ePUAPSEKAPSilesia

2017

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Prezydent Miasta Mysłowice ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mysłowice, obejmującej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 8414/138 o pow. 16143 m2, objętej księgą wieczystą KA1L/00010452/9, karta mapy 3 obręb 0007 Mysłowice. Nieruchomość jest niezabudowana, położona przy ulicy Katowickiej i Wielkiej Skotnicy w Mysłowicach i przeznaczona pod zabudowę na cele usługowe. Teren nie posiada pokrycia planem miejscowym, a obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mysłowice zatwierdzone uchwałą Rady Miasta Mysłowice Nr XXX/656/08 z dnia 30 października 2008 r. wyznacza dla tego terenu strefę oznaczoną symbolem U/ZU – tereny usług z zielenią urządzoną.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 2.500.000,- zł

(słownie złotych: dwa miliony pięćset tysięcy)

Nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań. Działy III i IV księgi wieczystej prowadzonej dla tej nieruchomości nie zawierają wpisów.

Przetarg odbędzie się w dniu 21 listopada 2017 r. o godz. 10.00

w sali nr 204 Urzędu Miasta Mysłowice przy ul. Powstańców 1

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w formie pieniężnej w wysokości 500.000,- zł (słownie złotych: pięćset tysięcy) najpóźniej do dnia 15 listopada 2017 r., przelewem z oznaczeniem nieruchomości, na rachunek bankowy Urzędu Miasta Mysłowice Nr 13 1050 1214 1000 0023 5654 6974 ING Bank Śląski. Za dzień wpłaty przyjmuje się datę uznania (wpływu środków pieniężnych) ww. rachunku bankowego. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej nieruchomości. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Cena za nieruchomość osiągnięta w przetargu płatna będzie w całości nie później niż do dnia zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, na konto wskazane w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania (wpływu środków pieniężnych) wskazanego rachunku bankowego. Sprzedaż nieruchomości podlegać będzie opodatkowaniu według 23% stawki podatku VAT. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, w dniu zapłaty pozostałej części ceny sprzedaży. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu na konto przez nich wskazane. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona kwota wadium nie będzie podlegać zwrotowi. Nabywca zobowiązany będzie do poniesienia w całości kosztów notarialnych i opłat sądowych związanych z zawarciem umowy sprzedaży.

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć Komisji Przetargowej:

 • Dowód wniesienia wadium (oryginał).
 • Dokument tożsamości.
 • Aktualny wypis lub zaświadczenie z właściwego rejestru wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu przetargu w przypadku, gdy nieruchomość będzie nabywana przez uczestnika przetargu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a w przypadku wspólników spółek cywilnych także umowę spółki cywilnej.
 • Oryginał pełnomocnictwa potwierdzonego notarialnie, upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego, w przypadku osoby reprezentującej uczestnika przetargu.
 • Pisemną zgodę współmałżonka na odpłatne nabycie nieruchomości, w przypadku uczestnika przetargu zamierzającego samodzielnie licytować nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego.
 • Oświadczenie, że oferent zapoznał się z dokumentacją zbywanej nieruchomości, jej stanem faktycznym i prawnym oraz warunkami przetargu.
 • Oświadczenie, że oferent zapoznał się z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1490).
 • Numer rachunku bankowego, na które zostanie zwrócone wadium, w przypadku nie wygrania przetargu.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wymaga uzyskania zezwolenia.

Informacje dotyczące zbywanej nieruchomości oraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych:

Nieruchomość usytuowana jest w centrum Mysłowic przy ulicy Katowickiej i Wielkiej Skotnicy. Teren nie jest zabudowany obiektami kubaturowymi, posiada nieregularny kształt, jest równy i porośnięty w znacznej części drzewami oraz wysoką zielenią wymagającą wycinki. Znajdują się na nim nieurządzone ciągi piesze, a w jego południowej części wybudowany został chodnik wraz z lampami elektrycznymi, stanowiące część składową przedmiotowej nieruchomości. W części północnej i zachodniej działkę przecinają sieci uzbrojenia technicznego: elektroenergetyczne i kanalizacyjne. W pasie ulicy Katowickiej bocznej znajduje się sieć wodociągowa. W sąsiedztwie nieruchomości występuje zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna (osiedle mieszkaniowe), stacja paliw Shell oraz obiekt handlowy sieci ALDI. Nieruchomość pozostaje w oddziaływaniu drogi publicznej ponadlokalnej nr DK 79. Obsługa komunikacyjna nieruchomości odbywać się będzie z drogi publicznej ulicy Katowickiej bocznej, po uzgodnieniu zjazdu z zarządcą drogi w odrębnym postępowaniu. Zagospodarowanie nieruchomości i jej zabudowa nastąpi na podstawie decyzji o warunkach zabudowy, wydanej na wniosek nabywcy. Teren działki objęty został opracowaniem planu miejscowego, w związku z uchwałą Rady Miasta Mysłowice Nr XXXIX/569/17 z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wielka Skotnica – Katowicka - Bończyka w Mysłowicach. Zgodnie z ustaleniami szczegółowymi zawartymi w obowiązującym studium na przedmiotowym gruncie można lokalizować obiekty i zespoły usługowe na cele publiczne, naukowe, edukacyjne, sportowo – rekreacyjne, kulturalne, służące obsłudze ruchu turystycznego oraz obiekty typu biurowego o wysokim standardzie architektonicznym. Dopuszczalne jest także lokalizowanie obiektów handlowo - usługowych o pow. sprzedaży powyżej 2000 m2, ale wyłącznie na podstawie ustaleń planu miejscowego (teren nie posiada pokrycia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego), nie dopuszcza się natomiast budowy zespołów garaży indywidualnych. Teren działki objęty został decyzją ustalającą warunki zabudowy z dnia 10 lutego 2017 r. Nr 28/217 dla inwestycji pod nazwą „Budowa obiektu handlowo - usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i elementami zagospodarowania terenu (infrastruktura techniczna i drogowa), na parceli nr 8414/138 położonej przy ulicy Katowickiej”.

W zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania i zagospodarowania nieruchomości jej nabywca własnym staraniem i na własny koszt, zobowiązany będzie do:

 • wykonania uzgodnień branżowych przebiegu sieci uzbrojenia terenu i zrealizowania uzbrojenia technicznego dla zamierzonej inwestycji, 
 • zapewnienia dostawy mediów oraz odbioru ścieków,
 • zaprojektowania odpowiedniego odwodnienia dla obiektów budowlanych i przyległego terenu,
 • w razie takiej konieczności uzyskania zezwolenia i dokonania wycinki istniejącej zieleni - inwestor winien liczyć się z koniecznością poniesienia opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i usunięcie drzew.
 • Gmina Mysłowice nie będzie ponosiła odpowiedzialności, w przypadku wystąpienia w obrębie nieruchomości sieci uzbrojenia podziemnego nie wniesionych na opracowanej dla tego terenu mapie zasadniczej, a kolidujących z zaplanowaną inwestycją.

Treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej miasta oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, a także na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami znajdującej się na II piętrze Urzędu Miasta Mysłowice. Z dokumentacją zbywanej nieruchomości można zapoznać się w pokoju nr 302 Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, który w godzinach pracy urzędu lub pod nr tel. (32) 31 71 236 udziela także informacji o organizowanym przetargu.

Szczegółowych informacji o możliwości zabudowy przedmiotowej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Mysłowice przy Placu Wolności Nr 2 lub pod nr tel. (32) 31 71 324, w godzinach pracy urzędu.

Zdjęcia:
Pliki do pobrania:
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa