ePUAPSEKAPSilesia

Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - ul. Fabryczna i Dolna

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Prezydent Miasta Mysłowice ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki nr  2071/219 o pow. 1.574 m 2, stanowiącej własność Gminy Miasta Mysłowice, położonej w  Mysłowicach - Brzezince u zbiegu ulic:  Fabrycznej i Dolnej, na karcie mapy 4 obrębu Brzezinka, zapisanej w księdze wieczystej obecnie nr KA1L/00025879/6 Sądu Rejonowego  w  Mysłowicach,  z  przeznaczeniem pod  zabudowę  mieszkaniową z  możliwością wbudowania funkcji  handlowo – usługowej o charakterze nieuciążliwym.  Przeprowadzony w dniu 07.09.2011r.  pierwszy  ustny  przetarg  nieograniczony  na  sprzedaż  w/w  działki  -  zakończył  się wynikiem negatywnym. Nin. działka nie posiada pokrycia planem miejscowym, przystąpiono do jego sporządzenia. W Studium Uwarunkowańi Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mysłowice, uchwalonym przez RadęMiasta Mysłowice uchwałąNr XXX/656/08 z dnia 30 października 2008r., w/w działka określona została jako: MN – tereny zabudowy jednorodzinnej. Ponadto w wyżej wym. Studium zachodnia część działki znajduje sięw pasie drogowym ulicy Fabrycznej. Istnieje możliwość zabudowy przedmiotowej działki budynkiem o funkcji identycznej lub pokrewnej z  obiektami  znajdującymi  się  w  sąsiedztwie  nin.  terenu.  W  sąsiedztwie  dominuje  zabudowa mieszkaniowa. Dopuszcza sięzabudowęmieszkaniowąz wbudowanąfunkcjąhandlowo – usługowąo charakterze  nieuciążliwym.  Istnieje  możliwość  wydania  decyzji  o  warunkach  zabudowy  i zagospodarowania terenu dla przeznaczenia jak w ustaleniach „Studium…”. Możliwość jej wydania uwarunkowana jest przepisami szczególnymi w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  Zagospodarowanie  terenu  nastąpi  na  podstawie  szczegółowych  warunków,  które zostanąokreślone na wniosek nabywcy w decyzji o warunkach zabudowy.


Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 110.000,-zł
(słownie: sto dziesięćtysięcy złotych)


Postąpienie w przetargunie może wynosićmniej niż1% ceny wywoławczej działki, z zaokrągleniem w górędo pełnych dziesiątek złotych. Cena osiągnięta w przetargu  płatna jest w całości nie później niżdo dnia zawarcia notarialnej umowy przenoszącej własnośćnieruchomości. Do ceny tej doliczony zostanie podatek VAT w wysokości  23%, płatny w terminie j.w. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Mysłowice.


Przetarg odbędzie sięw dniu 17 stycznia 2012r. o godz. 11.15 w sali nr 204
Urzędu Miasta w Mysłowicach przy ul. Powstańców 1.


W  przetargu  mogą  brać  udział  osoby  fizyczne  lub  prawne,  które  wpłacą  najpóźniej do  dnia 11  stycznia  2012r.  wadium w  wysokości  22.000,-zł (słownie:  dwadzieścia  dwa  tysiące  złotych) z podaniem nrdziałki na konto: Urząd Miasta Mysłowice Nr 13 1050 1214 1000 0023 5654 6974 ING Bank Śląski. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje siędatęuznania rachunku bankowego Urzędu Miasta w Mysłowicach. Wadium wpłacone przez  uczestnika przetargu,  który przetarg wygrał  zalicza  się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu (bez oprocentowania), na konto przez nich wskazane. Organizator  przetargu  jest  obowiązany  zawiadomić  osobę  ustaloną  jako  nabywca  nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może byćkrótszy niż7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Uczestnicy przetargu winni przedłożyćKomisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

  • dowód wniesienia wadium (oryginał),
  • dokument tożsamości,
  • aktualne dokumenty (oryginały) wystawione nie wcześniej niż6 miesięcyprzed upływem terminu przetargu:

a) odpis z rejestru handlowego lub Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku osób prawnych,
b) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dla każdego ze wspólników spółki cywilnej, a także umowęspółki cywilnej (wspólnicy spółek cywilnych),
c) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku osoby fizycznej jako podmiotu prowadzącego działalnośćgospodarczą,

  • osoby reprezentujące w/wym. uczestników przetargu, winny posiadać udzielone im potwierdzone notarialnie pełnomocnictwa do wzięcia udziału w przetargu,
  • oświadczenie,  że  oferent  zapoznał  się  z  dokumentacją  zbywanej  nieruchomości,  jej  stanem faktycznym i prawnym oraz z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
  • oświadczenie,  że oferent zapoznał się z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowańna zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 z późn.zm.),
  • numer rachunku bankowego, na które zostanie zwrócone wadium, w przypadku nie wygrania przetargu.

Cudzoziemcy  mogą  nabywać  nieruchomości,  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
Dodatkowe informacje dot. zbywanej działki oraz warunki realizacji zamierzeńinwestycyjnych:
Nieruchomość   niezabudowana,  przeznaczona pod  zabudowę  mieszkaniową  z  możliwością wbudowania funkcji handlowo – usługowej o charakterze nieuciążliwym. Dojazd do nieruchomości winien się odbywać  od ulicy Fabrycznej poprzez działkę drogową  gminną  nr 2072/219, przy granicy  z  działką  nr  1524/219.  Teren  zbywanej  działki  jest  nieco  pofałdowany,  obniżony  w stosunku  do  pasa  drogowego  ulicy  Fabrycznej.  W  północnej  części  działka  porośnięta  jest samosiejkami drzew, głównie brzozami. W północno -  zachodnim rogu działki usytuowany jest słup  energetyczny  A-owy,  a  wzdłuż  północnej  granicy  działki  przebiega  napowietrzna  linia energetyczna średniego napięcia 20 kV, zasilająca RTCN Kosztowy, należąca do TP EmiTel Sp. z o.o. Pas technologiczny dla w/w linii energetycznejwynosi 20 m (po 10 m od osi linii). W zakresie działki nr 2071/219 obszar pasa technologicznego obejmuje pas gruntu o szerokości ok. 15 m wzdłuż  północnej  granicy  działki.  W  pasie  technologicznym  obowiązuje  zakaz  wznoszenia budynków mieszkalnych oraz utrzymywania drzew, krzewów i roślinności przekraczającej 3 m wysokości.  Ponadto  w  pobliżu  północnej  granicy  zbywanej  działki  (poza  działką)  przebiegają
napowietrzne linie energetyczne WN, a przy południowej jej granicy przebiega siećwodociągowa o średnicy 110 mm. Nabywca zobowiązany będzie zapewnić właścicielom sieci dostęp do sieci, celem przeprowadzenia konserwacji lub usunięcia awarii.
Nabywca zobowiązany będzie na własny koszt i we własnym zakresie:
- Dokonać wycinki zieleni, po wcześniejszym uzyskaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów kolidujących z planowąinwestycją(ewentualne opłaty z tym związane ponosi nabywca);
-   Zniwelować  i  uporządkować  teren  oraz  wykonać  podjazd  do  drogi  dojazdowej  –  zjazd  z  ul. Fabrycznej;
-  Zrealizować  niezbędne  dla  zamierzonej  inwestycji  uzbrojenie  techniczne  i  uzyskać  we własnym zakresie zapewnienia dostawy mediów oraz odbioru ścieków i wód opadowych;
- Wykonaćbadanie geotechniczne gruntu.
W przypadku wystąpienia w obrębie nabytej działki sieci nie ujawnionych na istniejących mapach i  dokumentach,  a  kolidujących  z  inwestycją,  jak  też  wystąpienia  zmian  w  przepisach  w  tym dotyczących  zagospodarowania  przestrzennego,  Miasto  Mysłowice  nie  będzie ponosiło  z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
Nabywca zobowiązany równieżbędzie do poniesienia w całości kosztów notarialnych oraz kosztów i opłat sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.
Treść  nin.  ogłoszenia  dostępna  jest  na  stronie  internetowej  www.myslowice.pl w  zakładce „Gospodarka – Nieruchomości – Ogłoszenia o przetargach”, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Mysłowice (na II piętrze) obok pok. 302 Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, w którym również  można  zapoznać  się  z  dokumentacją  zbywanej  nieruchomości  tel.  (32)  31-71-236.
Szczegółowych informacji o możliwości zabudowy działki można uzyskać w Wydziale Architektury, Urbanistyki i Strategii Urzędu Miasta w Mysłowicach przy Placu Wolności 2, tel. (32) 31 71 324 (w godz. pracy urzędu).

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa