ePUAPSEKAPSilesia

2020

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Prezydent Miasta Mysłowice ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Mysłowice, obejmującej działkę o numerze ewidencyjnym 838/4 o pow. 3550 m2, karta mapy 1 obręb 0009 Słupna, objętej księgą wieczystą KA1L/00017485/8, położonej przy ulicy Stadionowej nr 2 w Mysłowicach, przeznaczonej na cele zgodne z zapisem w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mysłowice, usługowe z zielenią urządzoną. Na przedmiotowej działce znajduje się 3 kondygnacyjny budynek dawnej szkoły podstawowej o pow. zabudowy 394 m2 i pow. użytkowej 808,65 m2. Obiekt w chwili obecnej nie jest użytkowany i stanowi pustostan. Przedmiotowy teren nie posiada pokrycia planem miejscowym, a Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mysłowice, zatwierdzone uchwałą Rady Miasta Mysłowice z dnia 30 października 2008 r. Nr XXX/656/08, wyznacza dla tego terenu strefę o symbolu F.4.U/ZU – tereny usług z zielenią urządzoną.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1.100.000,- zł

(słownie złotych: jeden milion sto tysięcy),

w tym cena składnika budowlanego wynosi 624.800,- zł

cena gruntu wynosi 475.200,- zł

Nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań. Działy III i IV księgi wieczystej prowadzonej dla tej nieruchomości nie zawierają wpisów.

Przetarg odbędzie się w dniu 3 marca 2020 r. o godz. 10.45 w sali nr 204

Urzędu Miasta Mysłowice przy ul. Powstańców 1

W przetargu mogą brać udział osoby, które najpóźniej do dnia 26 lutego 2020 r. wniosą wadium w formie pieniężnej w wysokości 220.000,- zł (słownie złotych: dwieście dwadzieścia tysięcy) przelewem z oznaczeniem nieruchomości, na rachunek bankowy Urzędu Miasta Mysłowice Nr 13 1050 1214 1000 0023 5654 6974 ING Bank Śląski. Za dzień wpłaty przyjmuje się datę uznania (wpływu środków pieniężnych) ww. rachunku bankowego. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej nieruchomości. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Cena za nieruchomość osiągnięta w przetargu płatna będzie w całości nie później niż do dnia zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, na konto wskazane w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania (wpływu środków pieniężnych) wskazanego rachunku bankowego. Sprzedaż nieruchomości podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki obowiązującej na dzień sprzedaży, w chwili obecnej sprzedaż zwolniona jest od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, w dniu zapłaty pozostałej części ceny sprzedaży. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu na konto przez nich wskazane. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona kwota wadium nie będzie podlegać zwrotowi. Nabywca zobowiązany będzie do poniesienia w całości kosztów notarialnych i opłat sądowych związanych z zawarciem umowy sprzedaży.

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć Komisji Przetargowej:

 1. Dowód wniesienia wadium (oryginał).

 2. Dokument tożsamości.

 3. Aktualny odpis lub zaświadczenie z właściwego rejestru wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu przetargu w przypadku, gdy nieruchomość będzie nabywana przez uczestnika przetargu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a w przypadku wspólników spółek cywilnych także umowę spółki cywilnej.

 4. Oryginał pełnomocnictwa potwierdzonego notarialnie, upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego, w przypadku osoby reprezentującej uczestnika przetargu.

 5. Pisemną zgodę współmałżonka na odpłatne nabycie nieruchomości, w przypadku uczestnika przetargu zamierzającego samodzielnie licytować nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego.

 6. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z opiniami i dokumentami dotyczącymi zbywanej nieruchomości, jej stanem faktycznym i prawnym oraz warunkami przetargu.

 7. Oświadczenie, że oferent wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym również ich udostępnienie do publicznej wiadomości w zakresie zbycia przedmiotowej nieruchomości w drodze przetargu.

 8. Numer rachunku bankowego, na które zostanie zwrócone wadium, w przypadku nie wygrania przetargu.

9. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wymaga uzyskania zezwolenia.

Informacje dotyczące zbywanej nieruchomości oraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych:

 1. Nieruchomość położona jest w dzielnicy Słupna, posiada kształt zbliżony do prostokąta i jest
  w części ogrodzona płotem z przęseł metalowych, a w części północnej płotem murowanym. Ogrodzenie od stronty wschodniej nie jest usytuowane w granicy działki. Teren nieruchomości jest równy, porośnięty trawą oraz pojedynczymi drzewami. Na przedmiotowej działce znajduje się 3 kondygnacyjny budynek po dawnej szkole podstawowej, wzniesiony w 1906 roku o pow. zabudowy 394 m2 i pow. użytkowej 808,65 m2. Budynek jest podpiwniczony, murowany z cegły i wyposażony w instalację elektryczną (do wymiany), wodno – kanalizacyjną, gazową oraz instalację internetową. Podłogi, schody i stropy w obiekcie są drewniane, okna PCV, za wyjątkiem okien strychowych i piwnicznych, które są drewniane. W jednym pokoju na parterze okna są okratowane. Budynek posiada dwuspadowy dach drewniany, kryty papą oraz zamontowany system alarmowy. Zewnętrzny wygląd budynku objęty został ochroną Gminnej Ewidencji Zabytków dla Miasta Mysłowice. Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach ze względu na posiadane wartości historyczne i artystyczne obiektu zakreślił wytyczne konserwatorskie, jakie winien zachować nabywca tej nieruchomości. Chroniona winna zostać bryła, wystrój elewacji budynku i detal architektoniczny. Zmiany w postaci remontu lub przebudowy obiektu powinny uwzględniać zakaz nadbudowy obiektu, zakaz termomodernizacji, nakaz utrzymania ekspozycji opracowanych elewacji, a także zachowanie wielkości i lokalizacji otworów okiennych i drzwiowych. Prowadzenie nowych instalacji nie powinno mieć wpływu na wygląd elewacji, a zastosowane materiały budowlane powinny nawiązywać do tych, które stosowano w miejscowej tradycji budowlanej. W granicach działki znajduje się również część boiska asfaltowego. Mapa zasadnicza sporządzona dla tego terenu wykazuje na nieruchomości sieć gazową o symbolu gnD, w części środkowej pojedyncze kanały, a w części północno – wschodniej sieci teletechniczne.

 2. Zagospodarowanie nieruchomości nastąpi na cele zgodne z ustaleniami obowiązującego studium o podstawowym kierunku przeznaczenia na obiekty i zespoły usługowe, w tym służące celom publicznym jak: placówki naukowe
  i edukacyjne, sportowo - rekreacyjne, kulturalne, usługi w obiektach typu biurowego o wysokim standardzie architektonicznym (np. parki biznesu, parki technologiczne). Obsługa komunikacyjna nieruchomości odbywać się będzie bezpośrednio z drogi publicznej ulicy Stadionowej, poprzez istniejący zjazd.

 • W przypadku wystąpienia w obrębie nieruchomości sieci uzbrojenia podziemnego nie wykazanych na opracowanej dla tego terenu mapie zasadniczej, a kolidujących z zaplanowaną inwestycją Gmina Mysłowice nie będzie ponosiła z tego tytułu odpowiedzialności.

 • Obiekt zostanie udostępniony w celu oględzin w terminie wcześniej uzgodnionym z Administracją Domów Mieszkalnych „RYMERA” w Mysłowicach przy ulicy Jana Wysockiego nr 2a – tel. kontaktowy (32) 222 24 97.

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości zostało udostępnione do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miasta Mysłowice, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami znajdującej się na II piętrze Urzędu Miasta Mysłowice. Istnieje możliwość wglądu do opinii i dokumentacji uzyskanej w trakcie przygotowania przedmiotowej nieruchomości do sprzedaży w siedzibie Urzędu Miasta Mysłowice przy ulicy Powstańców 1, II piętro pokój nr 302 Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, a także uzyskania informacji o organizowanym przetargu pod nr tel. (32) 31 71 236 w godzinach pracy urzędu.

Szczegółowych informacji o możliwości zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Architektury, Budownictwa i Planowania Urzędu Miasta Mysłowice lub pod nr tel. (32) 31 71 324, w godzinach pracy urzędu.

Zdjęcia:
Pliki do pobrania:
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa