ePUAPSEKAPSilesia

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - ul. Laryska i Orzeszkowej

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Prezydent Miasta Mysłowice ogłasza ustny przetarg nieograniczony na  sprzedaż   nieruchomości niezabudowanej,  stanowiącej  własność Gminy  Miasta  Mysłowice, położonej w Mysłowicach – Brzezince w rejonie ulic: Laryskiej i Orzeszkowej, obejmującej działkę nr 1946/28o pow. 10.955 m 2 na karcie mapy 3 obrębu Brzezinka, zapisanąw księdze wieczystej KW 11382 Sądu  Rejonowego  w  Mysłowicach,  z  przeznaczeniem  pod  zabudowę  mieszkaniową jednorodzinną. Nin. nieruchomośćnie posiada pokrycia planem miejscowym, a w Studium Uwarunkowańi Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mysłowice, uchwalonym przez Radę Miasta Mysłowice uchwałą Nr XXX/656/08 z dnia 30 października 2008r. w/w działka określona została jako:  MN  – tereny zabudowy jednorodzinnej. Istnieje możliwość podziału gruntu na 12 działek pod zabudowę wolnostojącą wraz z wewnętrzną drogą dojazdową. Zagospodarowanie terenu nastąpi na podstawie szczegółowych warunków, które zostanąokreślone w decyzji o warunkach zabudowy, wydanej na wniosek nabywcy.


Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1.100.000,-zł
(słownie: milion sto tysięcy złotych)


Postąpienie  w  przetargu nie  może  wynosić  mniej  niż  1%  ceny  wywoławczej  nieruchomości, z zaokrągleniem w górędo pełnych dziesiątek złotych. Cena osiągnięta w przetargu za nieruchomość płatna jest  w całości nie później niż do dnia zawarcia notarialnej umowy przenoszącej własność nieruchomości. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Mysłowice.  Do ceny tej zostanie doliczony, zgodnie z obowiązującymi przepisami podatek VAT w wysokości23%, płatny w terminie j.w.


Przetarg odbędzie sięw dniu 3 listopada 2011r. o godz. 10.00 w sali nr 204
Urzędu Miasta w Mysłowicach przy ul. Powstańców 1.


W  przetargu  mogą  brać  udział  osoby  fizyczne  lub  prawne,  które  wpłacą  najpóźniej do  dnia 26 października 2011r. wadium w wysokości  220.000,-zł (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy złotych) ze wskazaniem  nr działki  na konto: Urząd Miasta Mysłowice  Nr 13 1050 1214 1000 0023 5654  6974  ING Bank  Śląski.  Za  potwierdzenie  wpłaty  przyjmuje  się datę  uznania  rachunku bankowego Urzędu Miasta w Mysłowicach. Wadium wpłacone przez  uczestnika przetargu,  który przetarg wygrał  zalicza  się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu (bez oprocentowania), na konto przez nich wskazane. Organizator  przetargu  jest  obowiązany  zawiadomić  osobę  ustaloną  jako  nabywca  nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może byćkrótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.


Uczestnicy przetargu winni przedłożyćKomisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

  • dowód wniesienia wadium (oryginał),
  • dokument tożsamości,
  • aktualne dokumenty (oryginały) wystawione nie wcześniej niż6 miesięcyprzed upływem terminu przetargu:

a) odpis z rejestru handlowego lub Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku osób prawnych,
b) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dla każdego ze wspólników spółki cywilnej, a także umowęspółki cywilnej (wspólnicy spółek cywilnych),
c) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku osoby fizycznej jako podmiotu prowadzącego działalnośćgospodarczą,

  • osoby reprezentujące w/wym. uczestników przetargu, winny posiadać udzielone im potwierdzone
  • notarialnie pełnomocnictwa do wzięcia udziału w przetargu,
  • oświadczenie,  że  oferent  zapoznał  się  z  dokumentacją  zbywanej  nieruchomości,  jej  stanem faktycznym i prawnym oraz z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
  • oświadczenie,  że oferent zapoznał się z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowańna zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 z późn.zm.),
  • numer rachunku bankowego, na które zostanie zwrócone wadium, w przypadku nie wygrania przetargu.

Cudzoziemcy  mogą  nabywać  nieruchomości,  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców - przed zawarciem notarialnejumowy przenoszącej własnośćnieruchomości musząuzyskaćzezwolenie na nabycie nieruchomości, wydawane w drodze decyzji administracyjnej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, nie później jednak jak do dnia 15.05.2012r. W przypadku nie uzyskania zezwolenia w tym terminie, wpłacone wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Gminy Miasta Mysłowice.


Dodatkowe  informacje  dot.  zbywanego  gruntu  oraz  warunki  realizacji  zamierzeń inwestycyjnych:
Nin.  grunt  winien  być  wykorzystany  pod  budownictwo  mieszkaniowe  jednorodzinne.  Działka posiada kształt nieregularny, na jej terenie występująznaczne różnice wysokości - teren nachylony w kierunku północnym zakończony skarpą. Część nieruchomości porośnięta jest samosiejkami drzew i krzewów. Wzdłuż południowej granicy działki przebiegają sieci uzbrojenia terenu (sieć energetyczna  i  teletechniczna),  ponadto  w  północnej  jej  części  znajdują  się  dwa  słupy energetyczne niskiego napięcia. Uzbrojenie to w niewielkim stopniu utrudnia zagospodarowanie działki.  Nabywca  zobowiązany  będzie  zapewnić  właścicielom  sieci  dostęp  do  sieci,  celem przeprowadzenia  konserwacji  lub  usunięcia  awarii.  Przedmiotowa  nieruchomość  może  być wykorzystana  pod  zabudowę  z  zastrzeżeniem,  że  projektowane  obiekty budowlane  nie  mogą naruszać istniejącego uzbrojenia terenu i przy ich lokalizacji zostaną zachowane odpowiednie odległości od sieci. Obsługa komunikacyjna zbywanej działki może się odbywać bezpośrednio z ulicy Laryskiej. Zagospodarowanie terenu nastąpi na podstawie szczegółowych warunków, które zostanąokreślone na wniosek nabywcy w decyzji o warunkach zabudowy.
Nabywca zobowiązany będzie na własny koszt i we własnym zakresie:
- Dokonać wycinki zieleni, po wcześniejszym uzyskaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów kolidujących z planowąinwestycją(ewentualne opłaty z tym związane ponosi nabywca);
- Wykonaćbadanie geotechniczne gruntu;
-  Uzyskaćaktualne uzgodnienia branżowe przebiegu sieci i urządzeńuzbrojenia terenu;
-  Zrealizować niezbędne  dla  zamierzonej  inwestycji  uzbrojenie  techniczne  i  uzyskać  we własnym zakresie zapewnienia dostawy mediów oraz odbioru ścieków i wód opadowych;
- Wykonaćna nabytej działce wewnętrznądrogędojazdowądo planowanych budynków.
W przypadku wystąpienia w obrębie nabytej działki sieci nie ujawnionych na istniejących mapach i  dokumentach, a  kolidujących  z inwestycją,  jak też  wystąpienia  zmian  w  przepisach  w tym dotyczących zagospodarowania przestrzennego, Miasto Mysłowice nie będzie ponosiło z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
Nabywca zobowiązany równieżbędzie do poniesienia w całości kosztów notarialnych oraz kosztów i opłat sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.
Treść  nin.  ogłoszenia  dostępna  jest  na  stronie  internetowej  www.myslowice.pl w  zakładce „Gospodarka – Nieruchomości – Ogłoszenia o przetargach”, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Mysłowice (na II piętrze) obok pok. 302 Wydziału Gospodarki Gruntami, w którym również można zapoznaćsięz dokumentacjązbywanej nieruchomości (w godz. pracy urzędu), tel. (32) 31-71-236.

 

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa