ePUAPSEKAPSilesia

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - ul. Działkowa

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Prezydent Miasta Mysłowice ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedażnieruchomości Gminy Mysłowice położonej przy ulicy Działkowej w Mysłowicach, obejmującej działkęnr 3287/260 o pow. 248 m 2 , zapisanej w księdze wieczystej Nr KA1L/00010117/9 Sądu Rejonowego w  Mysłowicach,  z  przeznaczeniem  pod  lokalizację  garażu.  Na  przedmiotowej  działce  znajduje  się murowany, parterowy budynek gospodarczy o pow. użytkowej 9,8 m 2. Nieruchomość nie posiada pokrycia planem  miejscowym,  a  Studium  Uwarunkowań  i  Kierunków  Zagospodarowania  Przestrzennego  Miasta Mysłowice  zatwierdzone  uchwałą Rady Miasta Mysłowice  z dnia 30 października 2008 r. Nr XXX/656/08 wyznacza dla niej strefęoznaczonąsymbolem MN – tereny zabudowy jednorodzinnej.


Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 35.000,- zł
(słownie złotych: trzydzieści pięćtysięcy), w tym
cena gruntuwynosi 30.800,- zł,
cena budowliwynosi 4.200,- zł


Wysokość  postąpienia  w  przetargu  nie  może  być  mniejsza  niż  1%  ceny  wywoławczej  gruntu, z zaokrągleniem w górędo pełnych dziesiątek złotych. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna będzie  w  całości  nie  później  niż  do  dnia  zawarcia  umowy  notarialnej,  gdzie  za  potwierdzenie  wpłaty przyjmuje  się  datę  uznania  rachunku  bankowego  Urzędu  Miasta  Mysłowice.  Sprzedaż  nieruchomości zwolniona jest od podatku VAT na podstawie art. 43  ust. 1 pkt 10 a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towaru i usług.


Przetarg odbędzie sięw dniu 22 listopada 2011 r. o godz. 10.30 w sali nr 204
Urzędu Miasta Mysłowice przy ul. Powstańców 1


W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które najpóźniej do  16 listopada 2011 r. wniosą w formie pieniężnej wadiumw wysokości 7.000,- zł (słownie złotych: siedem tysięcy) na konto: Urząd Miasta Mysłowice Nr 13 1050 1214 1000 0023 5654 6974 ING Bank Śląski. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datęuznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Mysłowice. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia gruntu. Pozostałym uczestnikom wadium zwracane jestbez oprocentowania w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu na konto przez nich wskazane. Osoba ustalona jako nabywca gruntu zostanie zawiadomiona o  miejscu  i  terminie  zawarcia  notarialnej  umowy  sprzedaży  najpóźniej  w  terminie  21  dni  od  dnia rozstrzygnięcia  przetargu.  Wyznaczony  termin  nie  może  być  krótszy  niż  7  dni  od  dnia  doręczenia zawiadomienia. Jeżeli nabywca gruntu nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanych w  zawiadomieniu,  organizator  przetargu  może  odstąpić  od  zawarcia  umowy,  a  wpłacone  wadium  nie podlega zwrotowi.


Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć Komisji Przetargowej:
1. Dowód wniesienia wadium (oryginał).
2. Dokument tożsamości.
3. Aktualny dokument (oryginał) wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem  terminu przetargu:
a) odpis z rejestru handlowego lub Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku osoby prawnej,
b) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dla każdego ze wspólników spółki cywilnej, a także umowęspółki cywilnej,
c) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku osoby fizycznej jako podmiotu prowadzącego działalnośćgospodarczą.
4. Potwierdzone  notarialnie  pełnomocnictwo  do  wzięcia  udziału  w  przetargu,  w  przypadku  osoby reprezentującej uczestnika przetargu.
5. Oświadczenie,  że  oferent  zapoznał  się  z  dokumentacją  zbywanej  nieruchomości,  jej  stanem faktycznym i prawnym oraz warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń.
6. Oświadczenie, że oferent zapoznał sięz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.).
7. Numer  rachunku  bankowego,  na  które  zostanie  zwrócone  wadium,  w  przypadku  nie  wygrania przetargu.


Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.


Informacje dotyczące zbywanej działki oraz warunki realizacji zamierzeńinwestycyjnych:
Nieruchomośćpołożona jest w dzielnicy Janów, w sąsiedztwie osiedla domów jednorodzinnych. Od strony ulicy Działkowej ogrodzona jest płotem trwałym z przęseł metalowych na betonowej podmurówce, a od strony wschodniej płotem drewnianym, który zostanie usunięty przez dotychczasowego dzierżawcęw terminie  14  dni  od  daty  zamknięcia  przetargu.  W  części  środkowej  działki  znajduje  się  budynek gospodarczy, a na całej jej szerokości znajduje się także płot z przęseł metalowych, oddzielający część działki  zagospodarowanej  pod  ogródek  przydomowy.  Nadto,  nieruchomość  porośnięta  jest  drzewami owocowymi oraz ozdobnymi iglakami. Obsługa komunikacyjna nieruchomości odbywaćsiębędzie od ulicy Działkowej.
Zagospodarowanie nieruchomości nastąpi na podstawie  decyzji  o warunkach zabudowy, wydanej na wniosek nabywcy.
W zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania i zagospodarowania nieruchomości jej nabywca własnym staraniem i na własny koszt, zobowiązany będzie do uzyskania zapewnienia dostawy mediów, zrealizowania uzbrojenia technicznego dla zamierzonej inwestycji, a także odbioru ścieków i wód opadowych oraz dokonania wycinki drzewi krzewów;
Gmina Mysłowice nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sieci przebiegające przez działkę, nie ujawnione na istniejących mapach i dokumentach, a kolidujące z planowanąinwestycją.
Treść  niniejszego  ogłoszenia  dostępna  jest  na  stronie  internetowej  www.myslowice.pl  oraz  na  tablicy ogłoszeń  Urzędu  Miasta  Mysłowice.  Z  dokumentacją  zbywanej  nieruchomości  można  zapoznać  się w Wydziale Gospodarki Gruntami pokój nr 302, który  udziela również informacji dotyczących przetargu w godzinach pracy urzędu, tel. (32) 31 71 236.
Szczegółowych informacji o możliwości zabudowy nieruchomości można uzyskaćw Wydziale Budownictwa, Urbanistyki i Architektury przy Placu Wolności Nr 2 w Mysłowicach, tel. (32) 31 71 324, w godzinach pracy urzędu.

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa