ePUAPSEKAPSilesia

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości ul. Dworcowej

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Prezydent Miasta Mysłowice wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedażnieruchomości Skarbu Państwa położonej w Mysłowicach - Brzezince przy ulicy Dworcowej obejmującej  działkę nr  2127/248  o  pow. 5214  m 2, zapisanej  w  księdze  wieczystej  Brzezinka  wykaz L  -  1054  Sądu  Rejonowego  w  Mysłowicach,  z  przeznaczeniem  na  cele  produkcyjno  -  usługowe. Przedmiotowy grunt posiada pokrycie planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego dzielnicy „Brzezinka Południowa” w Mysłowicach, zatwierdzonym uchwałąRady Miasta Mysłowice z dnia 30 marca 2006 r. Nr LXV/659/06, który  wyznacza dla niego strefęoznaczonąsymbolem PU – tereny produkcyjno – usługowe. Nieruchomośćwolna jest od obciążeńi innych zobowiązań.

Cena wywoławcza gruntu wynosi 750.000,- zł
(słownie złotych: siedemset pięćdziesiąt tysięcy)


Wysokość postąpienia  w  przetargu  nie  może  być mniejsza  niż 1%  ceny  wywoławczej  gruntu, z  zaokrągleniem  w  górę do  pełnych  dziesiątek  złotych.  Cena  nieruchomości  osiągnięta  w  przetargu, powiększona o podatek VAT w  wysokości 23%, płatna jest  w całości  nie później niżdo dnia  zawarcia umowy notarialnej, a za potwierdzenie wpłaty przyjmuje siędatęuznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Mysłowice.


Przetarg odbędzie sięw dniu 29 listopada 2011 r. o godz. 10.00 w sali nr 204
Urzędu Miasta Mysłowice przy ul. Powstańców 1


W przetargu mogąbraćudział osoby fizyczne i prawne, które najpóźniej do 23 listopada 2011 r. wniosą w formie pieniężnej wadiumw wysokości 150.000,- zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt tysięcy) na konto: Urząd  Miasta  Mysłowice  Nr  13  1050  1214  1000  0023  5654  6974  ING  Bank  Śląski.  Za  potwierdzenie wpłaty przyjmuje siędatęuznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Mysłowice. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza sięna poczet ceny nabycia gruntu.  Pozostałym  uczestnikom  wadium  zwracane  jest po  zamknięciu  przetargu  w  terminie  3  dni,  na konto  przez  nich  wskazane.  Osoba  ustalona  jako  nabywca  gruntu  zostanie  zawiadomiona  o  miejscu i  terminie  zawarcia  notarialnej  umowy  sprzedaży  najpóźniej  w  terminie  21  dni  od  dnia  rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może byćkrótszy niż7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli nabywca  gruntu  nie  stawi  się bez  usprawiedliwienia  w  miejscu  i  terminie  podanych  w  zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpićod zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.


Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyćKomisji Przetargowej:
1.  Dowód wniesienia wadium (oryginał).
2.  Dokument tożsamości.
3.  Aktualne  dokumenty  (oryginały)  wystawione  nie  wcześniej  niż 6  miesięcy  przed  upływem  terminu przetargu:
a)  odpis z rejestru handlowego lub Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku osób prawnych,
b)  zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dla każdego ze wspólników spółki cywilnej, a także umowęspółki cywilnej,
c)  zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku osoby fizycznej jako podmiotu prowadzącego działalnośćgospodarczą
4.  Potwierdzone  notarialnie  pełnomocnictwo  do  wzięcia  udziału  w  przetargu,  w  przypadku  osób reprezentujących uczestników przetargu.
5.  Oświadczenie,  że  oferent  zapoznał  się z  dokumentacją zbywanej  nieruchomości,  jej  stanem faktycznym i prawnym oraz warunkami przetargu.
6.  Oświadczenie,  że oferent zapoznał sięz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowańna zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.).
7.  Numer  rachunku  bankowego,  na  które  zostanie  zwrócone  wadium,  w  przypadku  nie  wygrania przetargu.


Cudzoziemcy mogąnabywaćnieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.


Informacje dotyczące zbywanej działki oraz warunki realizacji zamierzeńinwestycyjnych:
Nieruchomośćma kształt regularny, zbliżony do prostokąta, jest płaska z nierównościami i porośnięta samosiejkami  drzew  i  krzewów.  Usytuowana  jest  w  odległości  około  50  m  od  terenów o zainwestowaniu komercyjnym. Na gruncie znajdująsięobiekty po dawnym budynku i urządzeniach stacji energetycznej zasilającej nieczynnąstacjęuzdatniania wody Brzezinka, których stan techniczny kwalifikuje  je  do  rozbiórki.  Przy  wschodniej  granicy  działki  zlokalizowany  jest  słup  kratowy  oraz przebiega  napowietrzna  linia  energetyczna  średniego  napięcia  6  KV,  które  stanowią odrębny  od gruntu przedmiot własności. Nabywca zobowiązany będzie do ustanowienia służebności przesyłu na rzecz  ENION  GRUPA  TAURON  Spółki  Akcyjnej  z  siedzibą w  Krakowie  w  zakresie  i  na  zasadach ustalonych z właścicielem sieci. Obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywaćsięzgodnie z  zasadami  i  warunkami  obowiązującego  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  – m.in. Rozdziału 4 pkt 12.
Zagospodarowanie  nieruchomości  i  jej  zabudowa  nastąpi  zgodnie  z  zapisami  planu  miejscowego „Brzezinka Południowa”.
Przy  lokalizacji  obiektu  winny  być zachowane  normatywne  odległości  od  sieci  uzbrojenia technicznego.  W  wypadku  kolizji  lub  nie  normatywnego  zbliżenia  do  sieci  uzbrojenia,  nabywca  w uzgodnieniu z właścicielami sieci, na własny koszt opracuje projekty ich przebudowy lub zabezpieczenia i wykona je we własnym zakresie.
Nabywca zobowiązany będzie własnym staraniem i na własny koszt do:
- uzyskania zapewnienia dostawy mediów i zrealizowania uzbrojenia technicznego dla zamierzonej inwestycji;
-  w  zakresie  niezbędnym  do  prawidłowego  funkcjonowania  i  zagospodarowania  nieruchomości, uzyskania zezwolenia i dokonania wycinki drzew i zieleni;
- uporządkowania terenu i rozebrania ruin po dawnym budynkui urządzeniach stacji energetycznej.
Gmina  Mysłowice  nie  ponosi  żadnej  odpowiedzialności  za  sieci  przebiegające  przez  działkę,  nie ujawnione na istniejących mapach i dokumentach, a kolidujące z inwestycją.
Treść niniejszego  ogłoszenia  dostępna  jest  na  stronie  internetowej  www.myslowice.pl  oraz  na  tablicy ogłoszeń Urzędu  Miasta  Mysłowice.  Z  dokumentacją zbywanej  nieruchomości  można  zapoznać się w Wydziale Gospodarki Gruntami pokój nr 302, który  udziela równieżinformacji dotyczących przetargu w godzinach pracy urzędu, tel. (32) 31 71 236.

 

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa