ePUAPSEKAPSilesia

Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - ul. Staszica

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Prezydent Miasta Mysłowice ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki nr  9031/171 o pow.  1.116 m 2, stanowiącej własność Gminy Miasta Mysłowice, położonej w Mysłowicachprzyul. Staszica, na karcie mapy 3 obrębu Mysłowice, zapisanej w księdze wieczystej obecnie nr KA1L/00021974/4 Sądu Rejonowego w Mysłowicach, z przeznaczeniem pod zabudowę  mieszkaniową.Przeprowadzony w dniu 04.10.2011r. pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedażw/w działki - zakończył sięwynikiem negatywnym. Nin. działka  nie  posiada  pokrycia  planem  miejscowym,  a  w  Studium  Uwarunkowań  i  Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mysłowice, uchwalonym przez Radę Miasta Mysłowice uchwałąNr XXX/656/08 z dnia 30 października 2008r. określona została jako:  MN – tereny zabudowy jednorodzinnej. W sąsiedztwie dominuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Zagospodarowanie terenu  nastąpi  na  podstawie  szczegółowych  warunków,  które  zostaną  określone  w  decyzji  o warunkach zabudowy, wydanej na wniosek nabywcy.


Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 170.000,-zł
(słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy złotych)


Postąpienie  w  przetargu nie  może  wynosić  mniej  niż  1%  ceny  wywoławczej  nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Cena osiągnięta w przetargu, płatna jest w całości nie później niżdo dnia zawarcia notarialnej umowy przenoszącej własnośćnieruchomości. Do ceny tej doliczony zostanie podatek VAT w wysokości  23%, płatny w terminie j.w. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje siędatęuznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Mysłowice.


Przetarg odbędzie sięw dniu 17 stycznia 2012r. o godz. 10.40 w sali nr 204
Urzędu Miasta w Mysłowicach przy ul. Powstańców 1.


W  przetargu  mogą  brać  udział  osoby  fizyczne  lub  prawne,  które  wpłacą  najpóźniej do  dnia 11  stycznia  2012r.  wadium w  wysokości  34.000,-zł (słownie: trzydzieści  cztery  tysiące  złotych) z podaniem nr działkina konto: Urząd Miasta Mysłowice Nr 13 1050 1214 1000 0023 5654 6974 ING Bank Śląski. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje siędatęuznania rachunku bankowego Urzędu Miasta w Mysłowicach. Wadium wpłacone przez  uczestnika przetargu,  który przetarg wygrał  zalicza  się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu (bez oprocentowania), na konto przez nich wskazane. Organizator  przetargu  jest  obowiązany  zawiadomić  osobę  ustaloną  jako  nabywca  nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może byćkrótszy niż7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Uczestnicy przetargu winni przedłożyćKomisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

  • dowód wniesienia wadium (oryginał),
  • dokument tożsamości,
  • aktualne dokumenty (oryginały) wystawione nie wcześniej niż6 miesięcyprzed upływem terminu przetargu:

a) odpis z rejestru handlowego lub Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku osób prawnych,
b) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dla każdego ze wspólników spółki cywilnej, a także umowęspółki cywilnej (wspólnicy spółek cywilnych),
c) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku osoby fizycznej jako podmiotu prowadzącego działalnośćgospodarczą,

  •  osoby reprezentujące w/wym. uczestników przetargu, winny posiadać udzielone im potwierdzone notarialnie pełnomocnictwa do wzięcia udziału w przetargu,
  • oświadczenie,  że  oferent  zapoznał  się  z  dokumentacją  zbywanej  nieruchomości,  jej  stanem faktycznym i prawnym oraz z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
  • oświadczenie,  że oferent zapoznał się z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowańna zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 z późn.zm.),
  • numer rachunku bankowego, na które zostanie zwrócone wadium, w przypadku nie wygrania przetargu.

Cudzoziemcy  mogą  nabywać  nieruchomości,  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.


Dodatkowe informacje dot. zbywanej działki oraz warunki realizacji zamierzeńinwestycyjnych:


Zbywana działka winna być wykorzystana pod zabudowę mieszkaniową, posiada kształt zwarty, zbliżony do trapezu. Na przedmiotowej działce rosną: liczne wysokie drzewa głównie klony i topole, gęste krzewy i samosiejki drzew. Na nin. działce znajdują się pozostałości po drodze dojazdowej do byłego basenu (wysięgnik ulicy Staszica wykonany z trylinki) oraz usytuowane są pozostałości po budowlach – fragmenty murów, schodów i fundamenty. Przez w/w nieruchomość przebiegają sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego terenu  - w centralnej części działki nr 9031/171 przebiega czynna kanalizacja ogólnospławna  φ200 mm ze studzienką zlokalizowaną przy  granicy  z  budynkiem  przy  Staszica  4  oraz  w  pobliżu  znajduje  się  drewniany  słup telekomunikacyjny  i  z  północy  w  kierunku  południowym  przebiega  napowietrzna  linia telekomunikacyjna.  Nadto  w  południowym  rogu  działki  nr  9031/171  (w  granicy  z  działką  nr 4066/200) znajduje sięsłup oświetleniowy. Na zbywanej działce istnieje możliwośćposadowienia budynku  mieszkalnego,  nie  mniej  jednak  przebiegające  sieci  ograniczają  swobodę  w zagospodarowaniu działki. Przedmiotowa nieruchomośćmoże być wykorzystana pod zabudowę
z zastrzeżeniem, że projektowane obiekty budowlane nie mogąnaruszaćistniejącego uzbrojenia terenu  i  przy  ich  lokalizacji  zostaną  zachowane  odpowiednie  odległości  od  sieci.  Nabywca zobowiązany  będzie  zapewnić  właścicielom  sieci  dostęp  do  sieci,  celem  przeprowadzenia konserwacji lub usunięcia awarii. W przypadku gdyby jednak projektowana zabudowa kolidowała z przebiegającymi sieciami, nabywca we własnym zakresie i na własny koszt dokona przekładki sieci, w uzgodnieniu z właścicielem sieci. Zagospodarowanie w/w terenu nastąpi na podstawie szczegółowych warunków, które zostaną określone w decyzji o warunkach zabudowy, wydanej na wniosek nabywcy.
Obsługa komunikacyjna zbywanej działki będzie sięodbywać od ul. Staszica, po działce gminnej nr  9032/171,  wydzielonej  pod  wewnętrzną  ogólnodostępną  drogę  dojazdową.  Nabywca zobowiązany będzie we własnym zakresie i na własny koszt  poszerzyć istniejący zjazd z ul. Staszica, materiałami uzyskanymi z rozbiórki wysięgnika.


Nabywca zobowiązany będzie na własny koszt i we własnym zakresie:


- Dokonać wycinki zieleni, po wcześniejszym uzyskaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i  krzewów  kolidujących  z  planową  inwestycją  (ewentualne opłaty  z  tym  związane  ponosi nabywca);
- Uporządkowaćteren, rozebraći usunąćpozostałości po budowlach;
- Dokonaćlikwidacji wysięgnika znajdującego sięna zbywanej działce, a uzyskane materiały z rozbiórki wykorzystać na poszerzenie wjazdu do działki od ul. Staszica,  znajdującego się na działce gminnej  nr  9032/171,  po  uzgodnieniu  i  uzyskaniu  stosownych  decyzji  Zespołu Administracji Drogowej Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Mysłowicach.
- Zrealizować  niezbędne  dla  zamierzonej  inwestycji  uzbrojenie  techniczne  i  uzyskać  we własnym zakresie zapewnienia dostawy mediów oraz odbioru ścieków i wód opadowych;
- Wykonaćbadanie geotechniczne gruntu.
W przypadku wystąpienia w obrębie nabytej działki sieci nie ujawnionych na istniejących mapach i dokumentach, a kolidujących  z inwestycją,  jak też wystąpienia zmian w przepisach w tym dotyczących zagospodarowania przestrzennego, Miasto Mysłowice nie będzie ponosiło z tego
tytułu żadnej odpowiedzialności.
Nabywca zobowiązany również będzie do poniesienia w całości kosztów notarialnych oraz kosztów i opłat sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.
Treść  nin.  ogłoszenia  dostępna  jest  na  stronie  internetowej  www.myslowice.pl w  zakładce „Gospodarka – Nieruchomości – Ogłoszenia o przetargach”, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Mysłowice (na II piętrze) obok pok. 302 Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, w którym również  można  zapoznać  się  z  dokumentacją  zbywanej  nieruchomości  tel.  (32)  31-71-236.
Szczegółowych informacji o możliwości zabudowy działki można uzyskać w Wydziale Architektury, Urbanistyki i Strategii Urzędu Miasta w Mysłowicach przy Placu Wolności 2, tel. (32) 31 71 324 (w godz. pracy urzędu).

 

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa