ePUAPSEKAPSilesia

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - ul. Obrzeżna Północna

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Prezydent Miasta Mysłowice ogłasza publiczny ustny przetarg nieograniczony na  wydzierżawienie  do  dnia  31  grudnia  2013  roku nieruchomości  niezabudowanej położonej  w  Mysłowicach  przy  ulicy  Obrzeżnej  Północnej  z  przeznaczeniem  pod  parking samochodowy  bez  możliwości  wznoszenia  obiektów  kubaturowych  i  innych  urządzeń trwale związanych z gruntem. Nieruchomość oznaczonajest jako część działki o numerze ewidencyjnym:  2169/290,  k.m.  1,  Obręb  Mysłowice,  która  to  część  ma  powierzchnię: 5.703 m 2,  dla  której  Sąd  Rejonowy  w  Mysłowicach  prowadzi  księgę  wieczystą  nr  KW 10175.  Działka  jest  częściowo  utwardzona  i ogrodzona.  Ogrodzenie  to  stanowi  własność dotychczasowego  użytkownika  terenu,  który  wyraził  wolę  przekazania  ogrodzenia nowemu  dzierżawcy.  W  zależności  od  sposobu  zainwestowania  koniecznym  będzie uzyskanie  stosownych  decyzji  administracyjnych  m.in.  z  zakresu  Architektury i Budownictwa. Nieruchomość  nie  posiada  pokrycia  miejscowym  planem zagospodarowania przestrzennego  miasta,  a  w  Studium  Uwarunkowań  i  Kierunków  Zagospodarowania Przestrzennego  Miasta  Mysłowice  zatwierdzonym  przez Radę  Miasta  Mysłowice  Uchwałą Nr  XXX/656/08  z  dnia  30  października  2008  roku  przedmiotowa  działka  posiada następujące przeznaczenie: PU– tereny przemysłowe produkcyjno – usługowe (tereny zakładów produkcyjnych oraz usługowych, tereny usług  produkcyjnych,  usług  transportu  i  działalności  pomocniczej  –  bazy,  stacje  paliw,  magazyny  i  składy, handel  giełdowy,  sprzedaż  i  naprawa  pojazdów  i  maszyn,  tereny  dróg  lokalnych  i dojazdowych,  tereny parkingów, garaży w tym podziemnych, wielopoziomowych oraz w zespołach, KDG  2/2  (40m)  –  tereny  dróg  publicznych  i  węzłów  komunikacyjnych  –tereny  dróg  wraz  z  infrastrukturą towarzyszącą, Działka  objęta  jest  strefą  Drogowej  Trasy  Średnicowej  wg.  wstępnej  koncepcji programowej  rozwiązań  technicznych  opracowanej  na  zlecenie  Marszałka  Województwa Śląskiego. Realizacja DTŚ na przedmiotowej działce planowana jest po 2013 roku. Nieruchomość  jest  wydzierżawiana  z  przeznaczeniem  pod  parking  samochodowy  bez możliwości  wznoszenia  obiektów  kubaturowych  i  innych  urządzeń  trwale  związanych z  gruntem.  Szczegółowe  warunki  dzierżawy  określa  projekt  umowy  dzierżawy,  z  którym zapoznać  się  można  w  siedzibie  Urzędu  Miasta  Mysłowice  przy  ul.  Powstańców  1,  III piętro pokój nr 407.


Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego została ustalona w wysokości: 3.000,00
zł. (słownie: trzech tysięcy złotych 00/100) netto miesięcznie, za całą
nieruchomość, płatna do 10 dnia każdego miesiąca zadany miesiąc.


Wysokość  czynszu  dzierżawnego  będzie  wzrastała  co  roku  o  10%  w  stosunku  do wysokości  obowiązującej  w  roku  poprzednim.  Wzrost  ten  będzie  następował  z  dniem 1 stycznia każdego roku. Do czynszu dzierżawnego zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy  z  dnia  11  marca  2004  roku  o  podatku  od  towarów  i  usług  dolicza  się  23% podatku VAT Postąpienie ustala się w wysokości: 150,00 zł. (słownie: sto pięćdziesiąt złotych).


Przetarg odbędzie się w dniu 13 grudnia 2011 roku ogodzinie 9ºº w sali nr 204
Urzędu Miasta Mysłowice przy ul. Powstańców 1


W  przetargu  mogą  brać  udział  osoby  fizyczne  i  prawne,  które  wpłacą  najpóźniej  do  dnia 8  grudnia  2011  roku  wadium  w  wysokości:  1.800,00  zł.  (słownie:  jeden  tysiąc  osiemset złotych) na rachunek bankowy: Urząd Miasta Mysłowice numer 13 1050 1214 1000 0023 5654  6974  ING  bank  Śląski.  Za  potwierdzenie  wpłaty  przyjmuje  się  datę  uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta w Mysłowicach Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet przyszłego  czynszu  dzierżawnego. Wadium  ulega  przepadkowi  w  razie  uchylenia  się oferenta, który przetarg wygra, od zawarcia umowy dzierżawy. Pozostałym uczestnikom przetargu  wadium  jest  zwracane  w  terminie  3  dni  po  odwołaniu  lub  zamknięciu przetargu (bez oprocentowania), na konto przez nichwskazane.


Uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

  • dowód wniesienia wadium (oryginał),
  • dokument tożsamości,
  • aktualne  dokumenty  )oryginały)  wystawione  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed upływem terminu przetargu:

a)  odpis  z  rejestru  handlowego  lub  Krajowego  Rejestru  Sądowego,  w przypadku osób prawnych,
b)  zaświadczenie  o  wpisie  do  ewidencji  działalności  gospodarczej  dla  każdego  ze wspólników  spółki  cywilnej,  a  także  umowę  spółki  cywilnej  (wspólnicy  spółek cywilnych),
c)  zaświadczenie  o  wpisie  do  ewidencji  działalności  gospodarczej,  w przypadku osoby fizycznej jako podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą,

  • osoby  reprezentujące  w/w  uczestników  przetargu  winny  posiadać  udzielone  im potwierdzone notarialnie pełnomocnictwa do wzięcia udziału w przetargu,
  • oświadczenie,  że  oferent  zapoznał  się  z  dokumentacją  wydzierżawianej nieruchomości,  jej  stanem  faktycznym  i  prawnym  oraz warunkami  umowy dzierżawy i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
  • oświadczenie,  że  oferent  zapoznał  się  Regulaminem  określającym  zasady przeprowadzania  przetargów  nieograniczonych  i  ograniczonych  w  formie  licytacji ustnej  na  wydzierżawienie  nieruchomości  stanowiących  własność  i będących  w posiadaniu  Gminy  Mysłowice,  stanowiącym  załącznik  nr  1  do  Zarządzenia Prezydenta Miasta Mysłowice nr 600/08 z dnia 2 grudnia 2008 roku,
  • numer  rachunku  bankowego,  na  które  zostanie  zwrócone  wadium,  w przypadku nie wygrania przetargu.

Dodatkowe informacje dotyczące wydzierżawianej nieruchomości:
1)  Nieruchomość  objęta  jest  strefą  Drogowej  Trasy  Średnicowej  wg.  wstępnej  koncepcji programowej  rozwiązań  technicznych  opracowanej  na  zlecenie  Marszałka Województwa,
2)  Nieruchomość  jest  objęta  zakazem  zabudowy  obiektami kubaturowymi  i  wszelkimi urządzeniami trwale związanymi z gruntem,
3)  Oferent, który wygra przetarg we własnym zakresie ina własny koszt:
a)  wykona  niezbędne  inwestycje  bez  możliwości  zwrotu  poniesionych  nakładów zarówno  w  trakcie  trwania  umowy  dzierżawy  jak  i  po  jej  rozwiązaniu  lub wygaśnięciu,
b)  zrealizuje niezbędne dla  zamierzonej  inwestycji  uzbrojenie  techniczne  i  uzyska we własnym zakresie zapewnienia dostawy mediów oraz odbioru ścieków,
c)  zapewni właścicielom sieci dostęp do sieci, celem przeprowadzenia konserwacji lub usunięcia awarii,
4)  W  przypadku  wystąpienia  w  obrębie  Nieruchomości  sieci  nie  ujawnionych  na istniejących mapach i dokumentach, a kolidujących zinwestycją, jak też wystąpienia zmian  z  przepisach  w  tym  dotyczących  zagospodarowania  przestrzennego,  Miasto Mysłowice nie będzie ponosiło z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

Warunki zawarcia umowy dzierżawy:
1.  Wydział  Gospodarki  Nieruchomościami  Urzędu  Miasta  Mysłowice  zawiadomi  osobę ustaloną  jako  dzierżawcę  o  terminie  i  miejscu  zawarcia  umowy  dzierżawy  w  terminie nie dłuższym niż 21 dni od zamknięcia przetargu,
2.  Jeżeli  osoba  ustalona  jako  dzierżawca  nieruchomości nie  stawi  się  w  miejscu i terminie  podanym  w  zawiadomieniu,  o  którym  mowa  powyżej,  Prezydent  Miasta Mysłowice  może  odstąpić  od  zawarcia  umowy,  a  wpłacone  wadium  nie  podlega zwrotowi. Prezydent Miasta Mysłowice może odwołać ogłoszony przetarg bez podania przyczyny.

Treść  niniejszego  ogłoszenia  dostępna  jest  na  stronie  internetowej  www.myslowice.pl w  zakładce  „Gospodarka  –  Nieruchomości  –  Ogłoszenia o  przetargach”,  na  tablicy ogłoszeń  Urzędu  Miasta  Mysłowice  II  piętro  oraz  w  Wydziale  Gospodarki Nieruchomościami  w  pokoju  nr  407  w  godzinach  od  8 00 do  14 00, w  którym  również  można zapoznać się z dokumentacją wydzierżawianej nieruchomości, telefon (032) 31-71-347.

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa