ePUAPSEKAPSilesia

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - ul. PCK

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Prezydent Miasta Mysłowice ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wym. działek niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Miasta Mysłowice, położonych w Mysłowicach - Krasowach w rejonieul. PCK(w pobliżu Szkoły Podstawowej Nr 17), na  karcie  mapy  1  obrębu  Krasowy,  zapisanych  w  księdze  wieczystej  KA1L/00014160/3 Sądu Rejonowego w Mysłowicach, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową:

Lp.

Numer działki i powierzchnia

Cena wywoławcza nieruchomości

Wysokość wadium

1.

2.

3.

4.

1.

nr 2643/83 o pow. 872 m2

110.000,-zł

22.000,-zł

2.

nr 2644/83 o pow. 873 m2

110.000,-zł

22.000,-zł

Zgodnie z uchwalonym przez Radę Miasta Mysłowice uchwałą nr LXXIX/754/06 z dnia 31 sierpnia 2006r.  miejscowym  planem  zagospodarowania  przestrzennego  „Krasowy  Południowe” w  Mysłowicach, wyżej  wym.  działki  posiadają  przeznaczenie:  MU  IV –  tereny  zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem funkcji usługowej jako funkcji uzupełniającej. Plan  miejscowy  dopuszcza  na  w/w  działkach  zarówno  zabudowę  wolnostojącą  jak  i  zabudowę bliźniaczą. Dopuszcza również lokalizację  budynków  mieszkalnych wielorodzinnych zawierających dwa mieszkania.
Postąpienie  w  przetargu nie  może  wynosić  mniej  niż  1%  ceny  wywoławczej  nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Cena osiągnięta w przetargu, płatna jest w całości nie później niżdo dnia zawarcia notarialnej umowy przenoszącej własnośćnieruchomości. Do  ceny  tej  doliczony  zostanie  podatek  VAT  w  wysokości  23%,  płatny  w  terminie  j.w.  Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje siędatęuznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Mysłowice.


Przetarg odbędzie sięw dniu 13 grudnia 2011r. o godz. 10.30 w sali nr 204
Urzędu Miasta w Mysłowicach przy ul. Powstańców 1.

 
W przetargu mogąbraćudział osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą  najpóźniejdo dnia 7 grudnia 2011r.  wyżej wym.  wadium  z podaniem  nr działki na konto: Urząd Miasta Mysłowice  Nr 13 1050 1214 1000 0023 5654 6974 ING Bank Śląski. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje siędatęuznania rachunku bankowego Urzędu Miasta w Mysłowicach. Osoby przystępujące do przetargu na więcej niż jedną wybraną działkę zobowiązane są wpłacić oddzielne (osobne) wadium na każdą z tych działek. Wadium wpłacone przez  uczestnika przetargu,  który przetarg wygrał  zalicza  się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu (bez oprocentowania), na konto przez nich wskazane. Organizator  przetargu  jest  obowiązany  zawiadomić  osobę  ustaloną  jako  nabywca  nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może byćkrótszy niż7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Uczestnicy przetargu winni przedłożyćKomisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

  • dowód wniesienia wadium (oryginał),
  • dokument tożsamości,
  • aktualne dokumenty (oryginały) wystawione nie wcześniej niż6 miesięcyprzed upływem terminu przetargu:

a) odpis z rejestru handlowego lub Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku osób prawnych,
b) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dla każdego ze wspólników spółki cywilnej, a także umowęspółki cywilnej (wspólnicy spółek cywilnych),
c) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku osoby fizycznej jako podmiotu prowadzącego działalnośćgospodarczą,

  • osoby reprezentujące w/wym. uczestników przetargu, winny posiadać udzielone im potwierdzone
  • notarialnie pełnomocnictwa do wzięcia udziału w przetargu,
  • oświadczenie,  że  oferent  zapoznał  się  z  dokumentacją  zbywanej  nieruchomości,  jej  stanem faktycznym i prawnym oraz z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
  • oświadczenie,  że oferent zapoznał się z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowańna zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 z późn.zm.),
  • numer rachunku bankowego, na które zostanie zwrócone wadium, w przypadku nie wygrania przetargu.

Cudzoziemcy  mogą  nabywać  nieruchomości,  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Dodatkowe  informacje  dot.  zbywanych  działek  oraz  warunki  realizacji  zamierzeń inwestycyjnych:

Zbywane  działki  winny  być  wykorzystane  pod  zabudowę mieszkaniową, zgodnie  z  zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Krasowy Południowe” w Mysłowicach. Nin. działki posiadają kształt regularny zbliżony do prostokąta, dłuższym bokiem przylegają do drogi dojazdowej. Na działkęnr 2643/83 zachodzi częściowo krawędźdrogi gruntowej. Teren działek jest płaski, porośnięty trawą. W południowej części działki nr 2644/83 występują pojedyncze drzewa i zakrzewienia. Obsługa komunikacyjna zbywanych działek prawnie może sięodbywaćpo gruncie gminnym – drogą gruntową od strony Szkoły Podstawowej Nr 17 (przebiegającą wokół szkoły), stanowiącąogólnodostępnąwewnętrznądrogęgminną.

Obciążenia nieruchomości.  W księdze wieczystej KA1L/00014160/3, w której znajdują się m.in. wyżej wym. działki, w dziale III wpisane sąobciążenia dot. prawa drogi na rzecz każdoczesnych właścicieli  wyk.  291  Krasowy  z  powołaniem  się  na  zezwolenie  z  dnia  06.08.1915r.  wpisane w 1921r. a przeniesione do współodpowiedzialności z KW Krasowy wyk. 109. Obciążenia te nie dotycząbezpośrednio zbywanych działek.

Nabywcy zobowiązani będąna własny koszt i we własnym zakresie:

-   Uporządkować teren, a w razie konieczności dokonać wycinki zieleni (ewentualne opłaty z tym związane ponosi nabywca);
-   Zrealizować  niezbędne  dla  zamierzonej  inwestycji  uzbrojenie  techniczne i uzyskać  we własnym  zakresie  zapewnienia  dostawy  mediów  niezbędnych  do  funkcjonowania  planowanej inwestycji oraz rozwiązaćsposób odprowadzania i odbioru ścieków, a także wód opadowych;
- Wykonaćbadanie geotechniczne gruntu.

W przypadku wystąpienia w obrębie nabytych działek sieci nie ujawnionych na istniejących mapach i dokumentach, a kolidujących z inwestycją, Miasto Mysłowice nie będzie ponosiło z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
Nabywcy zobowiązani również będądo poniesienia w całości kosztów notarialnych oraz kosztów i opłat sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.
Treść  nin.  ogłoszenia  dostępna  jest  na  stronie  internetowej  www.myslowice.pl w  zakładce „Gospodarka – Nieruchomości – Ogłoszenia o przetargach”, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Mysłowice (na II piętrze) obok pok. 302 Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, w którym również  można  zapoznać  się  z  dokumentacją  zbywanych  nieruchomości  tel.  (32)  31-71-236.
Szczegółowych informacji o możliwości zabudowy działek można uzyskać w Wydziale Architektury, Urbanistyki i Strategii Urzędu Miasta w Mysłowicach przy Placu Wolności nr 2, tel. (32) 31 71 324 (w godz. pracy urzędu).

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa