ePUAPSEKAPSilesia

Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż lokalu użytkowego - ul. Korfantego 17a

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Prezydent Miasta Mysłowice ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na  sprzedaż lokalu użytkowego stanowiącego własność  Gminy Mysłowice,  znajdującego się w  budynku przy  ulicy  Wojciecha  Korfantego  nr  17a w  Mysłowicach – Brzęczkowicach wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku wynoszącym 0,039 oraz  oddaniem w użytkowanie wieczyste na okres do dnia 12 stycznia 2100 r.  ułamkowej  części  gruntu  wynoszącym 39/1000,  oznaczonego  jako  działki nr 2586/52 o pow. 142m2 i nr 3056/43 o pow. 2494 m2,  zapisane w księdze wieczystej Nr 9933 Sądu Rejonowego w Mysłowicach. Przedmiotowy lokal, o pow. użytkowej 86,99 m2, jest pustostanem w dobrym stanie  technicznym,  składa  się  z  trzech  pomieszczeń  usługowych,  pomieszczenia  socjalnego,  dwóch korytarzy,  dwóch  sanitariatów,  magazynu  oraz  wiatrołapu.  Lokal  posiada  odrębne  wejście  z  zewnątrz i wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, wentylację grawitacyjną, instalację alarmową, a ciepła woda dostarczana jest centralnie. Lokal  usytuowany jest na parterze budynku  mieszkalnego  wielorodzinnego,  który  jest obiektem  pięciokondygnacyjnym,  całkowicie podpiwniczonym, składającym sięz dwóch segmentów i wybudowanym w 1984 roku. Nie jest przedmiotem najmu, ani też przedmiotem umowy dzierżawy i stanowi samodzielny lokal użytkowy. Nieruchomość nie posiada  pokrycia  planem  miejscowym,  a Studium  Uwarunkowań  i  Kierunków  Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mysłowice zatwierdzone uchwałą Rady Miasta Mysłowice z dnia 30 października 2008  r.  Nr  XXX/656/08,  wyznacza  dla  niej  strefę  oznaczoną  symbolem  MW  –  tereny  zabudowy wielorodzinnej. Pierwszy  przetarg  na  sprzedaż  tej  nieruchomości  ogłoszony  na  dzień  15.03.2011  r. zakończył się wynikiem negatywnym.


Cena wywoławcza wynosi 225.000,- zł
(słownie złotych: dwieście dwadzieścia pięćtysięcy), w tym
cena lokalu użytkowego wynosi 215.100,- zł,
a cena ułamkowej części prawa własności gruntuwynosi 9.900,- zł.


Udział gruntu stanowi 0,044 części ceny wywoławczej. Wysokość postąpienia w przetargu nie może  być mniejsza niż 1% ceny wywoławczej lokalu, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Cena lokalu osiągnięta w przetargu płatna jest w całości nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej, gdzie za  potwierdzenie  wpłaty  przyjmuje  się  datę  uznania  rachunku  bankowego  Urzędu  Miasta  Mysłowice. Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, płatna w terminie jak wyżej, wynosi 25% ceny udziału gruntu uzyskanej w przetargu i zostanie powiększona o podatek VAT w wysokości 23%. Opłaty roczne  stanowiące  3%  ceny  udziału  gruntu  uzyskanej  w  przetargu,  powiększone  o  podatek  VAT w wysokości 23%, wnoszone będą przez cały okres użytkowania wieczystego w terminie do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok, począwszy od roku następnego, licząc od daty nabycia lokalu. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu może być aktualizowana, nie częściej niż raz w roku, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Sprzedaż lokalu użytkowego zwolniona jest od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 7 czerwca 2011 r. o godz. 11.00 w sali nr 204
Urzędu Miasta Mysłowice przy ul. Powstańców 1


W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które najpóźniej do dnia 1 czerwca 2011 r. wniosą wadium w  wysokości  45.000,-  zł  (słownie  złotych:  czterdzieści  pięć  tysięcy)  na  konto:  Urząd  Miasta Mysłowice Nr 25124042271111000048464055 PEKAO S.A. Mysłowice ul. Mikołowska 6. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Mysłowice. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia lokalu użytkowego. Pozostałym uczestnikom wadium zwracane jest bez oprocentowania w terminie 3 dni po zamknięciu  przetargu  na  konto  przez  nich  wskazane.  Osoba  ustalona  jako  nabywca  lokalu  zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli nabywca lokalu nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.


Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć Komisji Przetargowej:

  • dowód wniesienia wadium (oryginał), 
  • dokument tożsamości,
  • aktualne dokumenty (oryginały) wystawione nie wcześniej  niż 6 miesięcy przed upływem terminu przetargu:

a)  odpis z rejestru handlowego lub Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku osób prawnych,
b)  zaświadczenie  o  wpisie  do  ewidencji  działalności  gospodarczej  dla  każdego  ze  wspólników spółki cywilnej, a także umowę spółki cywilnej (wspólnicy spółek cywilnych),
c)  zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku osoby fizycznej jako podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą,

  • potwierdzone notarialnie pełnomocnictwo do wzięcia udziału w przetargu, w przypadku osób reprezentujących uczestników przetargu.
  • oświadczenie,  że  oferent  zapoznał  się z  dokumentacją zbywanej  nieruchomości,  jej  stanem faktycznym i prawnym oraz z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
  • oświadczenie,  że  oferent  zapoznał  się z  rozporządzeniem  Rady  Ministrów  z  dnia  14  września 2004 r.  w  sprawie  sposobu  i  trybu  przeprowadzania  przetargów  oraz  rokowań na  zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 z późn.zm.),
  • numer  rachunku  bankowego,  na  które  zostanie  zwrócone  wadium,  w  przypadku  nie  wygrania przetargu.

Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.


Treść  niniejszego  ogłoszenia  dostępna  jest  na  stronie  internetowej  www.myslowice.pl  oraz  na  tablicy ogłoszeń  Urzędu Miasta  Mysłowice. Z dokumentacją zbywanego lokalu można zapoznać się Wydziale Gospodarki Gruntami  pokój  nr  302,  w  godzinach  pracy  urzędu, tel.  32 31 71 236.  Lokal  zostanie udostępniony w celu oględzin w terminie wcześniej uzgodnionym z Administracją Domów Mieszkalnych w Mysłowicach przy ulicy Karola Miarki nr 7a – tel. kontaktowe 32 316 68 90, 32 222 24 97.

 

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa