ePUAPSEKAPSilesia

2020

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Prezydenta Miasta Mysłowice ogłasza szósty ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wym. działki niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Mysłowice, położonej w Mysłowicach–Laryszu przy ul. Henryka Sienkiewicza, zapisanej w księdze wieczystej nr KA1L/00024983/1, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz ze sprzedażą udziału w działce nr 2342/80 o pow. 361 m2, zapisanej w księdze wieczystej nr KA1L/00045007/9 Sądu Rejonowego w Mysłowicach, przeznaczonej pod wewnętrzną drogę dojazdową:

 

L.p.

Numery działek

na k.m.1 obrębu Brzezinka

i powierzchnie

Łączna cena wywoławcza nieruchomości pod zabudowę

i udziału w drodze (netto)

Wysokość

wadium

1.

2.

3.

4.

 

1.

nr 2341/80 o pow. 1211 m2 + udział 1/2 cz.

w działce nr 2342/80 o pow. 361 m2

110.000,-zł

22.000,-zł

Przeprowadzone ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nin. nieruchomości tj. pierwszy przetarg w dniu 28.05.2019 r., drugi przetarg w dniu 10.09.2019 r., trzeci przetarg w dniu 10.12.2019 r., czwarty przetarg w dniu 26.05.2020 r., a piąty przetarg w dniu 08.09.2020 r. - zakończyły się wynikiem negatywnym. W nowym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Morgi w Mysłowicach, uchwalonym przez Radę Miasta Mysłowice uchwałą nr XXI/267/20 z dnia 13 lutego 2020 roku, zostało utrzymane podstawowe przeznaczenie działki nr 2341/80 na cele mieszkaniowe ozn. symb. 35.MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; działka nr 2342/80 ozn. jest symb. 18.MN/U – tereny zabudowy jednorodzinnej, zabudowy usługowej. Ponadto we wschodniej części działki nr 2342/80 przebiega strefa ochronna sieci SN, a w zachodnio - południowej części działki nr 2341/80 przebiega strefa ochronna sieci 110 kV. Szczegółowe ustalenia warunków zagospodarowania terenu w obszarze stref ochronnych sieci infrastruktury technicznej, należy uzgadniać z zarządcami mediów dla których utworzono strefę. Zagospodarowanie nin. nieruchomości nastąpi na podstawie zapisów obowiązującego planu miejscowego. Zbywana w/w działka oraz udział Gminy Mysłowice w działce nr 2342/80, nie są obciążone prawami osób trzecich i nie są przedmiotem zobowiązań. Działy III i IV ksiąg wieczystych prowadzonych dla nin. działek nie zawierają wpisów. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej nieruchomości. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie w przetargu nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Cena osiągnięta w przetargu za nieruchomość podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia notarialnej umowy przenoszącej własność nieruchomości. Do wylicytowanej ceny sprzedaży (działki pod zabudowę i udziału w drodze), zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej na dzień sprzedaży (na dzień ogłaszania przetargu podatek VAT wynosi 23%). Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do zapłaty wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości wraz z należnym podatkiem VAT w całości, nie później niż do dnia zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości, na konto Urzędu Miasta Mysłowice, wskazane w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania wskazanego rachunku bankowego Urzędu Miasta Mysłowice.

Przetarg odbędzie się w dniu 16 listopada 2020 r. o godz. 11.00 w sali nr 204

Urzędu Miasta w Mysłowicach przy ul. Powstańców 1.

W przetargu mogą brać udział osoby, które najpóźniej do dnia 10 listopada 2020 r. wniosą wyżej wym. wadium w pieniądzu wpłacając je na konto depozytowe Urzędu Miasta Mysłowice Nr 13 1050 1214 1000 0023 5654 6974 ING Bank Śląski, z podaniem nr działki. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na powyższy rachunek bankowy. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, w dniu zapłaty reszty ceny sprzedaży. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu (bez oprocentowania), na konto przez nich wskazane. Organizator przetargu jest obowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć Komisji Przetargowej:

1. Dowód wniesienia wadium (oryginał).

2. Dokument tożsamości.

3. Aktualny wypis lub zaświadczenie z właściwego rejestru wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu przetargu w przypadku, gdy nieruchomość będzie nabywana przez uczestnika przetargu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a w przypadku wspólników spółek cywilnych także umowę spółki cywilnej.

4. Oryginał pełnomocnictwa potwierdzonego notarialnie, upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego, w przypadku osoby reprezentującej uczestnika przetargu.

5. Pisemną zgodę współmałżonka na odpłatne nabycie nieruchomości, w przypadku uczestnika przetargu zamierzającego samodzielnie licytować nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego.

6. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z dokumentacją zbywanej nieruchomości, jej stanem faktycznym i prawnym oraz z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń.

7. Oświadczenie, że oferent wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym również ich udostępnienie do publicznej wiadomości w zakresie zbycia przedmiotowej nieruchomości w drodze przetargu.

8. Numer i nazwę rachunku bankowego, na które zostanie zwrócone wadium, w przypadku nie wygrania przetargu.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wymaga uzyskania zezwolenia.

Dodatkowe informacje dot. zbywanych działek oraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych:

1. Działka nr 2341/80 jest niezabudowana, położona w Mysłowicach – Laryszu w drugiej linii zabudowy ulicy Henryka Sienkiewicza, przeznaczona do sprzedaży pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zgodnie z zapisami wyżej wym. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nin. działka posiada kształt nieregularny zbliżony do trapezu z wysuniętym fragmentem w części południowo – wschodniej, porośnięta jest trawą i pojedynczymi drzewami. Wzdłuż wschodniej granicy działki nr 2342/80 (poza działką) przy ul. H.Sienkiewicza przebiega sieć kanalizacji sanitarnej. W zachodnio - południowym narożu działki nr 2341/80 przebiega napowietrzna sieć energetyczna wysokiego napięcia 110 kV, dla której strefa ochronna wynosi po 15 m z obu stron sieci. W południowej granicy nin. działki stoi słup tej sieci na czterech podporach (jedna podpora słupowa nachodzi na teren zbywanej działki). Nin. nieruchomość może być wykorzystana pod zabudowę z zastrzeżeniem, że projektowane obiekty budowlane nie mogą naruszać istniejącego uzbrojenia terenu i przy ich lokalizacji zostaną zachowane odpowiednie odległości od sieci. Nabywca zobowiązany będzie zapewnić właścicielowi sieci dostęp do sieci i urządzeń, celem przeprowadzenia konserwacji lub usunięcia awarii. Obsługa komunikacyjna działki nr 2341/80 będzie się odbywać z ul. Henryka Sienkiewicza, poprzez działkę nr 2342/80, przeznaczoną pod wewnętrzną drogę dojazdową m.in. do nin. działki. Lokalizację zjazdu z ul. H.Sienkiewicza nabywca uzgodni z zarządcą drogi w odrębnym postępowaniu. Zbywane grunty znajdują się na obszarze terenu górniczego, w związku z czym wznoszenie trwałych budowli i urządzeń, wymaga uzgodnienia z właściwym organem państwowego nadzoru górniczego.

2. Nabywca zobowiązany będzie we własnym zakresie i na własny koszt w razie potrzeby: Wykonać badanie geotechniczne gruntu i dokonać odwodnienia (drenażu) działki; Uporządkować teren oraz dokonać ewentualnej wycinki drzew i krzewów kolidujących z planowaną zabudową (koszty i opłaty z tym związane ponosi nabywca); Wykonać uzgodnienia branżowe przebiegu sieci uzbrojenia terenu oraz zrealizować niezbędne dla zamierzonej inwestycji uzbrojenie techniczne i uzyskać we własnym zakresie zapewnienia dostawy mediów oraz odbioru ścieków, a także wód opadowych; Wykonać na działce nr 2342/80 (wspólnie z drugim jej współwłaścicielem) wewnętrzną drogę dojazdową, do gruntów nabytych w przetargu.

3. W przypadku wystąpienia w obrębie nabytych działek sieci nie ujawnionych na istniejących mapach i dokumentach, a kolidujących z inwestycją, Miasto Mysłowice nie będzie ponosiło z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

4. Nabywca zobowiązany również będzie do poniesienia w całości kosztów notarialnych oraz kosztów i opłat sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.

Treść nin. ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej miasta i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Mysłowice przy ul. Powstańców 1 (na II piętrze) obok pok. 302, a także dodatkowo na tablicy ogłoszeń znajdującej się na zewnątrz, obok budynku UM Mysłowice. Szczegółowych informacji nt. przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami tel. 32 31 71 236 (pok. 302), w którym znajduje się dokumentacja zbywanej nieruchomości. Szczegółowych informacji o możliwości zabudowy i zagospodarowania działki można uzyskać w Wydziale Architektury, Budownictwa i Planowania Urzędu Miasta w Mysłowicach tel. 32 31 71 320 (w godz. pracy urzędu).

Zdjęcia:
Pliki do pobrania:
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa