ePUAPSEKAPSilesia

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - ul. Laryska i Orzeszkowej

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Prezydent Miasta Mysłowice ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na  sprzedaż   nieruchomości niezabudowanej,  stanowiącej  własność  Gminy  Miasta  Mysłowice, położonej w Mysłowicach – Brzezince w rejonie ulic: Laryskiej i Orzeszkowej, obejmującej działkę nr 1946/28 o pow.  10.955 m 2 na karcie mapy 3 obrębu Brzezinka, zapisaną w księdze wieczystej obecnie Nr KA1L/00011382/4 Sądu Rejonowego w Mysłowicach, z przeznaczeniem pod  zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Pierwszy przetarg na sprzedaż nin. nieruchomości przeprowadzony w dniu 03.11.2011r. zakończył sięwynikiem negatywnym. Nin. nieruchomośćnie posiada pokrycia planem miejscowym, a w Studium Uwarunkowańi Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mysłowice, uchwalonym przez Radę Miasta Mysłowice uchwałą Nr XXX/656/08 z dnia 30 października 2008r. w/w działka określona została jako:  MN  – tereny zabudowy jednorodzinnej. Istnieje możliwość podziału gruntu na 12 działek pod zabudowę wolnostojącąwraz z wewnętrzną drogądojazdową. Zagospodarowanie terenu nastąpi na podstawie szczegółowych warunków, które zostaną określone w decyzji o warunkach zabudowy, wydanej na wniosek nabywcy.


Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1.000.000,-zł
(słownie: jeden milion złotych)


Postąpienie  w  przetargu nie  może  wynosić  mniej  niż  1%  ceny  wywoławczej  nieruchomości, z zaokrągleniem w górędo pełnych dziesiątek złotych. Cena osiągnięta w przetargu za nieruchomość płatna jest  w całości nie później niż do dnia zawarcia notarialnej umowy przenoszącej własność nieruchomości. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Mysłowice.  Do ceny tej zostanie doliczony, zgodnie z obowiązującymi przepisami podatek VAT w wysokości23%, płatny w terminie j.w.


Przetarg odbędzie sięw dniu 6 marca 2012r. o godz. 10.00 w sali nr 204
Urzędu Miasta w Mysłowicach przy ul. Powstańców 1.


W  przetargu  mogą  brać  udział  osoby  fizyczne  lub  prawne,  które  wpłacą  najpóźniej do  dnia 29 lutego 2012r. wadiumw wysokości 200.000,-zł(słownie: dwieście tysięcy złotych) ze wskazaniem nrdziałki na konto: Urząd Miasta Mysłowice Nr 13 1050 1214 1000 0023 5654 6974 ING Bank Śląski. Za  potwierdzenie  wpłaty  przyjmuje  się  datę  uznania  rachunku  bankowego  Urzędu  Miasta w Mysłowicach. Wadium wpłacone przez  uczestnika przetargu,  który przetarg wygrał  zalicza  się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu (bez oprocentowania), na konto przez nich wskazane. Organizator  przetargu  jest  obowiązany  zawiadomić  osobę  ustaloną  jako  nabywca  nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może byćkrótszy niż7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.


Uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

  • dowód wniesienia wadium (oryginał),
  • dokument tożsamości,
  • aktualne dokumenty (oryginały) wystawione nie wcześniej niż6 miesięcyprzed upływem terminu przetargu:

a) odpis z rejestru handlowego lub Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku osób prawnych,
b) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dla każdego ze wspólników spółki cywilnej, a także umowęspółki cywilnej (wspólnicy spółek cywilnych),
c) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku osoby fizycznej jako podmiotu prowadzącego działalnośćgospodarczą,

  • osoby reprezentujące w/wym. uczestników przetargu, winny posiadać udzielone im potwierdzone notarialnie pełnomocnictwa do wzięcia udziału w przetargu,
  • oświadczenie,  że  oferent  zapoznał  się  z  dokumentacją  zbywanej  nieruchomości,  jej  stanem faktycznym i prawnym oraz z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
  • oświadczenie,  że oferent zapoznał się z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowańna zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 z późn.zm.),
  • numer rachunku bankowego, na które zostanie zwrócone wadium, w przypadku nie wygrania przetargu.

Cudzoziemcy  mogą  nabywać  nieruchomości,  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców - przed zawarciem notarialnejumowy przenoszącej własnośćnieruchomości musząuzyskaćzezwolenie na nabycie nieruchomości, wydawane w drodze decyzji administracyjnej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, nie później jednak jak do dnia 28.09.2012r. W przypadku nie uzyskania zezwolenia w tym terminie, wpłacone wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Gminy Miasta Mysłowice.

Dodatkowe  informacje  dot.  zbywanego  gruntu  oraz  warunki  realizacji  zamierzeń inwestycyjnych:
Nin.  grunt  winien  być  wykorzystany  pod  budownictwo  mieszkaniowe  jednorodzinne.  Działka posiada kształt nieregularny, na jej terenie występująznaczne różnice wysokości - teren nachylony w kierunku północnym zakończony skarpą. Część nieruchomości porośnięta jest samosiejkami drzew i krzewów. Wzdłuż południowej granicy działki przebiegają sieci uzbrojenia terenu (sieć energetyczna  i  teletechniczna),  ponadto  w  północnej  jej  części  znajdują  się  dwa  słupy energetyczne niskiego napięcia. Uzbrojenie to w niewielkim stopniu utrudnia zagospodarowanie działki.  Nabywca  zobowiązany  będzie  zapewnić  właścicielom  sieci  dostęp  do  sieci,  celem przeprowadzenia  konserwacji  lub  usunięcia  awarii. Przedmiotowa  nieruchomość  może  być wykorzystana  pod  zabudowę  z  zastrzeżeniem,  że  projektowane  obiekty budowlane  nie  mogą naruszać istniejącego uzbrojenia terenu i przy ich lokalizacji zostaną zachowane odpowiednie odległości od sieci. Obsługa komunikacyjna zbywanej działki może się odbywać bezpośrednio z ulicy Laryskiej. Zagospodarowanie terenu nastąpi na podstawie szczegółowych warunków, które zostanąokreślone na wniosek nabywcy w decyzji o warunkach zabudowy.
Nabywca zobowiązany będzie na własny koszt i we własnym zakresie:
-  Dokonać wycinki zieleni, po wcześniejszym uzyskaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów kolidujących z planowąinwestycją(ewentualne opłaty z tym związane ponosi nabywca);
- Wykonaćbadanie geotechniczne gruntu;
- Uzyskaćaktualne uzgodnienia branżowe przebiegu sieci i urządzeńuzbrojenia terenu;
- Zrealizować niezbędne  dla  zamierzonej  inwestycji  uzbrojenie  techniczne  i  uzyskać  we własnym zakresie zapewnienia dostawy mediów oraz odbioru ścieków i wód opadowych;
- Wykonaćna nabytej działce wewnętrznądrogędojazdowądo planowanych budynków.
W przypadku wystąpienia w obrębie nabytej działki sieci nie ujawnionych na istniejących mapach i  dokumentach,  a  kolidujących  z  inwestycją,  jak  też  wystąpienia  zmian  w  przepisach  w  tym dotyczących  zagospodarowania  przestrzennego,  Miasto  Mysłowice  nie  będzie ponosiło  z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
Nabywca zobowiązany równieżbędzie do poniesienia w całości kosztów notarialnych oraz kosztów i opłat sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.
Treść  nin.  ogłoszenia  dostępna  jest  na  stronie  internetowej  www.myslowice.pl w  zakładce „Gospodarka – Nieruchomości – Ogłoszenia o przetargach”, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Mysłowice (na II piętrze) obok pok. 302 Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, w którym również można zapoznać się z dokumentacją zbywanej działki tel. (32) 31-71-236. Szczegółowych informacji o możliwości zabudowy nieruchomości można uzyskaćw Wydziale Architektury, Urbanistyki i Strategii Urzędu Miasta w Mysłowicach przy Placu Wolności nr 2, tel. (32) 31 71 324 (w godz. pracy urzędu).

 

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa