ePUAPSEKAPSilesia

2020

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Prezydent Miasta Mysłowice ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Mysłowice, o łącznej pow. 1,9562 ha, w skład której wchodzą działki o numerach ewidencyjnych: 2338/177 o pow.15710 m2, 2340/177 o pow. 952 m2, 2342/177 o pow. 104 m2, 2344/177 o pow. 183 m2, 2346/177 o pow. 497 m2,2347/177 o pow. 1052 m2,2349/177 o pow. 1064 m2,karta mapy 2 obręb 0007 Mysłowice, objęte księgą wieczystą KA1L/00026155/2. Nieruchomość położona jest przy ulicyObrzeżnej Północnej w Mysłowicach i przeznaczona na cele zgodne z zapisem w planie miejscowym,pod zabudowę usługową. Teren posiada pokrycie planem miejscowym „Katowicka - Obrzeżna Północna”, Bytomska - Obrzeżna Północna - Świerczyny”, obejmującego zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Mysłowic „28 zmian” w części obszaru nr 28, zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta Mysłowice z dnia 31 października 2013 r. nr XLVII/889/13, który wyznacza dla niego strefę oznaczoną symbolem A – 1U – tereny zabudowy usługowej oraz A – 1KX – tereny pozostałe komunikacji.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 3.100.000,- zł

(słownie złotych: trzy miliony sto tysięcy)

Nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań. Działy III i IV księgi wieczystej prowadzonej dla tej nieruchomości nie zawierają wpisów.

Przetarg odbędzie się w dniu 26 maja 2020 r. o godz. 10.00

w sali nr 204 Urzędu Miasta Mysłowice przy ul. Powstańców 1

W przetargu mogą brać udział osoby, które najpóźniej do dnia 20 maja 2020 r.wniosą w formie pieniężnej wadium w wysokości 620.000,- zł (słownie złotych: sześćset dwadzieścia tysięcy), przelewem z oznaczeniem nieruchomości, na rachunek bankowy Urzędu Miasta Mysłowice Nr 13 1050 1214 1000 0023 5654 6974 ING Bank Śląski. Za dzień wpłaty przyjmuje się datę uznania (wpływu środków pieniężnych) ww. rachunku bankowego. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej nieruchomości. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Cena za nieruchomość osiągnięta w przetargu płatna będzie w całości nie później niż do dnia zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, na konto wskazane w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania (wpływu środków pieniężnych) wskazanego rachunku bankowego. Do wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT według stawki obowiązującej na dzień sprzedaży (na dzień ogłoszenia przetargu podatek VAT wynosi 23%).

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, w dniu zapłaty pozostałej części ceny sprzedaży. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie (bez oprocentowania), nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, na konto przez nich wskazane. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona kwota wadium nie podlega zwrotowi. Nabywca zobowiązany będzie do poniesienia w całości kosztów notarialnych i opłat sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć Komisji Przetargowej:

1.       Dowód wniesienia wadium (oryginał).

2.       Dokument tożsamości.

3.       Aktualny odpis lub zaświadczenie z właściwego rejestru wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu przetargu w przypadku, gdy nieruchomość będzie nabywana przez uczestnika przetargu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a w przypadku wspólników spółek cywilnych także umowę spółki cywilnej.

4.       Oryginał pełnomocnictwa potwierdzonego notarialnie, upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego, w przypadku osoby reprezentującej uczestnika przetargu.

5.       Pisemną zgodę współmałżonka na odpłatne nabycie nieruchomości, w przypadku uczestnika przetargu zamierzającego samodzielnie licytować nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego.

6.       Oświadczenie, że oferent zapoznał się z opiniami i dokumentami dotyczącymi zbywanej nieruchomości, jej stanem faktycznym i prawnym oraz warunkami przetargu. 

7.       Oświadczenie, że oferent wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym również ich udostępnienie do publicznej wiadomości w zakresie zbycia przedmiotowej nieruchomości w drodze przetargu.

8.       Numer rachunku bankowego, na które zostanie zwrócone wadium, w przypadku nie wygrania przetargu.

9.   Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r.
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wymaga uzyskania zezwolenia.

Informacje dotyczące zbywanej nieruchomościoraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych:     

·         Nieruchomość położona jest w centrum miasta, posiada równą nawierzchnię pokrytą asfaltem i jest częściowo ogrodzona płotem metalowym.Na działce znajdują się liczne zagłębienia po nieczynnych studzienkach kanalizacyjnych. Przylega do niej teren stanowiący własność Gminy Mysłowice pozostający w użytkowaniu wieczystym Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu (wcześniej Katowicki Holding Węglowy S.A. w Katowicach), wykorzystywany dawniej pod parking dla samochodów ciężarowych oraz plac przykopalniany, a także nieruchomość stanowiąca własność osób fizycznych zabudowana halami i magazynami. W pobliżu znajdują się centra handlowe Quick Park, AUCHAN, składy budowlane, a nadto nieruchomość przylega do projektowanej Drogowej Trasy Średnicowej. Od ulicy Katowickiej zlokalizowany jest istniejący zjazd z tej ulicy i nieruchomość posiada do niego dostęp poprzez działki o numerach ewidencyjnych: 1737/217, 1738/225, 1739/225 i 1736/217, które posiadają przeznaczenie na funkcje komunikacji, zgodnie z ustaleniami planu miejscowego dla tego terenu. Obsługa komunikacyjna nieruchomości gminnej powinna być realizowana nie poprzez istniejący zjazd z ulicy Katowickiej, ale poprzez sieć dróg wewnętrznych biegnących od ulicy Katowickiej po działkach o numerach ewidencyjnych: 1609/225, 1808/225 i 1806/225, po uzyskaniu zgody właścicieli i użytkownika wieczystego tych dróg lub jej skomunikowanie z ulicy Obrzeżnej Północnej poprzez istniejący zjazd z ronda, w drodze ustanowienia służebności drogowej na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 1747/191, pozostającej w użytkowaniu wieczystym Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu. Zaproponowany przez spółkę obszar służebności obejmuje pas ww. działki o szerokości około 8 m i pow. służebności 300 m2. Obowiązek urządzenia i utrzymania drogi będzie spoczywał na właścicielu działek władnących – nabywcy nieruchomości gminnej. W celu wszczęcia procedury o ustanowienie służebności drogowej konieczne będzie złożenie do Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. stosownego wniosku na podstawie, którego zlecona zostanie rzeczoznawcy majątkowemu wycena jednorazowej opłaty za ustanowienie przedmiotowych obciążeń. Wszystkie koszty związane z ustanowieniem służebności (koszty wyceny, dokumentacji geodezyjnej, opłat związanych z aktem notarialnym, opłaty sądowe itp.) ponosić będzie wnioskodawca. W każdym z wyżej wymienionych przypadków obsługa komunikacyjna dla nieruchomości gminnej oraz określenie zjazdu z drogi publicznej wymagać będzie przeprowadzenia odrębnych postępowań i uzgodnień z zarządcą drogi na etapie sporządzania koncepcji, bądź projektu budowy zjazdu z drogi publicznej. Gmina zastrzega, że obsługa komunikacyjna nieruchomości ulegnie zmianie w przypadku budowy Drogowej Trasy Średnicowej WSCHÓD. Wówczas skomunikowanie nieruchomości z ulicy Obrzeżnej Północnej poprzez istniejący zjazd z ronda będzie musiał być przebudowany i włączony do jezdni zbierająco – rozprowadzającej Trasy Średnicowej. Szczegółowa koncepcja rozwiązań technicznych dotyczących dróg, w szczególności rozwiązanie obsługi komunikacyjnej nieruchomości przyległych dla DTŚ dostępna jest w Urzędzie Miasta Mysłowice.

·         Zabudowa przedmiotowej nieruchomości oraz jej zagospodarowanie nastąpi zgodnie z ustaleniami planu miejscowegooraz warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Działki o łącznej pow. 1,9562 ha stanowią funkcjonalną całość i przeznaczone zostały pod zabudowę na cele usługowe. W zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania i zagospodarowania nieruchomości jej nabywca własnym staraniem i na własny koszt oraz w uzgodnieniu z odpowiednimi instytucjami zobowiązany będzie do zrealizowania uzbrojenia technicznego dla zamierzonej inwestycji, infrastruktury drogowej do obsługi komunikacyjnej nieruchomości, zapewnienia dostawy mediów i odbioru ścieków.

·          Gmina Mysłowice nie będzie ponosiła odpowiedzialności, w przypadku wystąpienia w obrębie nieruchomości sieci uzbrojenia podziemnego nie wniesionych na opracowanej dla tego terenu mapie zasadniczej, a kolidujących z zaplanowaną inwestycją. Przedmiotowa nieruchomość to teren poprzemysłowy, na którym była prowadzona przez KWK MYSŁOWICE działalność górnicza, wobec czego Gmina Mysłowice zastrzega możliwość wystąpienia na tym obszarze pozostałości po prowadzonej działalności. Ewentualne działania związane z usunięciem pozostałości należeć będą do nabywcy tej nieruchomości. Nabywca przejmie przedmiotową nieruchomość w stanie istniejącym.

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości zostało udostępnione do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miasta Mysłowice, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami znajdującej się na II piętrze Urzędu Miasta Mysłowice. Istnieje możliwość wglądu do opinii i dokumentacji uzyskanej w trakcie przygotowania przedmiotowej nieruchomości do sprzedaży w siedzibie Urzędu Miasta Mysłowice przy ulicy Powstańców 1, II piętro pokój nr 302 Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, a także uzyskania informacji o organizowanym przetargu pod nr tel. (32) 31 71 236, w godzinach pracy urzędu. Szczegółowych informacji o możliwości zabudowy przedmiotowej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Architektury, Budownictwa i Planowania Urzędu Miasta Mysłowicepod nr tel. (32) 31 71 324, w godzinach pracy urzędu

Zdjęcia:
Pliki do pobrania:
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa