ePUAPSEKAPSilesia

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - ul. Dworcowa/Fabryczna

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Prezydent Miasta Mysłowice ogłasza ustny przetarg nieograniczony na  sprzedaż niezabudowanej  nieruchomości  Gminy  Mysłowice  położonej  w  Mysłowicach  -  Brzezince w rejonie ulic  Dworcowej i Fabrycznej, o  łącznej pow. 16330 m2, obejmującej działki nr 2372/35  o pow. 2110  m2nr  2373/53  o  pow.  1351  m2nr  2377/45  o  pow.  12869  m2,  zapisane  w  księgach  wieczystych Nr 31906, Nr 25224 i Nr 33499 Sądu Rejonowego w Mysłowicach, z przeznaczeniem na cele działalności gospodarczej.  Nieruchomość nie  posiada  pokrycia  planem  miejscowym, a  Studium  Uwarunkowań i  Kierunków  Zagospodarowania  Przestrzennego  Miasta  Mysłowice  zatwierdzone  uchwałą Rady  Miasta Mysłowice  z  dnia 30 października 2008 r. Nr XXX/656/08  wyznacza dla niej strefę oznaczoną symbolem PU – tereny produkcyjno – usługowe.


Cena wywoławcza gruntu wynosi 750.000,- zł
(słownie złotych: siedemset pięćdziesiąt tysięcy)


Wysokość postąpienia  w  przetargu  nie  może  być mniejsza  niż 1%  ceny  wywoławczej  gruntu, z  zaokrągleniem  w  górę do pełnych dziesiątek złotych. Cena  nieruchomości osiągnięta w przetargu, powiększona  o podatek VAT w  wysokości 23%, płatna będzie w całości nie później  niż do dnia zawarcia umowy notarialnej, gdzie za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Mysłowice.


Przetarg odbędzie się w dniu 31 maja 2011 r. o godz. 10.00 w sali nr 204
Urzędu Miasta Mysłowice przy ul. Powstańców 1


W  przetargu  mogą brać udział  osoby  fizyczne  i  prawne,  które  najpóźniej  do  25  maja  2011  r.  wniosą w formie pieniężnej wadium w wysokości 150.000,- zł  (słownie złotych: sto pięćdziesiąt tysięcy)  na konto: Urząd Miasta Mysłowice Nr 25124042271111000048464055 PEKAO S.A. Mysłowice ul. Mikołowska 6. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Mysłowice. Wadium  wniesione  przez  uczestnika  przetargu,  który  wygra  przetarg  zalicza  się na  poczet  ceny  nabycia gruntu. Pozostałym uczestnikom wadium zwracane jest bez oprocentowania w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu  na  konto  przez  nich  wskazane.  Osoba  ustalona  jako  nabywca  gruntu  zostanie  zawiadomiona o  miejscu  i  terminie  zawarcia  notarialnej  umowy  sprzedaży  najpóźniej  w  terminie  21  dni  od  dnia rozstrzygnięcia  przetargu.  Wyznaczony  termin  nie  może  być krótszy niż 7 dni  od  dnia  doręczenia zawiadomienia.  Jeżeli  nabywca  gruntu nie stawi  się bez usprawiedliwienia  w  miejscu  i  terminie  podanych w  zawiadomieniu,  organizator  przetargu  może  odstąpić od  zawarcia  umowy,  a  wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.


Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć Komisji Przetargowej:

  • dowód wniesienia wadium (oryginał), 
  • dokument tożsamości,
  • aktualne dokumenty (oryginały) wystawione nie wcześniej  niż 6 miesięcy przed upływem terminu przetargu:

a)  odpis z rejestru handlowego lub Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku osób prawnych,
b)  zaświadczenie  o  wpisie  do  ewidencji  działalności  gospodarczej  dla  każdego  ze  wspólników spółki cywilnej, a także umowę spółki cywilnej (wspólnicy spółek cywilnych),
c)  zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku osoby fizycznej jako podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą,

  • potwierdzone notarialnie pełnomocnictwo do wzięcia udziału w przetargu, w przypadku osób reprezentujących uczestników przetargu.
  • oświadczenie,  że  oferent  zapoznał  się z  dokumentacją zbywanej  nieruchomości,  jej  stanem faktycznym i prawnym oraz z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
  • oświadczenie,  że  oferent  zapoznał  się z  rozporządzeniem  Rady  Ministrów  z  dnia  14  września 2004 r.  w  sprawie  sposobu  i  trybu  przeprowadzania  przetargów  oraz  rokowań na  zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 z późn.zm.),
  • numer  rachunku  bankowego,  na  które  zostanie  zwrócone  wadium,  w  przypadku  nie  wygrania przetargu.

Cudzoziemcy  mogą nabywać nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.


Informacje dotyczące zbywanej działki oraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych:

1. Nieruchomość jest  niezabudowana,  w  większości  porośnięta  wysoką zielenią i  drzewami.  Od  strony wschodniej znajdują się tory kolejowe o kierunku Katowice – Oświęcim, a od południowo - wschodniej nieruchomości  znajduje  się wysoka  skarpa,  odgradzająca  ten  teren  od  ulicy  Dworcowej.  Na nieruchomości posadowione są słupy elektryczne NN, od strony wschodniej przebiegają sieci gazowe: średniego ciśnienia ø 100, wysokiego ciśnienia ø 200 i ø 500, dla których szerokość stref ochronnych wynosi 8 m po obu stronach osi gazociągów oraz trasa kabli energetycznych NN, stanowiące odrębny od  gruntu  przedmiot  własności.  Obsługa  komunikacyjna  nieruchomości  może  odbywać się z ulicy Dworcowej lub z ulicy Fabrycznej.

2. Teren  przeznaczony  jest  pod  zabudowę na  cele  działalności  gospodarczej,  a  jego  zagospodarowanie nastąpi  na  podstawie  decyzji  o  warunkach  zabudowy,  wydanej  na  wniosek  nabywcy.  Na  podstawie uchwały Rady Miasta Mysłowice Nr LXXIV/742/06 z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  dla  dzielnicy  „Larysz” w Mysłowicach, nieruchomość objęto opracowaniem planu miejscowego.

3. Przy  lokalizacji  obiektu  na  nieruchomości  winny  być zachowane  normatywne  odległości  od  sieci uzbrojenia  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami.  W  przypadku,  gdyby  projektowana  zabudowa kolidowała  z  przebiegającymi  sieciami  nabywca  na  własny  koszt  i  we  własnym  zakresie  dokona  ich przekładki,  po  dokonaniu  uzgodnień z  właścicielami  sieci.  W  przypadku  takiej  konieczności  nabywca umożliwi  dostęp  i  dojazd  do  sieci  znajdujących  się na  nieruchomości,  celem  przeprowadzenia  ich konserwacji lub usunięcia awarii.

4. Realizacja przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko wymagać będzie wydania decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  zgody  na  jego  wykonanie,  co  może  wiązać się z  dodatkowymi  kosztami  nabywcy  związanymi  z  opracowaniem  Raportu  o  oddziaływaniu przedsiębiorstwa na  środowisko oraz wydłużeniem postępowania administracyjnego przed uzyskaniem pozwolenia na budowę.

5. Nabywca zobowiązany będzie na własny koszt i własnym staraniem:

  • uzyskać zapewnienie dostawy mediów i zrealizować uzbrojenie techniczne dla zamierzonej inwestycji;
  • w razie konieczności uzyskać zezwolenie i dokonać wycinki zieleni.

6. Gmina  Mysłowice  nie  ponosi  żadnej  odpowiedzialności  za  sieci  przebiegające  przez  działkę,  nieujawnione na istniejących mapach i dokumentach, a kolidujące z inwestycją.


Treść niniejszego  ogłoszenia  dostępna  jest  na  stronie  internetowej  www.myslowice.pl  oraz  na  tablicy ogłoszeń Urzędu  Miasta  Mysłowice.  Z  dokumentacją zbywanej  nieruchomości  można  zapoznać się w  Wydziale  Gospodarki  Gruntami  pokój  nr  302,  który  udziela  również informacji  dotyczących  przetargu w godzinach pracy urzędu, tel. 32 31 71 236.


System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa