ePUAPSEKAPSilesia

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości - ul. Miarki

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Prezydent Miasta Mysłowice ogłasza publiczny ustny przetarg nieograniczony na wydzierżawienie na czas  nieoznaczony  nieruchomości  oznaczonej  jako  część  działki o numerze 2470/162, k.m 4 Obręb Mysłowice, KW numer 14090 położonej w Mysłowicach przy ulicy  K.  Miarki  o  powierzchni  1.168  m2 z przeznaczeniem  na  prowadzenie  działalności gospodarczej związanej ze szkoleniem kierowców – pole manewrowe. W zależności od sposobu zainwestowania  koniecznym  będzie  uzyskanie  stosownych  decyzji  administracyjnych  m.in. z zakresu Architektury i Budownictwa. Nieruchomość  nie  posiada  pokrycia  miejscowym  planem  zagospodarowania  przestrzennego miasta,  a  w  Studium  Uwarunkowań  i  Kierunków  Zagospodarowania  Przestrzennego  Miasta Mysłowice  zatwierdzonym  przez  Radę  Miasta  Mysłowice  Uchwałą  Nr  XXX/656/08  z  dnia  30 października 2008 roku przedmiotowa działka posiada następujące przeznaczenie: MN – tereny zabudowy jednorodzinnej, KDL – tereny dróg publicznych i węzłów komunikacyjnych. Wskazany obszar objęty jest rewitalizacją.


Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego została ustalona w wysokości: 500,00 zł.
(słownie: pięćset złotych 00/100) netto miesięcznie, za cały wydzierżawiany teren płatna do
10 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc.


Do czynszu dzierżawnego zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r.Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) zostanie doliczony podatek VAT. Postąpienie ustala się w wysokości: 10,00 zł. (słownie: dziesięćzłoty 00/100)


Przetarg odbędzie sięw dniu 4 maja 2011 roku o godzinie 9.00 w sali nr 204
Urzędu Miasta Mysłowice przy ul. Powstańców 1


W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2011 roku na konto: Urząd Miasta Mysłowice numer 25 1240 4227 1111 0000 4846 4055 PEKAO S.A. Oddział w Mysłowicach ul. Mikołowska 6 wadium w wysokości: 300,00 zł. (słownie: trzysta złotych 00/100) Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta w Mysłowicach. Wadium  wpłacone  przez  uczestnika  przetargu,  który  wygrał  przetarg  zalicza  się  na  poczet przyszłego czynszu dzierżawnego. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia  się oferenta, który przetarg wygra, od zawarcia umowy dzierżawy. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane w terminie 3 dni po odwołaniu lub zamknięciu przetargu (bez oprocentowania), na konto przez nich wskazane.


Uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

 • dowód wniesienia wadium (oryginał), 
 • dokument tożsamości,
 • aktualne dokumenty (oryginały) wystawione nie wcześniej  niż 6 miesięcy przed upływem terminu przetargu:

a)  odpis z rejestru handlowego lub Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku osób prawnych,
b)  zaświadczenie  o  wpisie  do  ewidencji  działalności  gospodarczej  dla  każdego  ze  wspólników spółki cywilnej, a także umowę spółki cywilnej (wspólnicy spółek cywilnych),
c)  zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku osoby fizycznej jako podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą,

 • osoby  reprezentujące  w/w  uczestników  przetargu  winny  posiadać udzielone im potwierdzone notarialnie pełnomocnictwa do wzięcia udziału w przetargu,
 • oświadczenie, że oferent zapoznał się z dokumentacją wydzierżawianej nieruchomości, koncepcją zagospodarowania terenu wraz z jego stanem faktycznym i prawnym oraz warunkami umowy dzierżawy i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
 • oświadczenie, że oferent zapoznał się Regulaminem określającym zasady przeprowadzania przetargów nieograniczonych  i ograniczonych w formie licytacji ustnej na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własnośći będących w posiadaniu Gminy  Mysłowice,  stanowiącym  załącznik  nr  1  do  Zarządzenia  Prezydenta  Miasta Mysłowice nr 600/08 z dnia 2 grudnia 2008 roku,
 • numer  rachunku  bankowego,  na  które  zostanie  zwrócone  wadium,  w  przypadku  nie  wygrania przetargu.

 

Dodatkowe informacje dotyczące wydzierżawianej nieruchomości:

1. Nieruchomość  jest  objęta  zakazem  zabudowy obiektami kubaturowymi i wszelkimi urządzeniami trwale związanymi z gruntem.

2. Na  nieruchomości  znajduje  się  obiekt  stróżówki  i ogrodzenie będące własnością dotychczasowego dzierżawcy terenu, które zostaną usunięte po rozstrzygnięciu przetargu.

3. Oferent, który wygra przetarg we własnym zakresie i na własny koszt:

 • wykona  niezbędne  inwestycje  bez  możliwości  zwrotu  poniesionych nakładów zarówno w trakcie trwania umowy dzierżawy jak i po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu,
 • zrealizuje  niezbędne  dla  zamierzonej  inwestycji  uzbrojenie  techniczne  i uzyska we własnym zakresie zapewnienia dostawy mediów oraz odbioru ścieków,
 • zapewni  właścicielom  sieci  dostęp  do  sieci,  celem  przeprowadzenia konserwacji lub usunięcia awarii,
 • ustali  z  Miejskim  Zarządem  Dróg  w  Mysłowicach  warunki  utrzymania istniejącego zjazdu z drogi publicznej, bądź zmiany lokalizacji zjazdu.


4. W przypadku wystąpienia w obrębie Nieruchomości sieci nieujawnionych na istniejących mapach i dokumentach, a kolidujących z inwestycją, jak też  wystąpienia  zmian z przepisach w tym dotyczących zagospodarowania przestrzennego, Miasto Mysłowice nie będzie ponosiło z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.


Warunki zawarcia umowy dzierżawy:

1. Kwota czynszu dzierżawnego zostanie ustalona w wyniku przetargu,
2. Wydział Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta Mysłowice zawiadomi osobę ustaloną jako dzierżawcęo  terminie i miejscu zawarcia umowy dzierżawy w terminie nie dłuższym niż 21 dni od zamknięcia przetargu,
3. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie stawi się  w miejscu i terminie podanym  w  zawiadomieniu,  o  którym  mowa  powyżej,  Prezydent  Miasta  Mysłowice  może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Prezydent Miasta Mysłowice może odwołać ogłoszony przetarg bez podania przyczyny.


Treść niniejszego ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej www.myslowice.pl w zakładce „Gospodarka – Nieruchomości – Ogłoszenia o przetargach”, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mysłowice II piętro oraz w Wydziale Gospodarki Gruntami w pokoju nr407 w godzinach od 8.00 do 14.00, w którym również można zapoznać się z dokumentacją wydzierżawianej nieruchomości, telefon 32 31 71 347.

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa