ePUAPSEKAPSilesia

Ogłoszenie o II ustnym przetargu na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości - ul. Gen. Jerzego Ziętka

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Prezydent Miasta Mysłowice ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mysłowice położonej przy ulicy Gen. Jerzego Ziętka w Mysłowicach – Brzęczkowicach, obejmującej działkę nr 3714/404 o pow. 18599 m2, zapisanej w księdze wieczystej Nr 21235 Sądu Rejonowego w Mysłowicach, z przeznaczeniem pod zabudowę na cele działalności gospodarczej. Przedmiotowa działka, zgodnie z planem miejscowym „Obszar 17” zatwierdzonym przez Radę Miasta Mysłowice uchwałą Nr XVII/198/2003 z dnia 14 listopada 2003 r., posiada przeznaczenie oznaczone symbolem PU – tereny produkcyjno – usługowe.

Cena wywoławcza gruntu wynosi 2.400.000,- zł
(słownie złotych: dwa miliony czterysta tysięcy)


Wysokość postąpienia w przetargu nie może być mniejsza niż 1% ceny wywoławczej gruntu, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu, powiększona o podatek VAT w wysokości 22%, płatna jest w całości nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej, gdzie za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Mysłowice.


Przetarg odbędzie się w dniu 8 czerwca 2010 r. o godz. 1000 w sali nr 204
Urzędu Miasta Mysłowice przy ul. Powstańców 1


W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które najpóźniej do dnia 2 czerwca 2010 r. wpłacą wadium w wysokości 480.000,- zł (słownie złotych: czterysta osiemdziesiąt tysięcy) na konto: Urząd Miasta Mysłowice Nr 25124042271111000048464055 PEKAO S.A. Mysłowice ul. Mikołowska 6, z podaniem numeru działki. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Mysłowice. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia gruntu. Pozostałym uczestnikom wadium zwracane jest bez oprocentowania w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu na konto przez nich wskazane. Osoba ustalona jako nabywca gruntu zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli nabywca gruntu nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.


Przed otwarciem przetargu uczestnik przetargu winien przedłożyć Komisji Przetargowej:

  • Dowód wniesienia wadium (oryginał).
  • Dokument tożsamości.
  • Aktualne dokumenty (oryginały) wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu przetargu:

a) odpis z rejestru handlowego lub Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku osób prawnych,

b) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dla każdego ze wspólników spółki cywilnej, a także umowę spółki cywilnej (wspólnicy spółek cywilnych),

c) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku osoby fizycznej jako podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą

  • Potwierdzone notarialnie pełnomocnictwo do wzięcia udziału w przetargu, w przypadku osób reprezentujących uczestników przetargu.
  • Oświadczenie, że oferent zapoznał się z dokumentacją zbywanej nieruchomości, jej stanem faktycznym i prawnym oraz warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń.
  • Oświadczenie, że oferent zapoznał się z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.).
  • Numer rachunku bankowego, na które zostanie zwrócone wadium, w przypadku nie wygrania przetargu.

Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.


Informacje dotyczące zbywanej działki oraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych:
Nieruchomość położona jest na południowy wschód od centrum miasta Mysłowice, porośnięta jest w większej części wysoką trawą, a w części południowej krzewami i drzewami. Od strony wschodniej graniczy z ogródkami działkowymi, od zachodu działkę ogranicza ulica Gen. Jerzego Ziętka, w bliskim sąsiedztwie przebiega autostrada A4. Obsługa komunikacyjna działki winna odbywać się z ulicy Gen. Jerzego Ziętka. Istnieje możliwość obsługi komunikacyjnej przedmiotowej nieruchomości z węzła drogowego Brzezinka z drogi krajowej S1, a także z węzła drogowego Mysłowice z autostrady A4 poprzez ulicę Obrzeżną Zachodnią i wewnętrzne układy komunikacyjne miasta.
Na działce można realizować zamierzenia inwestycyjne zgodne z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ponadto, uchwałą Nr XXIX/645/08 Rady Miasta Mysłowice z dnia 25 września 2008 r. zatwierdzono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Mysłowice dla obszaru obejmującego teren projektowanej ulicy Nowooświęcimskiej, który znajduje się w sąsiedztwie przedmiotowej działki.
Przez nieruchomość w kierunku południowo – północnym przebiega sieć magistrali wodociągowej ø 1600, dla której ustalono strefę ochronną 10 mb z obu stron, w związku z czym przy lokalizacji obiektu winny być zachowane normatywne odległości od sieci uzbrojenia. W wypadku kolizji lub nie normatywnego zbliżenia do sieci uzbrojenia terenu, nabywca na własny koszt opracuje projekty niezbędnej ich przebudowy lub zabezpieczenia w uzgodnieniu z właścicielami sieci i wykona je we własnym zakresie. W razie konieczności umożliwi dostęp i dojazd do sieci znajdujących się na nieruchomości, celem przeprowadzenia konserwacji lub usunięcia awarii.
W przypadku wystąpienia w obrębie działki sieci nie ujawnionych na istniejących mapach i dokumentach, a kolidujących z inwestycją, Gmina Mysłowice nie będzie ponosiła z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
Nabywca zobowiązany będzie na własny koszt i w własnym zakresie uzyskać zapewnienie dostawy mediów i zrealizować uzbrojenie techniczne dla zamierzonej inwestycji, a w razie konieczności dokonać wycinki zieleni i drzew (opłaty z tym związane ponosi nabywca).
Treść niniejszego ogłoszenia wraz z zapisami planu miejscowego „Obszar 17”, dostępna jest na stronie internetowej www.myslowice.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mysłowice. Z dokumentacją zbywanej nieruchomości moŜna zapoznać się w Wydziale Gospodarki Gruntami pokój nr 302, który udziela równieŜ informacji dotyczących przetargu w godz. od 800 do 1500, tel. (32) 31 71 236.

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa