ePUAPSEKAPSilesia

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej - ul. Szopena i Moniuszki

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Prezydent Miasta Mysłowice ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedż nieruchomości zabudowanej obiektami w budowie, stanowiącej własność Gminy Miasta Mysłowice, położnej w śródmieściu Mysłowic u zbiegu ulic: Szopena i Moniuszki, obejmującej działkę nr 7799/348 o pow. 19.159 m2, zapisaną w księdze wieczystej KW Nr 21332 Sądu Rejonowego w Mysłowicach, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i usługi rangi ogólnomiejskiej. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem częściowo w stanie surowym otwartym, częściowo w stanie zerowym zaawansowania robót. Budynek pierwotnie miał spełniać funkcję szkoły podstawowej (realizacja szkoły została wstrzymana w 1992r.). Budynek został wzniesiony w konstrukcji szkieletu prefabrykowanego, składa się z 9 segmentów połączonych ze sobą czterema łącznikami z klatkami schodowymi - segmentami: jedno, dwu i trzykondygnacyjnymi (częściowo podpiwniczonymi) w stanie surowym otwartym o pow. zabudowy 2660,33 m2, pow. użytkowej 5310,6 m2, kubaturze 21700 m3, segmentami w stanie zerowym o pow. zabudowy 1113,1 m2, pow. użytkowej parteru 1001,8 m2. Nieruchomość gruntowa ma kształt regularny, zbliżony do prostokąta. Teren nachylony w kierunku południowo-zachodnim. Nieruchomość jest częściowo ogrodzona, ogrodzeniem z przęseł stalowych rozpiętych na podmurówce betonowej, za wyjątkiem strony południowozachodniej. Na terenie nieruchomości znajdują się tymczasowe drogi wykonane z płyt drogowych żelbetowych oraz rosną pojedyncze drzewa i samosiejki. Nin. nieruchomość nie posiada pokrycia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta, a w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mysłowice, uchwalonym przez Radę Miasta Mysłowice uchwałą Nr XXX/656/08 z dnia 30 października 2008r. określona została jako: MWU – tereny zabudowy mieszanej: mieszkaniowej wielorodzinnej i usług rangi ogólnomiejskiej. Na chwilę obecną istnieje możliwość wydania decyzji administracyjnej w oparciu o Ustawę o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) przy równoczesnym spełnieniu warunków w niej zawartych, jak i warunków zawartych w ustawie z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 z późn.zm.). Wstępnie określa się, że istniejące otoczenie terenu wskazuje na przewagę (dominację) funkcji „mieszkaniowej” nad funkcją „usługową”. Udział terenów zielonych urządzonych w granicach przedmiotowego obszaru winien być wprost proporcjonalny do powierzchni terenu przeznaczonego pod zabudowę/zainwestowanie. Istniejące w sąsiedztwie funkcje „usługowe” są to formy sklepów osiedlowych obsługujących potrzeby w wymiarze podstawowym. Zagospodarowanie terenu nastąpi na podstawie szczegółowych warunków, które zostaną określone na wniosek nabywcy w decyzji o warunkach zabudowy.


Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 4.800.000,-zł
(słownie: cztery miliony osiemset tysięcy złotych)


W tym: cena gruntu wynosi 3.958.000,-zł cena składnika budowlanego wynosi 842.000,-zł Postąpienie w przetargu nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Cena osiągnięta w przetargu za nieruchomość
zabudowaną (tj. grunt i składnik budowlany), płatna jest w całości nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości. Do ceny tej doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22%, płatny w terminie j.w. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Mysłowice.

Przetarg odbędzie się w dniu 25 maja 2010r. o godz. 10.00 w sali nr 204
Urzędu Miasta w Mysłowicach przy ul. Powstańców 1.


W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą najpóźniej do dnia 19 maja 2010r. wadium w wysokości 960.000,-zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych) ze wskazaniem numeru działki na konto: Urząd Miasta Mysłowice Nr 25 1240 4227 1111 0000 4846 4055 PEKAO S.A. Mysłowice ul. Mikołowska 6. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datęuznania rachunku bankowego Urzędu Miasta w Mysłowicach. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu (bez oprocentowania), na konto przez nich wskazane. Organizator przetargu jest obowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia
umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

 • dowód wniesienia wadium (oryginał),
 • dokument tożsamości,
 • aktualne dokumenty (oryginały) wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu przetargu:

a) odpis z rejestru handlowego lub Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku osób prawnych,
b) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dla każdego ze wspólników spółki cywilnej, a także umowę spółki cywilnej (wspólnicy spółek cywilnych),
c) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku osoby fizycznej jako podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą,

 • osoby reprezentujące w/wym. uczestników przetargu, winny posiadać udzielone im potwierdzone notarialnie pełnomocnictwa do wzięcia udziału w przetargu,
 • oświadczenie, że oferent zapoznał się z dokumentacją zbywanej nieruchomości, jej stanem faktycznym i prawnym, ze stanem technicznym obiektu oraz z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
 • oświadczenie, że oferent zapoznał się z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 z późn.zm.),
 • numer rachunku bankowego, na które zostanie zwrócone wadium, w przypadku nie wygrania przetargu.

Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców - przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży muszą uzyskać zezwolenie na nabycie nieruchomości, wydawane w drodze decyzji administracyjnej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, nie później jednak jak do dnia 30 listopada 2010r. W przypadku nie uzyskania zezwolenia w tym terminie, wpłacone wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Gminy Miasta Mysłowice.


Dodatkowe informacje dot. zbywanej nieruchomości oraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych:
W/w nieruchomość winna być wykorzystana pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i usługi rangi ogólnomiejskiej. Udział terenów zielonych urządzonych w granicach przedmiotowego obszaru winien być wprost proporcjonalny do powierzchni terenu przeznaczonego pod zabudowę/zainwestowanie. Zagospodarowanie terenu nastąpi na podstawie szczegółowych warunków, które zostaną określone na wniosek nabywcy w decyzji o warunkach zabudowy.
Przez nieruchomość przebiegają sieci uzbrojenia podziemnego terenu - sieć wodociągowa, kanalizacyjna i c.o. Nabywca zobowiązany będzie zapewnić właścicielom sieci dostęp do sieci, celem przeprowadzenia konserwacji lub usunięcia awarii. W przypadku, gdyby projektowana zabudowa kolidowała z przebiegającymi sieciami, nabywca dokona ich przełożenia na własny koszt, po uzgodnieniu z ich gestorami. W przypadku konieczności odbioru ścieków bytowogospodarczych istnieje moŜliwość zrzutu do kanalizacji sanitarnej w ul. Szopena, pod warunkiem ich wstępnego podczyszczenia.
Nabywca zobowiązany będzie we własnym zakresie i na własny koszt:

 • Uzyskać aktualne uzgodnienia branżowe przebiegu sieci i urządzeń uzbrojenia terenu;
 • Zrealizować niezbędne dla zamierzonej inwestycji uzbrojenie techniczne i uzyskać we własnym zakresie zapewnienia dostawy mediów oraz odbioru ścieków i wód opadowych;
 • W razie konieczności dokonać wycinki zieleni, po wcześniejszym uzyskaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów kolidujących z inwestycją (ewentualne koszty i opłaty z tym związane ponosi nabywca);
 • Uporządkować teren.

W przypadku wystąpienia w obrębie nabytej nieruchomości sieci nie ujawnionych na istniejących mapach i dokumentach, a kolidujących z inwestycją, jak też wystąpienia zmian w przepisach w tym dotyczących zagospodarowania przestrzennego, Miasto Mysłowice nie będzie ponosiło z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
Nabywca zobowiązany również będzie do poniesienia w całości kosztów notarialnych oraz kosztów i opłat sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.
Treść nin. ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej www.myslowice.pl w zakładce „Gospodarka – Nieruchomości – Ogłoszenia o przetargach”, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mysłowice oraz w Wydziale Gospodarki Gruntami w pok. 302 w godz. od 8:00 do 15:00, w którym również można zapoznać się z dokumentacją zbywanej nieruchomości, zawierającą przebieg sieci uzbrojenia terenu, tel. (32) 31-71-236.

 

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa