ePUAPSEKAPSilesia

Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych - ul. Batalionów Chłopskich

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Prezydent Miasta Mysłowice ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wym. działek niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Miasta Mysłowice, położonych w Mysłowicach – Dziećkowicach w rejonie ul. Batalionów Chłopskich, na karcie mapy 2  obrębu  Dziećkowice,  zapisanych  w  księdze  wieczystej  KW  Nr  35887  Sądu  Rejonowego w Mysłowicach, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną:

 

 1. działka nr 1944/20 o pow. 1.409 m2, cena wywoławcza wynosi  90.000,-zł, wadium wynosi 18.000,-zł
 2. działka nr 1946/20 o pow.    809 m2, cena wywoławcza wynosi  52.000,-zł, wadium wynosi 10.400,-zł
 3. działka nr 1948/20 o pow.    817 m2, cena wywoławcza wynosi  52.000,-zł, wadium wynosi 10.400,-zł


Przeprowadzone  ustne  przetargi  nieograniczone  na  zbycie  nin.  nieruchomości  tj.  pierwszy  przetarg w dniu 18.05.2010 r., a drugi przetarg w dniu 28.09.2010 r. - zakończyły się wynikiem negatywnym. Zgodnie  z  uchwalonym  przez  Radę Miasta  Mysłowice uchwałą nr XXIV/259/2004  z  dnia  26  lutego 2004 r.  miejscowym  planem  zagospodarowania  przestrzennego dzielnicy „Dziećkowice” w Mysłowicach,  przedmiotowe  działki  posiadają przeznaczenie: MU IV - tereny zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem funkcji usługowej jako funkcji uzupełniającej. Nin. działki winny być wykorzystane pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną zgodnie z zapisami w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Postąpienie w przetargu nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej działki, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Cena osiągnięta w przetargu, płatna jest w całości nie później niż do dnia zawarcia notarialnej umowy przenoszącej własność nieruchomości. Do ceny tej doliczony zostanie  podatek VAT w wysokości  23%, płatny w terminie j.w. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Mysłowice.


Przetarg odbędzie się w dniu 15 marca 2011 r. o godz. 10.00 w sali nr 204
Urzędu Miasta w Mysłowicach przy ul. Powstańców 1


W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą  najpóźniej do dnia 9 marca 2011 r.  odpowiednie  wadium  ze wskazaniem  konkretnego numeru  działki na  konto:  Urząd  Miasta Mysłowice  Nr  25  1240  4227  1111  0000  4846  4055 PEKAO  S.A.  Mysłowice  ul.  Mikołowska  6. Za  potwierdzenie  wpłaty  przyjmuje  się datę uznania  rachunku  bankowego  Urzędu  Miasta w Mysłowicach. Osoby przystępujące do przetargu na więcej niż jedną wybraną działkę zobowiązane są wpłacić oddzielne (osobne) wadium na każdą z tych działek.

Wadium  wpłacone  przez  uczestnika  przetargu,  który  przetarg  wygrał  zalicza  się na  poczet  ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu (bez oprocentowania), na konto przez nich wskazane. Organizator  przetargu  jest  obowiązany  zawiadomić osobę ustaloną jako  nabywca  nieruchomości o  miejscu  i  terminie  zawarcia  umowy  sprzedaży,  najpóźniej  w  ciągu  21  dni  od  dnia  rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.


Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.


Uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

 • dowód wniesienia wadium (oryginał), 
 • dokument tożsamości,
 • aktualne dokumenty (oryginały) wystawione nie wcześniej  niż 6 miesięcyprzed upływem terminu przetargu:

a)  odpis z rejestru handlowego lub Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku osób prawnych,
b)  zaświadczenie  o  wpisie  do  ewidencji  działalności  gospodarczej  dla  każdego  ze  wspólników spółki cywilnej, a także umowę spółki cywilnej (wspólnicy spółek cywilnych),
c)  zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku osoby fizycznej jako podmiotu prowadzącego działalnośćgospodarczą,

 • osoby reprezentujące  w/wym. uczestników przetargu, winny posiadać udzielone im potwierdzone notarialnie pełnomocnictwa do wzięcia udziału w przetargu,
 • oświadczenie,  że  oferent  zapoznał  się z  dokumentacją zbywanej  nieruchomości,  jej  stanem faktycznym i prawnym oraz z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
 • oświadczenie,  że  oferent  zapoznał  się z  rozporządzeniem  Rady  Ministrów  z  dnia  14  września 2004 r.  w  sprawie  sposobu  i  trybu  przeprowadzania  przetargów  oraz  rokowań na  zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn.zm.),
 • numer  rachunku  bankowego,  na  które  zostanie  zwrócone  wadium,  w  przypadku  nie  wygrania przetargu.


Cudzoziemcy  mogą nabywać nieruchomości,  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.


Dodatkowe  informacje  dot.  zbywanych  działek  oraz  warunki  realizacji  zamierzeń inwestycyjnych:


1. Zbywane  działki  winny  być wykorzystane  pod  zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,  zgodnie z  zapisami  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  dzielnicy  „Dziećkowice” w  Mysłowicach.  Położone  są przy  bocznej  ulicy  Batalionów  Chłopskich  (poniżej  ulicy)  –  w  małej niecce  pomiędzy  korytem  rowu  „Kosztowskiego”,  a  nasypem  po  zlikwidowanym  torze  kolejki piaskowej  Kopalni  CTL  Maczki  –  Bór  (przy  obfitych  opadach  deszczu  mogą wystąpić lokalne podtopienia  gruntów).  Działka  nr  1944/20  posiada  kształt  nieregularny  zbliżony  do  trapezu, pozostałe w/w działki – posiadająkształt zbliżony do prostokąta, w części porośnięte są zielenią wysoką. Wzdłuż północnej  granicy  zbywanych  działek  przebiega  kabel  teletechniczny  doziemny, a  na  działce  nr  1944/20  dodatkowo  znajduje  się studnia  teletechniczna  –  nin.  urządzenia teletechniczne  nie  kolidują z  planowaną zabudową działek.  Przedmiotowe  działki  mogą być wykorzystane  pod  zabudowę z  zastrzeżeniem,  że  projektowane  obiekty  budowlane  nie  mogą naruszać istniejącego  uzbrojenia  podziemnego  terenu  i  przy  ich  lokalizacji  zostaną zachowane odpowiednie odległości od sieci. W przypadku, gdyby jednak projektowana zabudowa kolidowała z  przebiegającymi  sieciami,  nabywcy  w/w  działek  zobowiązani  będą na własny koszt dokonać przełożenia sieci, po uzgodnieniu z ich gestorami. Nabywcy zobowiązani również będą zapewnić właścicielom sieci dostęp do sieci, celem przeprowadzenia konserwacji lub usunięcia awarii.

2. Obsługa  komunikacyjna  zbywanej  działki  nr  1944/20  może  się odbywać bezpośrednio  z  bocznej ul. Batalionów Chłopskich, bądź przez działkę gminną nr 1951/20, zapisaną dotychczas w księdze wieczystej  KW  Nr  35887,  na  której  zostanie  ustanowiona  nieodpłatna  służebność gruntowa, polegająca  na  prawie  przejazdu  i  przejścia  oraz  przeprowadzenia  urządzeń (naziemnych, nadziemnych  i  podziemnych)  –  sieci  i  instalacji  służących  do  doprowadzania  i  odprowadzania z w/w nieruchomości: wody, gazu, prądu elektrycznego i innych mediów, także przeprowadzenia urządzeń teletechnicznych oraz odprowadzenia z nieruchomości  ścieków, a to przez całą działkę nr 1951/20.

3. Obsługa  komunikacyjna  zbywanych  działek:  nr  1946/20  i  nr  1948/20  będzie  się odbywać przez działkę gminną nr  1949/20,  zapisaną obecnie  w  księdze  wieczystej  KW  Nr  38904  (poprzednio w KW Nr 35887), na której zostanie ustanowiona nieodpłatna służebność gruntowa, polegająca na prawie  przejazdu  i  przejścia  oraz  przeprowadzenia  urządzeń (naziemnych, nadziemnych i podziemnych) – sieci  i  instalacji służących  do  doprowadzania i  odprowadzania  z  w/w nieruchomości:  wody,  gazu,  prądu  elektrycznego  i  innych  mediów,  takŜż  przeprowadzenia urządzeńteletechnicznych oraz odprowadzenia z nieruchomości  ścieków, a to przez całą działkę nr 1949/20.

4. Nabywcy zobowiązani będąwe własnym zakresie i na własny koszt:

 • wykonać badanie geotechniczne gruntu;
 • w razie konieczności dokonać wycinki zieleni, po wcześniejszym uzyskaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów kolidujących z inwestycją (ewentualne opłaty z tym związane ponosi nabywca), a w razie potrzeby zniwelować teren;
 • zrealizować niezbędne dla zamierzonej inwestycji  uzbrojenie   techniczne  i  uzyskać we własnym zakresie zapewnienia dostawy mediów oraz rozwiązać sposób odprowadzania i odbioru ścieków, a także wód opadowych;
 • wykonać na  odpowiednich  działkach:  nr  1951/20  bądź nr  1949/20,  dojazd do działek  nabytych w przetargu.

5. W przypadku wystąpienia w obrębie nabytych działek sieci nie ujawnionych na istniejących mapach i  dokumentach, a kolidujących z inwestycją, Miasto Mysłowice  nie  będzie  ponosiło z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

6. Nabywcy zobowiązani również będą do poniesienia w całości kosztów notarialnych oraz kosztów i opłat sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.

Treść nin.  ogłoszenia  dostępna  jest  na  stronie  internetowej  www.myslowice.pl w  zakładce „Gospodarka – Nieruchomości – Ogłoszenia  o  przetargach”, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mysłowice oraz w Wydziale Gospodarki Gruntami w pok. 302, w którym również można zapoznaćsię z dokumentacją zbywanych działek, zawierającą przebieg sieci uzbrojenia terenu (w  godz.  pracy urzędu), tel. 32 31 71 236.


 

                 

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa