ePUAPSEKAPSilesia

2016

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Prezydent Miasta Mysłowice ogłasza czwarty ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Mysłowice, o łącznej pow. 4123 m2, obejmującej działki oznaczone numerami ewidencyjnymi 566/96 o pow. 2633 m2 i 1469/96 o pow. 1490 m2, na karcie mapy 5 obrębu Brzezinka, objętej księgą wieczystą KA1L/00021352/8 Sądu Rejonowego w Mysłowicach, położonej przy ulicy Kościelnej nr 7 w Mysłowicach i przeznaczonej na cele usługowe. Nieruchomość zabudowana jest obiektami po dawnej Szkole Podstawowej nr 10, które obejmują budynek szkoły o pow. zabudowy 284 m2 wraz z kotłownią węglową o pow. zabudowy 66 m2, dwa budynki wolnostojące o pow. zabudowy 107 m2 i 63 m2 oraz boisko asfaltowe. Obiekty w chwili obecnej nie są użytkowane. Przedmiotowy teren posiada pokrycie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Brzezinka Północna w Mysłowicach zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta Mysłowice z dnia 25 maja 2016 r. Nr XXII/346/16, który wyznacza dla niego strefę oznaczoną symbolem U – teren zabudowy usługowej. Przetargi zorganizowane na sprzedaż tej nieruchomości: pierwszy w dniu 30 czerwca 2015 r., drugi w dniu 3 listopada 2015 r. oraz trzeci w dniu 12 kwietnia 2016 r. zakończyły się wynikami negatywnymi.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 900.000,- zł

(słownie złotych: dziewięćset tysięcy),

w tym cena składnika budowlanego wynosi 500.000,- zł

cena gruntu wynosi 400.000,- zł

Nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań. Działy III i IV księgi wieczystej prowadzonej dla tej nieruchomości nie zawierają wpisów.

Przetarg odbędzie się w dniu 4 października 2016 r. o godz. 10.00 w sali nr 204

Urzędu Miasta Mysłowice przy ul. Powstańców 1

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, które najpóźniej do dnia 28 września 2016 r. wniosą w formie pieniężnej wadium w wysokości 180.000,- zł (słownie złotych: sto osiemdziesiąt tysięcy) na konto Miasta Mysłowice Nr 13 1050 1214 1000 0023 5654 6974 ING Bank Śląski. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego urzędu. Wysokość postąpienia w przetargu nie może być mniejsza niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Cena za nieruchomość osiągnięta w przetargu płatna będzie w całości nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej, gdzie za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego urzędu. Sprzedaż nieruchomości podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki obowiązującej na dzień sprzedaży, w chwili obecnej sprzedaż zwolniona jest od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, w dniu zapłaty pozostałej części ceny sprzedaży. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu na konto przez nich wskazane. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona kwota wadium nie będzie podlegać zwrotowi. Nabywca zobowiązany będzie do poniesienia w całości kosztów notarialnych i opłat sądowych związanych z zawarciem umowy sprzedaży.

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć Komisji Przetargowej:

  • Dowód wniesienia wadium (oryginał).
  • Dokument tożsamości.
  • Aktualny odpis lub zaświadczenie z właściwego rejestru wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu przetargu w przypadku, gdy nieruchomość będzie nabywana przez uczestnika przetargu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a w przypadku wspólników spółek cywilnych także umowę spółki cywilnej.
  • Oryginał pełnomocnictwa potwierdzonego notarialnie, upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego, w przypadku osoby reprezentującej uczestnika przetargu.
  • Pisemną zgodę współmałżonka na odpłatne nabycie nieruchomości, w przypadku uczestnika przetargu zamierzającego samodzielnie licytować nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego.
  • Oświadczenie, że oferent zapoznał się z dokumentacją zbywanej nieruchomości, jej stanem faktycznym i prawnym oraz warunkami przetargu.
  • Oświadczenie, że oferent zapoznał się z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz.1490).
  • Numer rachunku bankowego, na które zostanie zwrócone wadium, w przypadku nie wygrania przetargu.

Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Informacje dotyczące zbywanej nieruchomości oraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych:

Nieruchomość położona jest w dzielnicy Brzezinka, posiada nieregularny kształt zbliżony do dwóch prostokątów. Teren jest ogrodzony, utwardzony i porośnięty pojedynczymi drzewami ozdobnymi oraz uporządkowaną zielenią. W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna oraz tereny kościelne. Na przedmiotowym gruncie usytuowany jest: murowany budynek dawnej szkoły o pow. zabudowy 284 m2, pow. użytkowej 1555 m2, wolnostojący, trzykondygnacyjny, nie podpiwniczony, o 50% stopniu zużycia technicznego, pobudowany w latach 30-40 XX wieku w technologii tradycyjnej; jednokondygnacyjny, wolnostojący i murowany budynek kotłowni o pow. zabudowy 66 m2, pow. użytkowej 52,8 m2 , przylegający wschodnią ścianą do budynku szkoły, o 50% stopniu zużycia technicznego, w którym zdemontowany został kocioł grzewczy; jednokondygnacyjny, wolnostojący murowany budynek salki gimnastycznej o pow. zabudowy 63 m2, pow. użytkowej 50,4 m2 o średnim stopniu zużycia technicznego; wolnostojący, jednokondygnacyjny, murowany budynek gospodarczy, o pow. zabudowy 107 m2, pow. użytkowej 85,6 m2, znajdujący się w bardzo złym stanie technicznym o stopniu zużycia przekraczającym 90%. Zagospodarowanie nieruchomości nastąpi zgodnie z zasadami i ustaleniami planu miejscowego. Teren przeznaczony jest na cele usługowe. Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków, figuruje natomiast w Wykazie zabytków nieruchomości wyznaczonych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do ujęcia w Gminnej Ewidencji Zabytków znajdujących się na terenie miasta Mysłowice. Według opinii Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nie zachodzi konieczność nakładania dodatkowych obowiązków na przyszłego nabywcę nieruchomości, a podstawowym postulatem będzie zachowanie bryły i elewacji budynku dawnej szkoły z uwagi na jego zabytkowy charakter. Wnętrza budynków ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków nie podlegają ochronie. Obsługa komunikacyjna nieruchomości odbywać się będzie bezpośrednio z drogi publicznej ulicy Kościelnej. W przypadku wystąpienia w obrębie nieruchomości sieci uzbrojenia podziemnego nie wykazanych na opracowanej dla tego terenu mapie zasadniczej, a kolidujących z zaplanowaną inwestycją Gmina Mysłowice nie będzie ponosiła z tego tytułu odpowiedzialności.

Obiekt zostanie udostępniony w celu oględzin w terminie wcześniej uzgodnionym z Administracją Domów Mieszkalnych w Mysłowicach przy ulicy Jana Wysockiego nr 2 – tel. kontaktowy (32) 222 24 97.

Treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej miasta oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, a także na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami znajdującej się na II piętrze Urzędu Miasta Mysłowice. Z dokumentacją zbywanej nieruchomości można zapoznać się w pokoju nr 302 Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, który w godzinach pracy urzędu lub pod nr tel. (32) 31 71 236 udziela także informacji dotyczących organizowanego przetargu.

Szczegółowych informacji o możliwości zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Mysłowice przy Placu Wolności Nr 2 lub pod nr tel. (32) 31 71 324, w godzinach pracy urzędu.

Zdjęcia:
Pliki do pobrania:
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa