ePUAPSEKAPSilesia

Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - ul. Laryska

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Prezydent Miasta Mysłowice ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na  sprzedaż  niezabudowanej  nieruchomości  Gminy  Mysłowice  położonej przy  ulicy  Laryskiej w Mysłowicach - Brzezince, o  łącznej pow. 2889 m 2, obejmującej działki nr 1571/94  o pow.  2740 m 2 i nr 598/91 o pow.  149 m 2, zapisanej w księdze wieczystej Nr 24539 Sądu Rejonowego w Mysłowicach, z  przeznaczeniem na cele usługowo-handlowe, w tym medyczne. Nieruchomość nie posiada pokrycia planem  miejscowym,  a  Studium  Uwarunkowań  i  Kierunków  Zagospodarowania  Przestrzennego  Miasta Mysłowice  zatwierdzone  uchwałą Rady Miasta Mysłowice  z dnia 30 października 2008 r. Nr XXX/656/08 wyznacza dla niej strefę oznaczoną symbolem  UH  – tereny lokalnych ośrodków handlowo-usługowych. Pierwszy przetarg na sprzedaż tej nieruchomości ogłoszony na dzień 30 sierpnia 2011 r. zakończył się wynikiem negatywnym.


Cena wywoławcza gruntu wynosi 400.000,- zł
(słownie złotych: czterysta tysięcy)


Wysokość  postąpienia  w  przetargu  nie  może  być  mniejsza  niż  1%  ceny  wywoławczej  gruntu, z  zaokrągleniem  w  górę  do  pełnych  dziesiątek  złotych.  Cena  nieruchomości  osiągnięta  w  przetargu, powiększona o podatek VAT w wysokości 23%, płatna będzie w całości nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej, gdzie za potwierdzenie wpłaty przyjmuje siędatęuznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Mysłowice.


Przetarg odbędzie sięw dniu 13 grudnia 2011 r. o godz. 10.00 w sali nr 204
Urzędu Miasta Mysłowice przy ul. Powstańców 1


W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które najpóźniej do  7 grudnia 2011  r.  wniosą w formie pieniężnej  wadium w wysokości  80.000,- zł  (słownie złotych: osiemdziesiąt tysięcy)  na konto: Urząd Miasta Mysłowice Nr 13 1050 1214 1000 0023 5654 6974 ING Bank Śląski. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje siędatęuznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Mysłowice. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia gruntu. Pozostałym uczestnikom wadium zwracane jestbez oprocentowania w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu na konto przez nich wskazane. Osoba ustalona jako nabywca gruntu zostanie zawiadomiona o  miejscu  i  terminie  zawarcia  notarialnej  umowy  sprzedaży  najpóźniej  w  terminie  21  dni  od  dnia rozstrzygnięcia  przetargu.  Wyznaczony  termin  nie  może  być  krótszy  niż  7  dni  od  dnia  doręczenia zawiadomienia. Jeżeli nabywca gruntu nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanych w  zawiadomieniu,  organizator  przetargu  może  odstąpić  od  zawarcia  umowy,  a  wpłacone  wadium  nie podlega zwrotowi.


Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyćKomisji Przetargowej:
1. Dowód wniesienia wadium (oryginał).
2. Dokument tożsamości.
3. Aktualny dokument (oryginał) wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem  terminu przetargu:
a) odpis z rejestru handlowego lub Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku osoby prawnej,
b) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dla każdego ze wspólników spółki cywilnej, a także umowęspółki cywilnej,
c) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku osoby fizycznej jako podmiotu prowadzącego działalnośćgospodarczą.
4. Potwierdzone  notarialnie  pełnomocnictwo  do  wzięcia  udziału  w  przetargu,  w  przypadku  osoby reprezentującej uczestnika przetargu.
5. Oświadczenie,  że  oferent  zapoznał  się  z  dokumentacją  zbywanej  nieruchomości,  jej  stanem faktycznym i prawnym oraz warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń.
6. Oświadczenie, że oferent zapoznał sięz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.).
7. Numer  rachunku  bankowego,  na  które  zostanie  zwrócone  wadium,  w  przypadku  nie  wygrania przetargu.


Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.


Informacje dotyczące zbywanej działki oraz warunki realizacji zamierzeńinwestycyjnych:
Przedmiotowa nieruchomość położona jest w centrum dzielnicy Brzezinka, jest niezabudowana i posiada nieregularny kształt. Teren jest nieznacznie nachylony w kierunku wschodnim, porośnięty trawą oraz  pojedynczymi  krzewami  i  drzewami  owocowymi.  W  bezpośrednim  sąsiedztwie  nieruchomości znajdują sięMiejski Ośrodek Kultury i Sztuki „Trójkąt” oraz Ośrodek Rehabilitacyjno – Opiekuńczy dla niepełnosprawnych  dzieci  i  młodzieży.  W  północnej  części  gruntu,  w  pasie  drogi  powiatowej  ulicy Laryskiej  przebiegają  sieci:  wodociągowa,  kanalizacyjna,  energetyczna  i  teletechniczna.  Obsługa komunikacyjna nieruchomości odbywaćsiębędzie z ulicy Laryskiej.
Na nieruchomości można zrealizowaćinwestycje zgodne z kierunkiem przeznaczenia tego terenu, a jej  zagospodarowanie  nastąpi  na  podstawie  decyzji  o  warunkach  zabudowy,  wydanej  na  wniosek nabywcy.
Realizacja  przedsięwzięcia  mogącego  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  wymagać  będzie wydania decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach zgody na jego wykonanie, co może wiązać się z koniecznościąopracowania Raportu o oddziaływaniu na środowisko.
W zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania i zagospodarowania nieruchomości jej nabywca własnym staraniem i na własny koszt, zobowiązany będzie do:
-  uzyskania  zapewnienia  dostawy  mediów,  zrealizowania  uzbrojenia  technicznego  dla  zamierzonej inwestycji oraz zapewnienia odbioru ścieków i wód opadowych;
- dokonania wycinki drzew i krzewów.
Gmina Mysłowice nie ponosi  żadnej odpowiedzialności za sieci przebiegające przez działkę, nie ujawnione na istniejących mapach i dokumentach, a kolidujące z inwestycją.
Treść  niniejszego  ogłoszenia  dostępna  jest  na  stronie  internetowej  www.myslowice.pl  oraz  na  tablicy ogłoszeń  Urzędu  Miasta  Mysłowice.  Z  dokumentacją  zbywanej  nieruchomości  można  zapoznać  się w  Wydziale  Gospodarki  Gruntami  pokój  nr  302,  który  udziela  również  informacji  dotyczących organizowanego przetargu w godzinach pracy urzędu, tel. (32) 31 71 236.
Szczegółowych  informacji  o  możliwości  zabudowy  przedmiotowej  działki  można  uzyskać  w  Wydziale Budownictwa, Urbanistyki i Architektury przy Placu Wolności Nr 2, tel. (32) 31 71 324, w godzinach pracy urzędu.

 

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa