ePUAPSEKAPSilesia

2020

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Prezydent  Miasta  Mysłowice ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki nr 2088/102 o pow. 22004 m2, stanowiącej własność Gminy Mysłowice, położonej w Mysłowicach – Wesołej u zbiegu ulic: Harcerzy Śląskich i Kryształowej, na karcie mapy 3 obrębu 0010 Wesoła, zapisanej w księdze wieczystej nr KA1L/00022964/8 Sądu Rejonowego w Mysłowicach, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową. W/w działka nie posiada opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mysłowice, uchwalonym przez Radę Miasta Mysłowice uchwałą  Nr XXX/656/08 z dnia 30 października 2008 r., położona jest w strefie ozn. I.52.MN – tereny zabudowy jednorodzinnej. Nin. działka może być wykorzystana pod budownictwo mieszkaniowe zgodnie z zapisami w/w studium. Ze względu na to, iż obszar działki jest większy niż 2 ha, jej zagospodarowanie może wymagać uzyskania uprzednio decyzji „środowiskowej” (zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 55 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko Dz.U. z 2019 r. poz. 1839). Zagospodarowanie nieruchomości nastąpi na podstawie szczegółowych warunków, które zostaną określone w decyzji o warunkach zabudowy, wydanej na wniosek nabywcy. Zbywana działka znajduje się na obszarze terenu górniczego, w związku z czym przy ustalaniu warunków zabudowy, konieczne będzie uzyskanie stanowiska właściwego państwowego organu nadzoru górniczego. Nin. nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań. Działy III i IV księgi wieczystej prowadzonej dla wyżej wym. działki nie zawierają wpisów.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 2.850.000,-zł
 (słownie: dwa miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych)

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej nieruchomości. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie w przetargu nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Cena osiągnięta w przetargu za nieruchomość podlega zapłacie w całości, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości, gdzie za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Mysłowice, wskazanego w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Sprzedaż nieruchomości może podlegać, zgodnie z przepisami, opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki obowiązującej na dzień sprzedaży. Na dzień ogłaszania przetargu, sprzedaż nin. działki zwolniona jest od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 106 z późn.zm.), w związku z art. 2 pkt 33 tej ustawy.

Przetarg odbędzie się w dniu 7 lipca 2020 r. o godz. 10.00 w sali nr 204
Urzędu Miasta w Mysłowicach przy ul. Powstańców 1.

W przetargu mogą brać udział osoby, które najpóźniej do dnia 1 lipca 2020 r. wniosą wadium w pieniądzu w wysokości 570.000,-zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych), wpłacając je na konto depozytowe Urzędu Miasta Mysłowice Nr 13 1050 1214 1000 0023 5654 6974 ING Bank Śląski, z podaniem w/w nr działki. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na powyższy rachunek bankowy. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, w dniu zapłaty reszty ceny sprzedaży. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu (bez oprocentowania), na konto przez nich wskazane. Organizator przetargu jest obowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć Komisji Przetargowej:

  • Dowód wniesienia wadium (oryginał).
  • Dokument tożsamości.
  • Aktualny wypis lub zaświadczenie z właściwego rejestru wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu przetargu w przypadku, gdy nieruchomość będzie nabywana przez uczestnika przetargu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a w przypadku wspólników spółek cywilnych także umowę spółki cywilnej.
  • Oryginał pełnomocnictwa potwierdzonego notarialnie, upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego, w przypadku osoby reprezentującej uczestnika przetargu.
  • Pisemną zgodę współmałżonka na odpłatne nabycie nieruchomości, w przypadku uczestnika przetargu zamierzającego samodzielnie licytować nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego.
  • Oświadczenie, że oferent zapoznał się z dokumentacją zbywanej nieruchomości, jej stanem faktycznym i prawnym oraz z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń.
  • Oświadczenie, że oferent wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym również ich udostępnienie do publicznej wiadomości w zakresie zbycia przedmiotowej nieruchomości w drodze przetargu.
  • Numer i nazwę rachunku bankowego, na które zostanie zwrócone wadium, w przypadku nie wygrania przetargu.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wymaga uzyskania zezwolenia. 

Dodatkowe informacje dot. zbywanej działki oraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych:

1. Nieruchomość niezabudowana, położona w Mysłowicach – Wesołej u zbiegu ulic: Harcerzy Śląskich i Kryształowej, przeznaczona do sprzedaży na cele zgodne z zapisami wyżej wym. Studium Uwarunkowań   i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mysłowice. Nin. działka objęta jest wpływami aktualnej eksploatacji górniczej oraz płytkiej eksploatacji dokonanej w przeszłości, w części porośnięta jest drzewami i krzewami, znajduje się na niej wg mapy, otwór wiertniczy nr 160. Przyszły nabywca zobowiązany będzie we własnym zakresie sprawdzić pod względem geofizycznym wykazany na mapach otwór wiertniczy nr 160, ze względu na brak danych nt. nin. otworu wiertniczego (zarówno w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Mysłowicach, jak i w Dziale Mierniczo - Geologicznym KWK Mysłowice - Wesoła). Ze względu na istnienie na mapie w/w otworu wiertniczego, jakakolwiek zabudowa tego terenu, musi uwzględniać zachowanie odpowiedniej odległości od nin. otworu. Przez zbywaną nieruchomość przebiegają sieci uzbrojenia podziemnego terenu: przy północnej jej granicy przebiega     stalowy wodociąg DN50, w południowej jej części, od strony ul. Kryształowej, przebiega czynna stara sieć kanalizacji sanitarnej ks300, a przy zachodniej granicy w/w działki znajdują się studzienki kanalizacyjne. Nin. grunt może być wykorzystany pod zabudowę z zastrzeżeniem, że projektowane obiekty budowlane nie mogą naruszać istniejącego uzbrojenia podziemnego terenu i przy ich lokalizacji zostaną zachowane odpowiednie odległości od sieci. W przypadku, gdyby jednak projektowana zabudowa kolidowała z przebiegającymi sieciami, nabywca dokona ich przełożenia na własny koszt, po uzgodnieniu z gestorem sieci. Nabywca zobowiązany będzie zapewnić właścicielowi sieci dostęp do sieci, celem przeprowadzenia konserwacji lub usunięcia awarii. Obsługa komunikacyjna zbywanej nieruchomości może się odbywać z drogi publicznej gminnej – ul. Harcerzy Śląskich i ul. Kryształowej. Lokalizację zjazdu nabywca uzgodni z zarządcą drogi w odrębnym postępowaniu.

2. Nabywca zobowiązany będzie we własnym zakresie i na własny koszt: Wykonać badanie geotechniczne gruntu; Sprawdzić pod względem geofizycznym w terenie wykazany na mapach otwór wiertniczy nr 160; Wykonać raport oceny oddziaływania inwestycji na środowisko (w razie wystąpienia takiego obowiązku); Uzyskać aktualne uzgodnienia branżowe przebiegu sieci i urządzeń uzbrojenia terenu; Zrealizować niezbędne dla zamierzonej inwestycji uzbrojenie techniczne i uzyskać we własnym zakresie zapewnienia dostawy mediów oraz odbioru ścieków i wód opadowych; Dokonać wycinki zieleni, po wcześniejszym uzyskaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów kolidujących z planową inwestycją (ewentualne opłaty z tym związane ponosi nabywca); W razie potrzeby dokonać drenażu i odwodnienia nieruchomości; Uporządkować teren oraz wykonać wjazd na działkę.

3. W przypadku wystąpienia w obrębie nabytej działki sieci nie ujawnionych na istniejących mapach i dokumentach, a kolidujących z inwestycją, jak też wystąpienia zmian w przepisach w tym dotyczących zagospodarowania przestrzennego, Miasto Mysłowice nie będzie ponosiło z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

4. Nabywca zobowiązany również będzie do poniesienia w całości kosztów notarialnych oraz kosztów i opłat sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.

Treść nin. ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Mysłowice przy ul. Powstańców 1 (na II piętrze) obok pok. 302, a także dodatkowo na tablicy ogłoszeń znajdującej się na zewnątrz, obok budynku UM Mysłowice. Szczegółowych informacji nt. przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami tel. 32 31 71 236 (pok. 302), w którym znajduje się dokumentacja zbywanej nieruchomości. Szczegółowych informacji o możliwości zabudowy i zagospodarowania działki można uzyskać w Wydziale Architektury, Budownictwa i Planowania Urzędu Miasta w Mysłowicach tel. 32 31 71 324 (w godz. pracy urzędu).

Zdjęcia:
Pliki do pobrania:
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa