ePUAPSEKAPSilesia

2017

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Prezydent Miasta Mysłowice ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Mysłowice, położonej w Mysłowicach – Kosztowach w rejonie ulic: Kosztowskiej i Jurija Gagarina, obejmującej działkę nr 2115/39 o pow. 3056 m2 na karcie mapy 4 obrębu Kosztowy, zapisanej w księdze wieczystej nr KA1L/00024582/0 Sądu Rejonowego w Mysłowicach, z przeznaczeniem pod zabudowę na cele zgodne z zapisami planu miejscowego. W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Kosztowy” w Mysłowicach, zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta Mysłowice Nr LIV/559/05 (ogł. w Dz.Urz. Woj. Śląskiego Nr 151/05 poz. 4456 z dnia 28 grudnia 2005 r.), wyżej wym. działka położona jest w strefie ozn. MU IV – tereny zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług jako funkcji uzupełniającej. Nieruchomość może być zabudowana obiektami kubaturowymi zgodnie z ustaleniami w/w planu miejscowego. Nin. działka znajduje się na obszarze terenu górniczego, w związku z czym wznoszenie trwałych budowli i urządzeń, wymaga uzgodnienia z właściwym organem państwowego nadzoru górniczego. Zagospodarowanie nieruchomości nastąpi na podstawie zapisów obowiązującego planu miejscowego. Zbywana działka nie jest obciążona prawami osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań. Działy III i IV księgi wieczystej prowadzonej dla wyżej wym. nieruchomości nie zawierają wpisów.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 350.000,-zł

(słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych)

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej nieruchomości. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie w przetargu nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Cena osiągnięta w przetargu za nieruchomość podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia notarialnej umowy przenoszącej własność nieruchomości. Do wylicytowanej ceny sprzedaży, zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej na dzień sprzedaży (na dzień ogłaszania przetargu podatek VAT wynosi 23%). Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do zapłaty wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości wraz z należnym podatkiem VAT w całości, nie później niż do dnia zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości, na konto Urzędu Miasta Mysłowice, wskazane w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania wskazanego rachunku bankowego Urzędu Miasta Mysłowice.

Przetarg odbędzie się w dniu 21 listopada 2017 r. o godz. 10.45 w sali nr 204

Urzędu Miasta w Mysłowicach przy ul. Powstańców 1.

W przetargu mogą brać udział osoby, które najpóźniej do dnia 15 listopada 2017 r. wniosą wadium w pieniądzu w wysokości 70.000,-zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych) wpłacając je na konto depozytowe Urzędu Miasta Mysłowice Nr 13 1050 1214 1000 0023 5654 6974 ING Bank Śląski, z podaniem w/w nr działki. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na powyższy rachunek bankowy. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, w dniu zapłaty reszty ceny sprzedaży. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu (bez oprocentowania), na konto przez nich wskazane. Organizator przetargu jest obowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć Komisji Przetargowej:

 • Dowód wniesienia wadium (oryginał).
 • Dokument tożsamości.
 • Aktualny wypis lub zaświadczenie z właściwego rejestru wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu przetargu w przypadku, gdy nieruchomość będzie nabywana przez uczestnika przetargu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a w przypadku wspólników spółek cywilnych także umowę spółki cywilnej.
 • Oryginał pełnomocnictwa potwierdzonego notarialnie, upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego, w przypadku osoby reprezentującej uczestnika przetargu.
 • Pisemną zgodę współmałżonka na odpłatne nabycie nieruchomości, w przypadku uczestnika przetargu zamierzającego samodzielnie licytować nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego.
 • Oświadczenie, że oferent zapoznał się z dokumentacją zbywanej nieruchomości, jej stanem faktycznym i prawnym oraz z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń.
 • Oświadczenie, że oferent zapoznał się z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1490).
 • Numer i nazwę rachunku bankowego, na które zostanie zwrócone wadium, w przypadku nie wygrania przetargu.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wymaga uzyskania zezwolenia.

Dodatkowe informacje dot. zbywanej działki oraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych:

Nieruchomość niezabudowana, położona w Mysłowicach – Kosztowach pomiędzy ul. Kosztowską, a ul. Jurija Gagarina. Zagospodarowanie nieruchomości i jej zabudowa nastąpi zgodnie z ustaleniami wyżej wym. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zbywana działka graniczy: od strony północnej z nieruchomością zabudowaną położoną przy ul. Kosztowskiej 62, od strony wschodniej z ulicą Kosztowską, od strony południowej z Rowem Kosztowskim, a od zachodu z ulicą Jurija Gagarina. Działka posiada nieregularny kształt, porośnięta jest zielenią niską oraz drzewami. Teren działki jest zróżnicowany, położony poniżej drogi publicznej ul. J. Gagarina. Działka znajduje się na terenie podmokłym i ze względu na sąsiedztwo cieku wodnego - Rowu Kosztowskiego, należy się liczyć z możliwością jej podtapiania, a tym samym z koniecznością jej odwodnienia. Na nieruchomości znajdują się gęste sieci i urządzenia uzbrojenia podziemnego terenu: sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz ze studzienkami (kanalizacja ks 400, ks 160 i kd 300), sieć wodociągowa woD, sieć gazowa niskoprężna gnD200 i przyłącza tej sieci oraz nieczynna sieć gazowa przebiegająca w pobliżu wschodniej granicy zbywanej działki. Przedmiotowa nieruchomość może być wykorzystana pod zabudowę z zastrzeżeniem, że projektowane obiekty budowlane nie mogą naruszać istniejącego uzbrojenia podziemnego terenu i przy ich lokalizacji zostaną zachowane odpowiednie odległości i strefy ochronne od sieci. W przypadku, gdyby jednak projektowana zabudowa kolidowała z przebiegającymi sieciami, nabywca zobowiązany będzie własnym staraniem i na własny koszt przeprojektować i przebudować sieci, po uzgodnieniu z ich gestorami. Nabywca zobowiązany będzie zapewnić właścicielom sieci nieodpłatny dostęp do sieci, celem przeprowadzenia konserwacji lub usunięcia awarii. Obsługa komunikacyjna zbywanej działki będzie się odbywać z drogi powiatowej ul. Jurija Gagarina - lokalizację zjazdu nabywca uzgodni z zarządcą drogi w odrębnym postępowaniu.

Nabywca zobowiązany będzie we własnym zakresie i na własny koszt:

 • Wykonać badanie geotechniczne gruntu;
 • Dokonać odwodnienia nieruchomości;
 • W razie konieczności dokonać wycinki drzew i krzewów kolidujących z planowaną zabudową (koszty i opłaty z tym związane ponosi nabywca);
 • Wybudować wjazd na działkę i uporządkować teren;
 • Wykonać uzgodnienia branżowe przebiegu sieci uzbrojenia terenu oraz zrealizować niezbędne dla zamierzonej inwestycji uzbrojenie techniczne i uzyskać we własnym zakresie zapewnienia dostawy mediów oraz odbioru ścieków, a także wód opadowych;
 • Dokonać przebudowy sieci uzbrojenia terenu, w uzgodnieniu z właścicielami sieci, w przypadku gdy zajdzie taka konieczność. Nabywca zobowiązany będzie po dokonaniu przełożenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (sanitarnej i deszczowej), ustanowić nieodpłatną służebność przesyłu na rzecz właściciela sieci, również w przypadku kiedy nie będzie konieczne przekładanie tych sieci (nieodpłatna służebność musi zawierać pełny dostęp do istniejących urządzeń, celem dokonywania napraw, bieżącej eksploatacji i konserwacji).

W przypadku wystąpienia w obrębie nabytej działki sieci nie ujawnionych na istniejących mapach i dokumentach, a kolidujących z inwestycją, Miasto Mysłowice nie będzie ponosiło z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

Nabywca zobowiązany również będzie do poniesienia w całości kosztów notarialnych oraz kosztów i opłat sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.

Treść nin. ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Mysłowice (na II piętrze) obok pok. 302 Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, w którym również można zapoznać się z dokumentacją zbywanej nieruchomości tel. 32 31 71 236. Szczegółowych informacji o możliwości zabudowy działki można uzyskać w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta w Mysłowicach przy Placu Wolności 2, tel. 32 31 71 324 (w godz. pracy urzędu).

Zdjęcia:
Pliki do pobrania:
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa