ePUAPSEKAPSilesia

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych działek - ul. Stefana Stoińskiego

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Prezydent Miasta Mysłowice ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek stanowiących własność Gminy Mysłowice, położonych przy ulicy Stefana Stoińskiego w Mysłowicach – Brzęczkowicach, oznaczonych nr 3711/239 o pow. 40 m2 i nr 3712/239 o pow. 36 m2, zapisanych w księdze wieczystej Nr 10115 Sądu Rejonowego w Mysłowicach, z przeznaczeniem pod zabudowę garażami. Pierwszy przetarg na w/wym. działki ogłoszony na dzień 17 lutego 2009 roku zakończył się wynikiem negatywnym.
Przedmiotowe działki nie posiadają pokrycia planem miejscowym, w dotychczasowym studium przeznaczone były dla strefy oznaczonej symbolem MU II – zabudowa mieszkaniowo – usługowa o niskiej intensywności, natomiast obowiązujące Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mysłowice zatwierdzone uchwałą Rady Miasta Mysłowice z dnia 30 października 2008 r. Nr XXX/656/08 wyznacza dla nich strefę oznaczoną symbolem MNU - tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej o niskiej intensywności.

Przetarg odbędzie się w dniu 5 maja 2009 r. w sali nr 204

Urzędu Miasta Mysłowice przy ul. Powstańców 1

1) o godz. 900 - działka nr 3711/239 o pow. 40 m2, cena wywoławcza wynosi 6.000,- zł, a wadium 1.200,- zł
2) o godz. 930 - działka nr 3712/239 o pow. 36 m2, cena wywoławcza wynosi 5.400,- zł, a wadium 1.080,- zł

Postąpienie w przetargu nie może być mniejsze niż 1% ceny wywoławczej działek, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Cena osiągnięta w przetargu, powiększona o podatek VAT w wysokości 22%, płatna jest w całości nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Mysłowice.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które najpóźniej do dnia 28 kwietnia 2009 r. wpłacą wyżej określone wadium ze wskazaniem numeru działki, na konto: Urząd Miasta Mysłowice Nr 25124042271111000048464055 PEKAO S.A. Oddział Mysłowice ul. Mikołowska 6. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Mysłowice.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia gruntu. Pozostałym uczestnikom wadium zwracane jest bez oprocentowania w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu na konto przez nich wskazane. Osoba ustalona jako nabywca gruntu zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli nabywca gruntu nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Przed otwarciem przetargu uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji Przetargowej:

 1.  Dowód wniesienia wadium (oryginał).
 2.  Dokument tożsamości.
 3. Aktualne dokumenty (oryginały) wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu przetargu:
  a) odpis z rejestru handlowego lub Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku osób prawnych,
  b) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dla kaŜdego ze wspólników
  spółki cywilnej, a także umowę spółki cywilnej (wspólnicy spółek cywilnych),
  c) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku osoby fizycznej
  jako podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą
 4. Potwierdzone notarialnie pełnomocnictwo do wzięcia udziału w przetargu, w przypadku osób reprezentujących uczestników przetargu.
 5.  Oświadczenie, że oferent zapoznał się z dokumentacją zbywanej nieruchomości, jej stanem faktycznym i prawnym oraz warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń.
 6.  Oświadczenie, że oferent zapoznał się z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108).
 7. Numer rachunku bankowego, na które zostanie zwrócone wadium, w przypadku nie wygrania przetargu.

Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Informacje dotyczące zbywanych działek oraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych:

 • Działki winny być wykorzystane pod zabudowę garażami. Zabudowa i zagospodarowanie terenu nastąpi na podstawie szczegółowych warunków, które zostaną określone w decyzji o warunkach zabudowy, wydanej na wniosek nabywcy. Obsługa komunikacyjna działek odbywać się będzie z ulicy Stefana Stoińskiego.
 • W przypadku wystąpienia w obrębie działki sieci nie ujawnionych na istniejących mapach i dokumentach, a kolidujących z inwestycją, Gmina Mysłowice nie będzie ponosiła z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
 • Nabywcy zobowiązani będą na własny koszt i w własnym zakresie uzyskać zapewnienie dostawy mediów i zrealizować uzbrojenie techniczne dla zamierzonych inwestycji.
 • Nabywcy zobowiązani będą do poniesienia kosztów zawarcia notarialnych umów sprzedaży działek i opłat sądowych z tym związanych.

Treść niniejszego ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej www.myslowice.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mysłowice. Z dokumentacją zbywanych działek moŜna zapoznać się Wydziale Gospodarki Gruntami pokój nr 302, w godz. od 800 do 1500, tel. (32) 31 71 236, który udziela takŜe szczegółowych informacji o przetargu.

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa