ePUAPSEKAPSilesia

2020

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Informacja o terenie przygotowanym do zbycia na cele mieszkaniowe.

1. Położenie

 

  • Nieruchomość niezabudowana, położona w Mysłowicach przy ul. Gabrieli Zapolskiej (obok Nr 20).
  • Adres: 41 - 400 Mysłowice, ul. Gabrieli Zapolskiej.

 

W skład nieruchomości wchodzą działki: nr 9187/153 o pow. 193 m2 i nr 7574/153 o pow. 90 m2, o łącznej pow. 283 m2, położone na karcie mapy 3 obrębu Mysłowice, zapisane w księdze wieczystej nr KA1L/00008147/1 Sądu Rejonowego w Mysłowicach, przeznaczone na cele zgodne z zapisami obowiązującego niżej wym. Studium.

2. Charakterystyka działki

 

  • Właścicielem nieruchomości jest Gmina Mysłowice.
  • Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 283 m 2.
  • Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mysłowice, uchwalonym przez Radę Miasta Mysłowice uchwałą Nr XXX/656/08 z dnia 30 października 2008 r., w/w działki położone są w strefie ozn. symbolem B.14.MN – tereny zabudowy jednorodzinnej. Zagospodarowanie nieruchomości nastąpi na podstawie szczegółowych warunków, które zostaną określone w decyzji o warunkach zabudowy, wydanej na wniosek nabywcy.

 

  • Dojazd komunikacją indywidualną: ul. Janowską, ul. Gabrieli Zapolskiej.
  • Dojazd komunikacją zbiorową: autobusami linii KZK GOP Nr 76, 76N do ul. Janowskiej.
  • Uzbrojenie - rejon nieruchomości uzbrojony jest w sieci: wodociągową, gazową, energetyczną, teletechniczną i kanalizacyjną.

 

3. Sposób zagospodarowania

Charakterystyka: Nieruchomość położona w Mysłowicach przy ul. Gabrieli Zapolskiej (obok Nr 20), przeznaczona do sprzedaży jako jedna zorganizowana całość gospodarcza o łącznej pow. 283 m2, na cele zgodne z zapisami wyżej wym. Studium. Zbywana nieruchomość posiada kształt zbliżony do trapezu, bez negatywnego wpływu na możliwość jej zagospodarowania, jest ogrodzona z trzech stron przez właścicieli nieruchomości sąsiednich (ogrodzenie od ul. Zapolskiej znajduje się poza granicą działek). Teren porośnięty jest zielenią i pojedynczymi drzewami. Na części gruntu znajduje się kostka chodnikowa oraz wiata gospodarcza bez ścian. Nieruchomość nie jest dzierżawiona, dotychczasowi jej użytkownicy zobowiązani są zdemontować i usunąć znajdujące się na gruncie elementy zagospodarowania, które zostały przez nich ustawione. W północno wschodnim narożu nieruchomości przebiega podziemna sieć energetyczna eND oraz sieć gazowa gnD80, która przebiega również wzdłuż południowej granicy nieruchomości. Nin. grunt może być wykorzystany pod zabudowę z zastrzeżeniem, że projektowane obiekty budowlane nie mogą naruszać istniejącego uzbrojenia podziemnego terenu i przy ich lokalizacji zostaną zachowane odpowiednie odległości od sieci. Nabywca zobowiązany będzie zapewnić właścicielom sieci dostęp do sieci, celem przeprowadzenia konserwacji lub usunięcia awarii. Obsługa komunikacyjna zbywanej nieruchomości będzie się odbywać z drogi publicznej ulicy Gabrieli Zapolskiej. Lokalizację zjazdu nabywca uzgodni z zarządcą drogi w odrębnym postępowaniu. Nabywca zobowiązany będzie we własnym zakresie i na własny koszt w razie potrzeby: Wykonać badanie geotechniczne gruntu; Dokonać wycinki zieleni, po wcześniejszym uzyskaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów kolidujących z planowaną inwestycją (ewentualne opłaty z tym związane ponosi nabywca); W razie wystąpienia konieczności odwodnienia działek wykonać je na własny koszt; Uzyskać uzgodnienia branżowe przebiegu sieci i urządzeń uzbrojenia terenu; Zrealizować niezbędne dla zamierzonej inwestycji uzbrojenie techniczne i uzyskać we własnym zakresie zapewnienia dostawy mediów oraz odbioru ścieków i wód opadowych.

 

4. Tryb zbycia.

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.

W przypadku zainteresowania nabyciem przedmiotowej nieruchomości szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Mysłowicach przy ul. Powstańców 1 tel. 32 31 71  236. Szczegółowych informacji o możliwości zabudowy działek można uzyskać w Wydziale Architektury, Budownictwa i Planowania Urzędu Miasta w Mysłowicach, tel. 32 31 71 324 (w godz. pracy urzędu).

Zdjęcia:
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa