ePUAPSEKAPSilesia

2020

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Prezydent Miasta Mysłowice ogłasza drugie ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Mysłowice, położonych przy ulicy Chrzanowskiej w Mysłowicach, przeznaczonych na cele zgodne z zapisem w planie miejscowym, pod zabudowę usługowo – produkcyjną. Niżej wymienione nieruchomości, na karcie mapy 1 obręb 0002 Brzęczkowice, objęte są księgą wieczystą KA1L/00021233/8 i posiadają pokrycie planem miejscowym „Brzezinka Północna”, zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta Mysłowice Nr XXII/346/16 z dnia 25 maja 2016 r., który wyznacza dla tego terenu strefę oznaczoną symbolem 2.U/P – tereny zabudowy usługowo - produkcyjnej.

Lp.

Oznaczenie nieruchomości, powierzchnie

Cena wywoławcza

Wysokość wadium

1.

nr 4040/415 o pow. 2115 m2 + udział ¼ części w działce nr 4044/415 o pow. 1267 m2

150.000,- zł

30.000,- zł

2.

nr 4042/415 o pow. 2346 m2 + udział ¼ części w działce nr 4044/415 o pow. 1267 m2

165.000,- zł

33.000,- zł

Nieruchomości nie są obciążone prawami osób trzecich i nie są przedmiotem zobowiązań. Działy III i IV księgi wieczystej prowadzonej dla tych nieruchomości nie zawierają wpisów. Pierwsze przetargi na sprzedaż przedmiotowych nieruchomości zorganizowane w dniu 25 sierpnia 2020 r. zakończyły się wynikami negatywnymi.

Przetargi odbędą się w dniu 24 listopada 2020 r. o godz. 10.00

w sali nr 204 Urzędu Miasta Mysłowice przy ul. Powstańców 1

W przetargu mogą brać udział osoby, które najpóźniej do dnia 18 listopada 2020 r. wniosą w formie pieniężnej wadium w odpowiedniej wysokości, przelewem z oznaczeniem nieruchomości, na rachunek bankowy Urzędu Miasta Mysłowice Nr 13 1050 1214 1000 0023 5654 6974 ING Bank Śląski. Za dzień wpłaty przyjmuje się datę uznania (wpływu środków pieniężnych) ww. rachunku bankowego. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej nieruchomości. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Cena za nieruchomość osiągnięta
w przetargu płatna będzie w całości nie później niż do dnia zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, na konto wskazane
w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania (wpływu środków pieniężnych) wskazanego rachunku bankowego. Do wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT według stawki obowiązującej na dzień sprzedaży (na dzień ogłoszenia przetargu podatek VAT wynosi 23%). Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, w dniu zapłaty pozostałej części ceny sprzedaży. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie (bez oprocentowania), nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, na konto przez nich wskazane. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona kwota wadium nie podlega zwrotowi. Nabywca zobowiązany będzie do poniesienia w całości kosztów notarialnych i opłat sądowych związanych
z nabyciem nieruchomości.

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć Komisji Przetargowej:

 1. Dowód wniesienia wadium (oryginał).

 2. Dokument tożsamości.

 3. Aktualny wypis lub zaświadczenie z właściwego rejestru wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu przetargu w przypadku, gdy nieruchomość będzie nabywana przez uczestnika przetargu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a w przypadku wspólników spółek cywilnych także umowę spółki cywilnej.

 4. Oryginał pełnomocnictwa potwierdzonego notarialnie, upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego, w przypadku osoby reprezentującej uczestnika przetargu.

 5. Pisemną zgodę współmałżonka na odpłatne nabycie nieruchomości, w przypadku uczestnika przetargu zamierzającego samodzielnie licytować nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego.

 6. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z dokumentacją zbywanej nieruchomości, jej stanem faktycznym i prawnym oraz warunkami przetargu.

 7. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

 8. Numer rachunku bankowego, na które zostanie zwrócone wadium, w przypadku nie wygrania przetargu.

9. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wymaga uzyskania zezwolenia.

Informacje dotyczące zbywanej nieruchomości oraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych:

 • Nieruchomości usytuowane są na południowy – wschód od centrum miasta Mysłowice, w dzielnicy Brzezinka. Posiadają nieregularne kształty zbliżone do prostokąta, ze spadkiem w kierunku południowym. Porośnięte są roślinnością trawiastą i pojedynczymi drzewami. W pobliżu północnej granicy działki o numerze ewidencyjnym 4040/415 usytuowany jest ekran wygłuszający. Działki posiadają możliwość dostępu do sieci uzbrojenia: energii elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej. Infrastruktura techniczna znajduje się w nieznacznym oddaleniu od nieruchomości. W bezpośrednim sąsiedztwie działek występuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, a dalej warsztaty i zakłady usługowe. Przedmiotowy teren położony jest w pobliżu węzła drogowego A4 – S1 „Brzęczkowice”. Obsługa komunikacyjna nieruchomości odbywać się będzie z drogi publicznej ulicy Chrzanowskiej, poprzez istniejący zjazd i działkę o numerze ewidencyjnym 3021/396 oraz wewnętrzną drogę dojazdową, będącą w częściach przedmiotem sprzedaży.

 • Zagospodarowanie nieruchomości i ich zabudowa nastąpi zgodnie z ustaleniami planu miejscowego. Podstawowym przeznaczeniem terenu jest zabudowa usługowa, ale na przedmiotowych działkach zrealizować można także obiekty produkcyjne, składy i magazyny. W zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania i zagospodarowania nieruchomości ich nabywca własnym staraniem i na własny koszt, zobowiązany będzie do:

- wykonania uzgodnień branżowych przebiegu sieci uzbrojenia terenu i zrealizowania uzbrojenia technicznego dla zamierzonej inwestycji, uzgodnienia zjazdu z zarządca drogi w odrębnym postępowaniu;

- zapewnienia dostawy mediów oraz odbioru ścieków i wód opadowych,

- w razie takiej konieczności wykonania odwodnienia nieruchomości oraz uzyskania zezwolenia i dokonania wycinki istniejącej zieleni.

 • Gmina Mysłowice nie będzie ponosiła odpowiedzialności, w przypadku wystąpienia w obrębie nieruchomości sieci uzbrojenia podziemnego nie wniesionych na opracowanej dla tego terenu mapie zasadniczej, a kolidujących
  z zaplanowaną inwestycją.

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości zostało udostępnione do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miasta Mysłowice, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami znajdującej się na II piętrze Urzędu Miasta Mysłowice. Istnieje możliwość wglądu do opinii i dokumentacji uzyskanych
w trakcie przygotowania przedmiotowych nieruchomości do sprzedaży w siedzibie Urzędu Miasta Mysłowice przy ulicy Powstańców 1, II piętro pokój nr 311 Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, a także uzyskania informacji o organizowanym przetargu pod nr tel. (32) 31 71 236, w godzinach pracy urzędu. Szczegółowych informacji o możliwości zabudowy przedmiotowych nieruchomości można uzyskać w Wydziale Architektury, Budownictwa i Planowania Urzędu Miasta Mysłowice pod nr tel. (32) 31 71 320, w godzinach pracy urzędu.

Zdjęcia:
Pliki do pobrania:
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa