ePUAPSEKAPSilesia

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - ul. Saperów Śląskich

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Prezydent Miasta Mysłowice ogłasza ustny przetarg nieograniczony na  sprzedaż  niezabudowanej  nieruchomości  Gminy  Mysłowice  położonej  w  Mysłowicach-Brzęczkowicach  przy  ulicy  Saperów  Śląskich,  o  łącznej  pow.  100 m2,  obejmującej  działki nr 3772/332  o pow.  40 m2nr 3773/332 o pow.  40 m2, nr 3774/332 o pow. 20 m2, zapisane w księdze wieczystej Nr 8589 Sądu Rejonowego w Mysłowicach, z przeznaczeniem pod zabudowę garażami. Nieruchomość nie posiada pokrycia planem  miejscowym,  a  Studium  Uwarunkowań  i  Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mysłowice zatwierdzone uchwałą Rady Miasta Mysłowice z dnia 30 października 2008 r. Nr XXX/656/08  wyznacza dla niej strefę oznaczoną symbolem MNU – tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej.

 

Cena wywoławcza gruntu wynosi 20.000,- zł
(słownie złotych: dwadzieścia tysięcy)


Wysokość  postąpienia  w  przetargu  nie  może  być  mniejsza  niż  1%  ceny  wywoławczej  gruntu, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu, powiększona o podatek VAT w wysokości 23%, płatna będzie w całości nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej, gdzie za potwierdzenie  wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Mysłowice.


Przetarg odbędzie się w dniu 21 czerwca 2011 r. o godz. 11.00 w sali nr 204
Urzędu Miasta Mysłowice przy ul. Powstańców 1


W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które najpóźniej do 15 czerwca 2011 r. wniosą w formie pieniężnej wadium w wysokości 4.000,- zł (słownie złotych: cztery tysiące)  na konto: Urząd Miasta Mysłowice Nr 25124042271111000048464055 PEKAO S.A. Mysłowice ul. Mikołowska 6. Za  potwierdzenie  wpłaty  przyjmuje  się  datę  uznania  rachunku  bankowego  Urzędu  Miasta Mysłowice. Wadium wniesione  przez uczestnika  przetargu, który  wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia gruntu. Pozostałym uczestnikom wadium zwracane jest bez oprocentowania w terminie 3 dni po  zamknięciu  przetargu  na  konto  przez  nich  wskazane.  Osoba  ustalona  jako  nabywca  gruntu zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli nabywca gruntu nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.


Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć Komisji Przetargowej:

  • dowód wniesienia wadium (oryginał), 
  • dokument tożsamości,
  • aktualne dokumenty (oryginały) wystawione nie wcześniej  niż 6 miesięcy przed upływem terminu przetargu:

a) odpis z rejestru handlowego lub Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku osób prawnych,
b) zaświadczenie  o  wpisie  do  ewidencji  działalności  gospodarczej  dla  każdego  ze  wspólników spółki cywilnej, a także umowę spółki cywilnej,
c) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku osoby fizycznej jako podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą,

  • potwierdzone notarialnie pełnomocnictwo do wzięcia udziału w przetargu, w przypadku osób reprezentujących uczestników przetargu.
  • oświadczenie,  że  oferent  zapoznał  się z  dokumentacją zbywanej  nieruchomości,  jej  stanem faktycznym i prawnym oraz z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
  • oświadczenie,  że  oferent  zapoznał  się z  rozporządzeniem  Rady  Ministrów  z  dnia  14  września 2004 r.  w  sprawie  sposobu  i  trybu  przeprowadzania  przetargów  oraz  rokowań na  zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 z późn.zm.),
  • numer  rachunku  bankowego,  na  które  zostanie  zwrócone  wadium,  w  przypadku  nie  wygrania przetargu.

Cudzoziemcy  mogą  nabywać  nieruchomości  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.


Informacje  dotyczące  zbywanej  nieruchomości  oraz  warunki  realizacji  zamierzeń inwestycyjnych:

1. Przedmiotowy teren usytuowany jest na południowym skraju osiedla im. Powstańców Śląskich w Mysłowicach – Brzęczkowicach, w rejonie kompleksu garaży w zabudowie szeregowej. Jest niezabudowany, nieznacznie nachylony w kierunku północnym. Nieruchomość składa się z 3 działek gruntowych o regularnym kształcie, zbliżonym do prostokątów.  Na granicy działek nr 3772/332 i nr 3773/332 rośnie dąb o pierśnicy około 40 cm. Dodatkowo na działce nr 3775/332 znajdują  się 3 drzewa,  które  utrudniają  dojazd  do  nieruchomości.  Obsługa  komunikacyjna nieruchomości  odbywać się winna od ulicy Saperów Śląskich gruntową drogą dojazdową do garaży, poprzez działkę gminy nr 3775/332.

2. Teren  przeznaczony  jest pod  zabudowę  garażami,  a  jego  zagospodarowanie  nastąpi  na podstawie  decyzji  o  warunkach  zabudowy,  wydanej  na  wniosek  nabywcy.  Usunięcie  drzew utrudniających zagospodarowanie działek oraz dojazd do nieruchomości, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, wymaga uzyskania decyzji i uiszczenia opłaty.

3. Na podstawie uchwały Rady Miasta Mysłowice Nr LXXIV/739/06 z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy „Brzęczkowice - Wschód” w Mysłowicach, nieruchomość objęto opracowaniem planu miejscowego.

4. Nabywca zobowiązany będzie na własny koszt i własnym staraniem:

  • zapewnić dostawę mediów i zrealizować uzbrojenie techniczne dla zamierzonej inwestycji;
  • uzyskać zezwolenie na dokonanie wycinki drzew, w zakresie  niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania i zagospodarowania nieruchomości.

5. Gmina Mysłowice nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sieci przebiegające przez działkę, nieujawnione na istniejących mapach i dokumentach, a kolidujące z inwestycją.


Treść niniejszego ogłoszenia zamieszczona jest na stronach internetowych Urzędu Miasta Mysłowice www.myslowice.pl i www.bip.myslowice.pl oraz na tablicy ogłoszeń urzędu. Z dokumentacją zbywanej nieruchomości można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Gruntami pokój nr 302, który udziela również informacji dotyczących przetargu w godzinach pracy urzędu, tel. 32 31 71 236.

 

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa