ePUAPSEKAPSilesia

Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej - ul. Paderewskiego

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Prezydent Miasta Mysłowice ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na  sprzedaż  zabudowanej  nieruchomości  stanowiącej  własność  Gminy  Mysłowice  położonej  przy  ulicy Ignacego Paderewskiego nr 4  w  Mysłowicach - Kosztowach,  obejmującej działkę nr  2521/430  o pow. 2643 m 2, zapisanej w księdze wieczystej Nr 23011 Sądu Rejonowego w Mysłowicach, z przeznaczeniem na cele  usługowe, wymienione  w  katalogu  planu  miejscowego  dla  strefy  obejmującej  ten  teren.  Na przedmiotowym  gruncie  usytuowany  jest  budynek gastronomiczno  –  hotelowy,  wybudowany  w  latach 80-tych metodą tradycyjną o pow. zabudowy 563,18 m 2, pow. użytkowej 1145,14 m 2 i kubaturze 3672 m 3. Nieruchomość posiada  pokrycie  planem  miejscowym  „Kosztowy”  zatwierdzonym  uchwałą  Rady  Miasta Mysłowice Nr LIV/559/2005 z dnia 24 listopada 2005 r. i przeznaczona jest dla strefy oznaczonej symbolem MU II i MU IV – tereny przeznaczone dla funkcji mieszkaniowo – usługowej, a w niewielkiej części od strony północnej przeznaczona jest dla strefy oznaczonej symbolem KD 1/1 – ulice o funkcji dojazdowej. Pierwszy przetarg na sprzedaż tej nieruchomości ogłoszony na dzień 28 września 2011 r. zakończył się wynikiem negatywnym.


Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 500.000,- zł
(słownie złotych: pięćset tysięcy), w tym
cena składnika budowlanegowynosi 220.000,- zł
cena gruntuwynosi 280.000,- zł


Postąpienie w przetargu nie może  być mniejsze niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Cena osiągnięta w przetargu, płatna jest w całości  nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej, a  za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Mysłowice. Sprzedażnieruchomości zwolniona jest od podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towaru i usług, w związku z art. 29 ust. 5 tej ustawy.

Przetarg odbędzie sięw dniu 17 stycznia 2012 r. o godz. 10.00 w sali nr204
Urzędu Miasta Mysłowice przy ul. Powstańców 1


W przetargu mogąbraćudział osoby fizyczne i prawne, które najpóźniej do dnia 10 stycznia 2012 r. wpłacą wadium w  wysokości  100.000,-  zł  (słownie  złotych:  sto  tysięcy)  na  konto:  Urząd  Miasta  Mysłowice Nr 13 1050 1214 1000 0023 5654 6974 ING Bank  Śląski. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Mysłowice. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zwracane jest bez oprocentowania w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu na konto przez nich wskazane. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona o miejscu i dacie zawarcia notarialnejumowy sprzedaży najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia  przetargu.  Wyznaczony  termin  nie  może  być  krótszy  niż  7  dni  od  dnia  doręczenia zawiadomienia. Jeżeli nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpićod zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.


Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć Komisji Przetargowej:
1. Dowód wniesienia wadium (oryginał).
2. Dokument tożsamości.
3. Aktualne dokumenty (oryginały) wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu przetargu:
a) odpis z rejestru handlowego lub Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku osób prawnych,
b) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dla każdego ze wspólników spółki cywilnej, a także umowęspółki cywilnej (wspólnicy spółek cywilnych),
c) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku osoby fizycznej jako podmiotu prowadzącego działalnośćgospodarczą
4. Potwierdzone  notarialnie  pełnomocnictwo  do  wzięcia  udziału  w  przetargu,  w  przypadku  osób reprezentujących uczestników przetargu.
5. Oświadczenie,  że  oferent  zapoznał  się  z  dokumentacją  zbywanej  nieruchomości,  jej  stanem faktycznym i prawnym oraz warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń.
6. Oświadczenie, że oferent zapoznał sięz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm).
7. Numer  rachunku  bankowego,  na  które  zostanie  zwrócone  wadium,  w  przypadku  nie  wygrania przetargu.


Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.


Informacje dotyczące zbywanej nieruchomości oraz warunki realizacji zamierzeńinwestycyjnych:


Przedmiotowa nieruchomośćznajduje sięw dzielnicy Kosztowy przy ulicy Ignacego Paderewskiego nr 4. W sąsiedztwie przebiega droga krajowa S1, z której istnieje bezpośredni zjazd w kierunku Cieszyna i Warszawy, a tak że połączenie z autostradąA4. Przy nieruchomości znajduje sięboisko sportowe Klubu Sportowego „Unia Kosztowy”, od strony północno – zachodniej występuje zabudowa jednorodzinna wolnostojąca, a od strony północno – wschodniej znajdująsiętereny niezabudowane stanowiące łąki i pastwiska oraz teren leśny. Działka posiada wydłużony, nieregularny kształt, a od strony północnej, wschodniej i zachodniej wygrodzona jest ogrodzeniem z prefabrykatów betonowych. Droga dojazdowa wraz z parkingiem posiada nawierzchnię asfaltową, a w pozostałej części jest trawnik. Nieruchomość jest  uzbrojona,  przyłączona  do  sieci  energetycznej  i  wodociągowej,  a  ścieki  odprowadzane  są  do szamba zlokalizowanego w północnej części nieruchomości. Sieć gazowa i nowa, wybudowana sieć kanalizacyjna przebiegająw ulicy Ignacego Paderewskiego. Nabywca zobowiązany będzie we własnym zakresie  i  na  własny  koszt  dokonać  uzgodnień  branżowych  przebiegu  sieci i  urządzeń  uzbrojenia  podziemnego,  zrealizować  uzbrojenie  techniczne  niezbędne  dla  zamierzonej inwestycji, a tak że uzyskać zapewnienie dostawy mediów oraz odbioru  ścieków i wód opadowych. Na nieruchomości  usytuowany jest  budynek  gastronomiczno –  hotelowy,  który  składa  się  z  pięciu nie powtarzających sięsegmentów oddzielonych dylatacjami pionowymi. Dwa pierwsze segmenty posiadają dwie kondygnacje, trzy kolejne sątrzykondygnacyjne. Ze względu na przeznaczenie budynek dzieli się na część gastronomiczną dwukondygnacyjnąi część hotelową trzykondygnacyjną. Budynek jest w złym stanie technicznym i wymaga generalnego remontu. Dach jest nieszczelny, w wyniku czego nastąpiło znaczne zniszczenie budynku, odpadanie tynków z sufitów i  ścian, zalanie parkietu. Uszkodzone są rynny i rury spustowe, co spowodowało odpadanie tynku z elewacji.  Od ponad 10 lat budynek jest nieużytkowany i nieogrzewany, wcześniej ogrzewany był z własnej kotłowni węglowej. W chwili obecnej instalacja centralnego ogrzewania jest nieczynna, a grzejniki zostały zdemontowane. Stopień zużycia technicznego budynku ocenia sięna 60%. Obsługa komunikacyjna nieruchomości odbywać siębędzie poprzez istniejące zjazdy do ulicy Ignacego Paderewskiego. Zagospodarowanie  nieruchomości  nastąpi  zgodnie  z  zapisami  planu  miejscowego  tj.  na  cele usługowe, wymienione w katalogu planu miejscowego. Preferowane sąusługi związane z działalnością hotelarską, z jednoczesnym zachowaniem warunków wynikających z ulokowania tej funkcji w granicach strefy MU IV. Na lokale użytkowe znajdujące się w budynku gastronomiczno – hotelowym sprawujący zarząd nad tym obiektem Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej zawarł na czas nieokreślony umowy użyczenia z Mysłowickim Stowarzyszeniem Hodowców Drobnego Inwentarza oraz z Klubem Sportowym „Unia  Kosztowy”,  które  najpóźniej  do  daty  organizowanego  przetargu  zostaną  rozwiązane.  Nadto, nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do udostępnienia nieodpłatnie Klubowi Sportowemu „Unia Kosztowy” zajmowanych lokali użytkowych, w terminie 6 miesięcy od daty zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości, na warunkach ustalonych pomiędzy nabywcąa zarządem klubu sportowego. Dla  zabezpieczenia  dostępu  od  ulicy  Paderewskiego  każdoczesnemu  właścicielowi  nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej Nr 31890, obejmującej działki nr 2440/430 i nr 1666/46, a stanowiącej boisko  sportowe  Klubu  Sportowego  Unia  Kosztowy,  ustanowiona  zostanie  nieodpłatna  służebność gruntowa, polegająca na prawie przejazdu i przechodu pasem o szerokości 5 m wzdłuż południowej granicy przedmiotowej nieruchomości.
Gmina Mysłowice nie ponosi  żadnej odpowiedzialności za sieci przebiegające przez działkę, nie ujawnione na istniejących mapach i dokumentach, a kolidujące z inwestycją.
Treść  niniejszego  ogłoszenia  dostępna  jest  na  stronie  internetowej  www.myslowice.pl  oraz  na  tablicy ogłoszeń  Urzędu  Miasta  Mysłowice.  Z  dokumentacją  zbywanej  nieruchomości  można  zapoznać  się w  Wydziale  Gospodarki  Nieruchomościami  pokój  nr  302  w  godzinach  pracy  urzędu,  a  także  uzyskać informacje dotyczące organizowanego przetargu, tel. (32) 31 71 236.

 

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa