ePUAPSEKAPSilesia

Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - ul. Dolna

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Prezydent Miasta Mysłowice ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na  sprzedaż niżej  wym.  nieruchomości  niezabudowanych,  stanowiących  własność Gminy  Miasta Mysłowice,  położonych  w  Mysłowicach  –  Brzezince  przy ul.  Dolnej,  na  karcie  mapy  4  obrębu
Brzezinka,  zapisanych  w  księdze  wieczystej  KW  nr  24523  Sądu  Rejonowego  w  Mysłowicach, z  przeznaczeniem  pod  zabudowę mieszkaniową jednorodzinną  z  możliwością wprowadzenia zabudowy  na  cele  związane  z  działalnością gospodarczą (nieuciążliwą) wraz  ze  sprzedażą udziałów w gruncie przeznaczonym pod wewnętrznądrogędojazdową:
 

Lp.

Numery działek

i powierzchnie

Łączna cena

wywoławcza

gruntu pod zabudowę

i udziału w drodze

Wysokość

wadium

1.

2.

3.

4.

1.

nr 2147/210 o pow. 913 m2i nr 2141/210 o pow. 1.002m2,

o łącznej pow. 1.915 m2

+ udział 1/2 cz. w działce nr 2148/210 o pow. 446 m2

190.000,-zł

38.000,-zł

2.

nr 2149/210 o pow. 898 m2i nr 2142/210 o pow. 1.287m2,

o łącznej pow. 2.185 m2

+ udział 1/2 cz. w działce nr 2148/210 o pow. 446 m2

210.000,-zł

42.000,-zł

Pierwszy przetarg na sprzedażnin. nieruchomości przeprowadzony w dniu 04.10.2011r. zakończył się wynikiem negatywnym. Nin. grunty nie posiadająpokrycia planem miejscowym, przystąpiono do jego sporządzenia.  W  Studium  Uwarunkowań i  Kierunków  Zagospodarowania  Przestrzennego  Miasta Mysłowice, uchwalonym przez RadęMiasta Mysłowice uchwałąNr XXX/656/08 z dnia 30 października 2008r.  podstawowe  przeznaczenie  w/w  działek  określone  zostało  jako:  MNU  –  tereny  zabudowy mieszkaniowo – usługowej o niskiej intensywności. Na działkach położonych bezpośrednio przy ulicy Dolnej, istnieje możliwośćzabudowy mieszkaniowej, natomiast  na  działkach  położonych  w  drugiej  linii  zabudowy,  istnieje  możliwość wprowadzenia dodatkowo  zabudowy  na  cele  związane  z  działalnością gospodarczą z  wyłączeniem  funkcji uciążliwych, hodowlanych, przetwórstwa wszelkiego rodzaju (dopuszczone sąnp. magazyny, warsztaty  nieuciążliwe). Dla  nin.  nieruchomości  istnieje  możliwość wydania  decyzji  o  warunkach zabudowy. Możliwośćich wydania uwarunkowana jest przepisami szczególnymi w rozumieniu ustawy o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym.  Zagospodarowanie  terenu  nastąpi  na  podstawie szczegółowych  warunków,  które  zostaną określone  na  wniosek  nabywcy  w  decyzji  o  warunkach zabudowy. Postąpienie w przetargunie może wynosićmniej niż1% łącznej  ceny wywoławczej nieruchomości pod  zabudowę i  udziału  w  drodze,  z  zaokrągleniem  w  górę do  pełnych  dziesiątek  złotych.  Cena osiągnięta  w  przetargu,  płatna  jest  w  całości  nie  później  niż do  dnia  zawarcia  notarialnej  umowy przenoszącej  własność nieruchomości.  Do  ceny  tej  doliczony  zostanie  podatek  VAT  w wysokości 23%, płatny w terminie j.w. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje siędatęuznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Mysłowice.


Przetarg odbędzie sięw dniu 6 marca 2012r. o godz. 10.30 w sali nr 204
Urzędu Miasta w Mysłowicach przy ul. Powstańców 1.


W  przetargu  mogą brać udział  osoby  fizyczne  lub  prawne,  które  wpłacą  najpóźniej do  dnia 29  lutego  2012r.  wyżej  wym. wadium  ze  wskazaniem  numerów  działek na  konto:  Urząd  Miasta Mysłowice  Nr  13  1050  1214  1000  0023  5654  6974  ING  Bank  Śląski.  Za  potwierdzenie  wpłaty przyjmuje  się datę uznania  rachunku  bankowego  Urzędu  Miasta  w  Mysłowicach.  Osoby przystępujące  do  przetargu  na  więcej  niż jedną wybraną nieruchomość zobowiązane  są wpłacić oddzielne (osobne) wadium na każdąz tych nieruchomości. Wadium  wpłacone  przez  uczestnika  przetargu,  który  przetarg  wygrał  zalicza  się na  poczet  ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu (bez oprocentowania), na konto przez nich wskazane. Organizator  przetargu  jest  obowiązany  zawiadomić osobę ustaloną jako  nabywca  nieruchomości o  miejscu  i  terminie  zawarcia  umowy  sprzedaży,  najpóźniej  w  ciągu  21  dni  od  dnia  rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może byćkrótszy niż7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpićod zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.


Uczestnicy przetargu winni przedłożyćKomisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

 

  • dowód wniesienia wadium (oryginał),
  • dokument tożsamości,
  • aktualne dokumenty (oryginały) wystawione nie wcześniej  niż6 miesięcyprzed upływem terminu przetargu:

a)  odpis z rejestru handlowego lub Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku osób prawnych,
b)  zaświadczenie  o  wpisie  do  ewidencji  działalności  gospodarczej  dla  każdego  ze  wspólników spółki cywilnej, a także umowęspółki cywilnej (wspólnicy spółek cywilnych),
c)  zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku osoby fizycznej jako podmiotu prowadzącego działalnośćgospodarczą,

  • osoby reprezentujące  w/wym. uczestników przetargu, winny posiadaćudzielone im potwierdzone notarialnie pełnomocnictwa do wzięcia udziału w przetargu,
  • oświadczenie,  że  oferent  zapoznał  się z  dokumentacją zbywanej  nieruchomości,  jej  stanem faktycznym i prawnym oraz z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
  • oświadczenie,  że  oferent  zapoznał  się z  rozporządzeniem  Rady  Ministrów  z  dnia  14  września 2004r.  w  sprawie  sposobu  i  trybu  przeprowadzania  przetargów  oraz  rokowań na  zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 z późn.zm.),
  • numer  rachunku  bankowego,  na  które  zostanie  zwrócone  wadium,  w  przypadku  nie  wygrania przetargu.

Cudzoziemcy  mogą nabywać nieruchomości,  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.


Dodatkowe  informacje  dot.  zbywanych  działek  oraz  warunki  realizacji  zamierzeń inwestycyjnych:
Nin.  grunty  winny  być wykorzystane  pod  zabudowę mieszkaniową jednorodzinną  z  możliwością wprowadzenia  dodatkowo  zabudowy  na  cele  związane  z  działalnością gospodarczą z  wyłączeniem  funkcji  uciążliwych,  hodowlanych,  przetwórstwa  wszelkiego  rodzaju (w  drugiej  linii  zabudowy).  Powierzchnia  terenu  jest  zróżnicowana  i  opada  w  kierunku  północno wschodnim.  Na  działce  nr  2147/210  (przy  zachodniej  jej  granicy)  rośnie  orzech  laskowy,  a  na działce  nr  2141/210  (w  północnej  części),  rośnie  orzech  włoski.  Na  pozostałych  działkach  rosną pojedyncze  krzaki  i  samosiejki.  Zagospodarowanie  w/w  gruntów  nastąpi  na  podstawie szczegółowych warunków, które zostanąokreślone w decyzji o warunkach zabudowy, wydanej na wniosek nabywcy.
Obsługa komunikacyjna zbywanych nieruchomości będzie sięodbywaćbezpośrednio z ul. Dolnej, poprzez  gminną działkę nr  2157/210  stanowiącą pas  drogowy  ul.  Dolnej,  a  następnie  poprzez działkęnr 2148/210, przeznaczonąpod wewnętrznądrogędojazdową. Współwłaściciele działki nr 2148/210 o pow. 446 m 2, zapisanej dotychczas w księdze wieczystej KW nr 24523, zobowiązani będąwe własnym zakresie i na własny koszt wykonaćwewnętrznądrogędojazdowąna tej działce, do działek nabytych w przetargu.
Ponadtonabywcy w/w nieruchomości zobowiązani będąwe własnym zakresie i na własny koszt:
- Wykonaćaktualne uzgodnienia branżowe przebiegu sieci i urządzeńuzbrojenia podziemnego względnie nadziemnego terenu;
-    Zrealizować  niezb ędne   dla   zamierzonej   inwestycji   uzbrojenie   techniczne   i   uzyskać  we własnym zakresie zapewnienia dostawy mediów oraz rozwiązaćsposób odprowadzania i odbioru ścieków, a także wód opadowych;
- W razie konieczności dokonaćwycinki zieleni, po wcześniejszym uzyskaniu decyzji zezwalającej na usunięcie  drzew  i  krzewów  kolidujących  z  inwestycją (ewentualne  opłaty  z  tym  związane  ponosi nabywca.
W przypadku wystąpienia w obrębie nabytych działek sieci nie ujawnionych na istniejących mapach i  dokumentach,  a  kolidujących  z  inwestycją,  jak  też wystąpienia  zmian  w  przepisach  w  tym dotyczących  zagospodarowania  przestrzennego,  Miasto  Mysłowice  nie  będzie  ponosiło  z  tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
Nabywcy zobowiązani równieżbędądo poniesienia w całości kosztów notarialnych oraz kosztów i opłat sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.
Treść nin.  ogłoszenia  dostępna  jest  na  stronie  internetowej  www.myslowice.pl w  zakładce „Gospodarka – Nieruchomości – Ogłoszenia o przetargach”, na tablicy ogłoszeńw siedzibie Urzędu Miasta Mysłowice (na II piętrze) obok pok. 302 Wydziału Gospodarki Nieruchomościami tel. (32) 31-71-236,  w  którym  również można  zapoznać się z  dokumentacją zbywanych  działek,  zawierająca badanie  geotechniczne  gruntu.  Szczegółowych  informacji  o  możliwości  zabudowy  nieruchomości można  uzyskać w Wydziale  Architektury,  Urbanistyki  i  Strategii  Urzędu  Miasta  w  Mysłowicach  przy Placu Wolności nr 2, tel. (32) 31 71 324 (w godz. pracy urzędu).

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa