ePUAPSEKAPSilesia

2017

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Prezydent Miasta Mysłowice ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mysłowice, o łącznej pow. 1142 m2, obejmującej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 1012/187 o pow. 670 m2, objętej księgą wieczystą KA1L/00021811/4 oraz działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 1576/187 o pow. 472 m2, objętej księgą wieczystą KA1L/00024521/5, karta mapy 5 obręb 0007 Mysłowice. Nieruchomość jest niezabudowana, położona przy ulicy Górniczej w Mysłowicach i przeznaczona na cele zgodne z zapisem w obowiązującym studium, w tym na cele handlowo – usługowe, pod zabudowę garażami do wynajęcia. Teren nie posiada pokrycia planem miejscowym, a Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mysłowice zatwierdzone uchwałą Rady Miasta Mysłowice Nr XXX/656/08 z dnia 30 października 2008 r. wyznacza dla tego terenu strefę oznaczoną symbolem MW – tereny zabudowy wielorodzinnej. Pierwszy przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zorganizowany w dniu 29 sierpnia 2017 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 180.000,- zł

(słownie złotych: sto osiemdziesiąt tysięcy)

Nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań. Działy III i IV księgi wieczystej prowadzonej dla tej nieruchomości nie zawierają wpisów.

Przetarg odbędzie się w dniu 21 listopada 2017 r. o godz. 11.30

w sali nr 204 Urzędu Miasta Mysłowice przy ul. Powstańców 1

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w formie pieniężnej w wysokości 36.000,- zł (słownie złotych: trzydzieści sześć tysięcy) najpóźniej do dnia 15 listopada 2017 r., przelewem z oznaczeniem nieruchomości, na rachunek bankowy Urzędu Miasta Mysłowice Nr 13 1050 1214 1000 0023 5654 6974 ING Bank Śląski. Za dzień wpłaty przyjmuje się datę uznania (wpływu środków pieniężnych) ww. rachunku bankowego. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej nieruchomości. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Cena za nieruchomość osiągnięta w przetargu płatna będzie w całości nie później niż do dnia zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, na konto wskazane w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania (wpływu środków pieniężnych) wskazanego rachunku bankowego. Sprzedaż nieruchomości podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki obowiązującej na dzień sprzedaży. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, w dniu zapłaty pozostałej części ceny sprzedaży. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu na konto przez nich wskazane. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona kwota wadium nie będzie podlegać zwrotowi. Nabywca zobowiązany będzie do poniesienia w całości kosztów notarialnych i opłat sądowych związanych z zawarciem umowy sprzedaży.

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć Komisji Przetargowej:

  • Dowód wniesienia wadium (oryginał).
  • Dokument tożsamości.
  • Aktualny wypis lub zaświadczenie z właściwego rejestru wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu przetargu w przypadku, gdy nieruchomość będzie nabywana przez uczestnika przetargu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a w przypadku wspólników spółek cywilnych także umowę spółki cywilnej.
  • Oryginał pełnomocnictwa potwierdzonego notarialnie, upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego, w przypadku osoby reprezentującej uczestnika przetargu.
  • Pisemną zgodę współmałżonka na odpłatne nabycie nieruchomości, w przypadku uczestnika przetargu zamierzającego samodzielnie licytować nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego.
  • Oświadczenie, że oferent zapoznał się z dokumentacją zbywanej nieruchomości, jej stanem faktycznym i prawnym oraz warunkami przetargu.
  • Oświadczenie, że oferent zapoznał się z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1490).
  • Numer rachunku bankowego, na które zostanie zwrócone wadium, w przypadku nie wygrania przetargu.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wymaga uzyskania zezwolenia.

Informacje dotyczące zbywanej nieruchomości oraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych:

Nieruchomość usytuowana jest w śródmiejskiej dzielnicy miasta. Posiada kształt zbliżony do prostokąta, pozwalający na jej racjonalną zabudowę. Teren działek posiada niewielki spadek w kierunku południowo – wschodnim. Na nieruchomości znajdują się pozostałości po wycince drzew oraz pojedyncze drzewa i krzewy nie przedstawiające wartości użytkowej. Działki posiadają możliwość dostępu do pełnego uzbrojenia: energii elektrycznej, wodociągu, kanalizacji, gazu. Przy południowo – zachodniej granicy działki nr 1012/187 przebiega podziemna sieć energetyczna wysokich napięć. Obsługa komunikacyjna nieruchomości odbywać się będzie z drogi publicznej ulicy Górniczej, po uzgodnieniu zjazdu z zarządcą drogi w odrębnym postępowaniu.

Zagospodarowanie nieruchomości i jej zabudowa nastąpi na podstawie decyzji o warunkach zabudowy, wydanej na wniosek nabywcy. Działki o łącznej pow. 0,1142 ha stanowią funkcjonalną całość i przeznaczone zostały na cele zgodne z zapisem w studium, w tym na cele handlowo – usługowe, pod zabudowę garażami do wynajęcia. W zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania i zagospodarowania nieruchomości jej nabywca własnym staraniem i na własny koszt, zobowiązany będzie do zrealizowania uzbrojenia technicznego dla zamierzonej inwestycji, zapewnienia dostawy mediów, a także w razie takiej konieczności uzyskania zezwolenia i dokonania wycinki istniejącej zieleni.

Gmina Mysłowice nie będzie ponosiła odpowiedzialności, w przypadku wystąpienia w obrębie nieruchomości sieci uzbrojenia podziemnego nie wniesionych na opracowanej dla tego terenu mapie zasadniczej, a kolidujących z zaplanowaną inwestycją.

Treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej miasta oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, a także na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami znajdującej się na II piętrze Urzędu Miasta Mysłowice. Z dokumentacją zbywanej nieruchomości można zapoznać się w pokoju nr 302 Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, który w godzinach pracy urzędu lub pod nr tel. (32) 31 71 236 udziela także informacji o organizowanym przetargu.

Szczegółowych informacji o możliwości zabudowy przedmiotowej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Mysłowice przy Placu Wolności Nr 2 lub pod nr tel. (32) 31 71 324, w godzinach pracy urzędu.

Zdjęcia:
Pliki do pobrania:
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa