ePUAPSEKAPSilesia

Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych - ul. Henryka Sienkiewicza

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Prezydent Miasta Mysłowice ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wym. nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Mysłowice, położonych w Mysłowicach przy ul. Henryka Sienkiewicza, zapisanych w księdze wieczystej nr KA1L/00024983/1 Sądu Rejonowego w Mysłowicach, z przeznaczeniem pod zabudowę na cele mieszkaniowe wraz ze sprzedażą udziałów w gruncie przeznaczonym pod wewnętrzną drogę dojazdową:

Lp.

Numery działek

na k.m.1 obrębu Brzezinka

i powierzchnie

Łączna cena wywoławcza

nieruchomości pod zabudowę

i udziału w drodze (netto)

Wysokość

wadium

1.

2.

3.

4.

1.

nr 2340/80 o pow. 801 m2 + udział 1/2 cz.

w działce nr 2342/80 o pow. 361 m2

100.000,-zł

20.000,-zł

2.

nr 2341/80 o pow. 1211 m2 + udział 1/2 cz.

w działce nr 2342/80 o pow. 361 m2

135.000,-zł

27.000,-zł

 

Zgodnie z uchwalonym przez Radę Miasta Mysłowice uchwałą nr LIV/557/2005 z dnia 24 listopada 2005 r. miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dzielnicy „Morgi Zachód” w Mysłowicach przedmiotowe działki posiadają przeznaczenie: MU II – tereny mieszkaniowo - usługowe - zabudowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług. Ponadto we wschodniej części działek: nr 2340/80 i nr 2342/80 przebiega strefa ochronna sieci SN, a w zachodnio - południowej części działki nr 2341/80 przebiega strefa ochronna sieci 110 kV.  Szczegółowe ustalenia warunków zagospodarowania terenu w obszarze stref ochronnych sieci infrastruktury technicznej, należy uzgadniać z  zarządcami mediów dla których utworzono strefę. Zagospodarowanie nin. nieruchomości nastąpi na podstawie zapisów w/w planu miejscowego.

Zbywane nieruchomości nie są obciążone prawami osób trzecich i nie są przedmiotem zobowiązań. Działy III i IV księgi wieczystej prowadzonej dla nin. działek nie zawierają wpisów. Postąpienie w przetargu nie może wynosić mniej niż 1% łącznej ceny wywoławczej nieruchomości pod zabudowę i udziału w drodze, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Cena osiągnięta w przetargu za nieruchomość pod zabudowę i udział w drodze, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości. Do wylicytowanej ceny sprzedaży (działki pod zabudowę i udziału w drodze), zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej na dzień sprzedaży (na dzień ogłaszania przetargu podatek VAT wynosi 23%). Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do zapłaty wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości wraz z należnym podatkiem VAT w całości, nie później niż do dnia zawarcia notarialnej umowy przenoszącej własność nieruchomości. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Mysłowice.


Przetarg odbędzie się w dniu 10 czerwca 2014 r. o godz. 10.00 w sali nr 204
Urzędu Miasta w Mysłowicach przy ul. Powstańców 1.


W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które najpóźniej do dnia 4 czerwca 2014 r. wniosą odpowiednie wyżej wym. wadium w pieniądzu wpłacając je na konto depozytowe Urzędu Miasta Mysłowice Nr 13 1050 1214 1000 0023 5654 6974 ING Bank Śląski, z podaniem w/w nr działek. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na powyższy rachunek bankowy. Osoby przystępujące do przetargu na więcej niż jedną wybraną działkę zobowiązane są wpłacić oddzielne (osobne) wadium na każdą z tych działek. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, w dniu zapłaty reszty ceny sprzedaży. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu (bez oprocentowania), na konto przez nich wskazane. Organizator przetargu jest obowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.


Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć Komisji Przetargowej:

 • Dowód wniesienia wadium (oryginał).
 • Dokument tożsamości.
 • Aktualny odpis lub zaświadczenie z właściwego rejestru wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu przetargu w przypadku, gdy nieruchomość będzie nabywana przez uczestnika przetargu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a w przypadku wspólników spółek cywilnych także umowę spółki cywilnej.
 • Oryginał pełnomocnictwa potwierdzonego notarialnie, upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego, w przypadku osoby reprezentującej uczestnika przetargu.
 • Pisemną zgodę współmałżonka na odpłatne nabycie nieruchomości, w przypadku uczestnika przetargu zamierzającego samodzielnie licytować nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego.
 • Oświadczenie, że oferent zapoznał się z dokumentacją zbywanej nieruchomości, jej stanem faktycznym i prawnym oraz z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń.
 • Oświadczenie, że oferent zapoznał się z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.).
 • Numer i nazwę rachunku bankowego, na które zostanie zwrócone wadium, w przypadku nie wygrania przetargu.

Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.


Dodatkowe informacje dot. zbywanych działek oraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych:


Działki niezabudowane przeznaczone pod zabudowę na cele zgodne z zapisami wyżej wym. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zbywane działki posiadają kształt nieforemny, w części są zadrzewione i zakrzaczone, teren działek jest lekko pochyły. Przedmiotowe nieruchomości położone są na obszarze, na którym w latach ubiegłych gromadziły się wody opadowe - w chwili obecnej grunt ten jest nawieziony i wywalcowany. Nabywcy przejmą nieruchomości w stanie istniejącym. Gmina Mysłowice nie będzie odpowiadać za ewentualny obowiązek usunięcia nasypanej ziemi, a nabywcy nie będą dochodzić w przyszłości roszczeń z tego tytułu. Nabywcy nin. działek zobowiązani będą we własnym zakresie i na własny koszt wykonać badanie geotechniczne gruntu, celem sprawdzenia poziomu wód gruntowych i możliwości zabudowy działek.
Wzdłuż wschodniej granicy działki nr 2340/80 (poza działką) przy ul. H.Sienkiewicza przebiega sieć kanalizacji sanitarnej. W zachodnio - południowym narożu działki nr 2341/80 przebiega napowietrzna sieć energetyczna wysokiego napięcia 110 kV, a w południowej jej granicy stoi słup energetyczny. Nin. grunty mogą być wykorzystane pod zabudowę z zastrzeżeniem, że projektowane obiekty budowlane nie mogą naruszać istniejącego uzbrojenia podziemnego oraz nadziemnego terenu i przy ich lokalizacji zostaną zachowane odpowiednie odległości od sieci. Nabywcy zobowiązani będą zapewnić właścicielom sieci dostęp do sieci, celem przeprowadzenia konserwacji lub usunięcia awarii.
Obsługa komunikacyjna działek: nr 2340/80 i nr 2341/80 będzie się odbywać z ul. H.Sienkiewicza, poprzez działkę nr 2342/80, przeznaczoną pod wewnętrzną drogę dojazdową do w/w działek. Lokalizację zjazdu z ul. H.Sienkiewicza nabywcy uzgodnią z zarządcą drogi w odrębnym postępowaniu.
Zbywane działki znajdują się na obszarze terenu górniczego, w związku z czym wznoszenie trwałych budowli i urządzeń, zgodnie z zapisami planu miejscowego, wymaga uzgodnienia z właściwym organem państwowego nadzoru górniczego.
Nabywcy zobowiązani będą we własnym zakresie i na własny koszt:

 • Wykonać badanie geotechniczne gruntu;
 • Dokonać ewentualnej wycinki drzew i krzewów kolidujących z planowaną zabudową (koszty i opłaty z tym związane ponosi nabywca);
 • Wykonać uzgodnienia branżowe przebiegu sieci uzbrojenia terenu i zrealizować niezbędne dla zamierzonej inwestycji uzbrojenie techniczne oraz uzyskać we własnym zakresie zapewnienia dostawy mediów i odbioru ścieków, a także wód opadowych;
 • Wspólnie wykonać na działce nr 2342/80 o pow. 361 m2 wewnętrzną drogę dojazdową do działek nabytych w przetargu.

W przypadku wystąpienia w obrębie nabytych działek sieci nie ujawnionych na istniejących mapach i dokumentach, a kolidujących z inwestycją, Miasto Mysłowice nie będzie ponosiło z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
Nabywcy zobowiązani również będą do poniesienia w całości kosztów notarialnych oraz kosztów i opłat sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.
 

Treść nin. ogłoszenia dostępna jest na i w oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Mysłowice (na II piętrze) obok pok. 302 Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, w którym również można zapoznać się z dokumentacją zbywanej nieruchomości tel. (32) 31 71 236. Szczegółowych informacji o możliwości zabudowy działki można uzyskać w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta w Mysłowicach przy Placu Wolności 2, tel. (32) 31 71 324 (w godz. pracy urzędu). 

 

 

 

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa