) odpis z rejestru handlowego lub Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku osób prawnych,
b) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dla każdego ze wspólników spółki cywilnej, a także umowęspółki cywilnej (wspólnicy spółek cywilnych),
c) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku osoby fizycznej jako podmiotu prowadzącego działalnośćgospodarczą
4. Potwierdzone  notarialnie  pełnomocnictwo  do  wzięcia  udziału  w  przetargu,  w  przypadku  osób reprezentujących uczestników przetargu.
5. Oświadczenie,  że  oferent  zapoznał  się  z  dokumentacją  zbywanej  nieruchomości,  jej  stanem faktycznym i prawnym oraz warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń.
6. Oświadczenie, że oferent zapoznał sięz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm).
7. Numer  rachunku  bankowego,  na  które  zostanie  zwrócone  wadium,  w  przypadku  nie  wygrania przetargu.
Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.


Informacje dotyczące zbywanej nieruchomości oraz warunki realizacji zamierzeńinwestycyjnych:

Przedmiotowa  nieruchomość  położona  jest  w  centrum  Mysłowic,  w  rejonie  Starego  Miasta.  Posiada nieregularny  kształt,  jest  znacznie  nachylona  w  kierunku  północno  –  wschodnim  i  ogrodzona ogrodzeniem z przęseł stalowych na podmurówce. Budynek mieszkalno – biurowy znajdujący się na nieruchomości  jest  pustostanem,  składa  się  z  dwóch  części,  w  tym  jedna  została  częściowo przebudowana. Część budynku usytuowana od strony wschodniej nie jest przebudowana, obejmuje budynek  piętrowy,  w  niewielkiej  części  podpiwniczony,  z  dachem  dwuspadowym  o  konstrukcji drewnianej, krytym papą. Jest w złym stanie technicznym. Okna, podłogi i tynki wykazująduży stopień zużycia, a miejscowo występują zawilgocenia i ubytki tynku. Część budynku usytuowana od strony zachodniej jest przebudowana, pozostaje w lepszym stanie technicznym i stanowi budynek piętrowy z gospodarczym strychem, nie podpiwniczony, z jednospadowym dachem o konstrukcji drewnianej, krytym papą. Budynki nie posiadająogrzewania, przyłączone sądo sieci energetycznej i wodociągowej. W ulicy Juliusza Słowackiego przebiega sieć gazowa oraz kanalizacja deszczowa, w rejonie brak  jest kanalizacji  sanitarnej.  Budynek  garażowy  składa  się  z  dwóch  boksów  jest  obiektem  parterowym, murowanym, nie podpiwniczonym. Posiada dach o konstrukcji drewnianej, kryty papą i stalowe bramy garażowe. Dojazd do nieruchomości odbywaćsiębędzie bezpośrednio z ulicy Juliusza Słowackiego.

Zagospodarowanie terenu nastąpi na podstawie szczegółowych warunków, które zostaną określone w decyzji o warunkach zabudowy, wydanej na wniosek  nabywcy. Zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Konserwatora  Zabytków  w  Katowicach  nieruchomość  nie  posiada  wybitnych  wartości  urbanistycznych i  architektonicznych.  Istnieje  możliwość  nadbudowy  i  rozbudowy  obiektu,  a  w  przypadku  złego  stanu technicznego  obiektu  popartego  opinią  techniczną,  dopuszcza  się  wyburzenie  istniejącej  zabudowy i wprowadzenie nowego obiektu dostosowanego do sąsiedniej zabudowy Starego Miasta. Nieruchomość może zostaćwykorzystana zarówno na funkcjęmieszkaniową, biurowąlub na funkcje te łącznie.

Nabywca zobowiązany będzie własnym staraniem i na własny koszt:
- uzyskaćzapewnienie dostawy mediów i zrealizowaćuzbrojenie techniczne dla zamierzonej inwestycji ;
- uzyskaćzezwolenie i dokonaćwycinki drzew w przypadku kolizji z planowanąinwestycją;

Gmina  Mysłowice  nie  ponosi  żadnej  odpowiedzialności  za  sieci  przebiegające  przez  działkę,  nie ujawnione na istniejących mapach i dokumentach, a kolidujące z inwestycją. Treść  niniejszego  ogłoszenia  dostępna  jest  na  stronie  internetowej  www.myslowice.pl  oraz  na  tablicy ogłoszeń  Urzędu  Miasta  Mysłowice.  Z  dokumentacją  zbywanej  nieruchomości  można  zapoznać  się w Wydziale Gospodarki Gruntami pokój nr 302 w godzinach pracy urzędu, a także uzyskać informacje dotyczące organizowanego przetargu, tel. (32) 31 71 236.

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa