ePUAPSEKAPSilesia

Ogłoszenie o II przetargu na wydzierżawienie nieruchomości - ul. Obrzeżna Północna

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Prezydent Miasta Mysłowice ogłasza II publiczny ustny przetarg nieograniczony na  wydzierżawienie  na  okres  do  dnia  31  grudnia  2013  roku  nieruchomości  położonej w  Mysłowicach  przy  ulicy  Obrzeżnej  Północnej  z  przeznaczeniem  pod  cele  ekspozycyjno  – handlowe dwa auto-salony – komisy samochodowe „pod chmurką” o powierzchni:

 • lokalizacja nr I auto-salonu – komisu samochodowego„pod chmurką” – 2.900 m2,
 • lokalizacja nr II auto-salonu – komisu samochodowego „pod chmurką” – 2.765 m2.

Nieruchomość oznaczona jest jako działka o numerze ewidencyjnych: 2169/290 o powierzchni 6.244 m2, k.m. 1, Obręb Mysłowice, dla której Sąd Rejonowy w Mysłowicach prowadzi księgę wieczystą nr KW 10175. W zależności od sposobu zainwestowania koniecznym będzie uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych m.in. z zakresu Architektury i Budownictwa. Nieruchomość  nie  posiada  pokrycia  miejscowym  planem  zagospodarowania  przestrzennego miasta,  a  w  Studium  Uwarunkowań  i  Kierunków  Zagospodarowania  Przestrzennego  Miasta Mysłowice  zatwierdzonym  przez  Radę  Miasta  Mysłowice  Uchwałą  Nr  XXX/656/08  z  dnia  30 października 2008 roku przedmiotowa działka posiada następujące przeznaczenie: PU – tereny przemysłowe produkcyjno – usługowe (tereny zakładów produkcyjnych oraz usługowych, tereny usług produkcyjnych, usług transportu i działalności pomocniczej – bazy, stacje paliw, magazyny i  składy,  handel  giełdowy,  sprzedaż  i  naprawa  pojazdów  i  maszyn,  tereny  dróg  lokalnych i  dojazdowych,  tereny  parkingów,  garaży  w  tym  podziemnych,  wielopoziomowych  oraz w zespołach), KDG 2/2 (40m) – tereny dróg publicznych i węzłów komunikacyjnych – tereny dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Przeprowadzony w dniu 30 listopada 2010 roku przetarg na wydzierżawienie terenu zakończył się wynikiem negatywnym.


Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego została ustalona w wysokości: 3,53 zł.
(słownie: trzy złote 53/100) netto miesięcznie,
za 1 m2 nieruchomości, dla każdej z lokalizacji z osobna płatna do 10 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc.


Do czynszu dzierżawnego zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r.Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) zostanie doliczony podatek VAT. Postąpienie ustala się w wysokości: 1,00 zł. (słownie: jeden złoty 00/100).

 

Przetarg odbędzie się w dniu 7 czerwca 2011 roku o godzinie 9.00 w sali nr 204
Urzędu Miasta Mysłowice przy ul. Powstańców 1


W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą najpóźniej do dnia 3 czerwca 2011 roku na konto: Urząd Miasta Mysłowice numer 25 1240 4227 1111 0000 4846 4055 PEKAO S.A. Oddział w Mysłowicach ul. Mikołowska 6 wadium w wysokości odpowiednio:

 • 6.142,20 zł. (słownie: sześćtysięcy sto czterdzieści dwa złote 20/100) dla lokalizacja nr I auto-salonu – komisu samochodowego „pod chmurką”
 • 5.856,27  zł.  (słownie:  pięć  tysięcy  osiemset  pięćdziesiąt  sześć  złotych  27/100)  dla lokalizacja nr II auto-salonu – komisu samochodowego „pod chmurką”,

zaznaczając na wpłacie, której z w/w lokalizacji wadium dotyczy, gdyż licytacja będzie prowadzona dla każdej z lokalizacji osobno. Za  potwierdzenie  wpłaty  przyjmuje  się  datę  uznania  rachunku  bankowego  Urzędu  Miasta w Mysłowicach. Wadium  wpłacone  przez  uczestnika  przetargu,  który  wygrał  przetarg  zalicza  się  na  poczet przyszłego czynszu dzierżawnego. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia  się oferenta, który przetarg wygra, od zawarcia umowy dzierżawy. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane w terminie 3 dni po odwołaniu lub zamknięciu przetargu (bez oprocentowania), na konto przez nich wskazane.


Uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

 • dowód  wniesienia  wadium  (oryginał)  dla  wybranej  lokalizacji  auto-salonu  –  komisu samochodowego „pod chmurką”,
 • dokument tożsamości,
 • aktualne dokumenty (oryginały) wystawione nie wcześniej  niż 6 miesięcy przed upływem terminu przetargu:

a)  odpis z rejestru handlowego lub Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku osób prawnych,
b)  zaświadczenie  o  wpisie  do  ewidencji  działalności  gospodarczej  dla  każdego  ze  wspólników spółki cywilnej, a także umowę spółki cywilnej (wspólnicy spółek cywilnych),
c)  zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku osoby fizycznej jako podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą,

 • osoby  reprezentujące  w/w  uczestników  przetargu  winny  posiadać udzielone im potwierdzone notarialnie pełnomocnictwa do wzięcia udziału w przetargu,
 • oświadczenie, że oferent zapoznał się z dokumentacją wydzierżawianej nieruchomości, koncepcją zagospodarowania terenu wraz z jego stanem faktycznym i prawnym oraz warunkami umowy dzierżawy i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
 • oświadczenie, że oferent zapoznał się Regulaminem określającym zasady przeprowadzania przetargów nieograniczonych  i ograniczonych w formie licytacji ustnej na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własnośći będących w posiadaniu Gminy  Mysłowice,  stanowiącym  załącznik  nr  1  do  Zarządzenia  Prezydenta  Miasta Mysłowice nr 600/08 z dnia 2 grudnia 2008 roku,
 • numer  rachunku  bankowego,  na  które  zostanie  zwrócone  wadium,  w  przypadku  nie  wygrania przetargu.

 

Dodatkowe informacje dotyczące wydzierżawianej nieruchomości:

1. Nieruchomość  objęta  jest  strefą  Drogowej  Trasy Średnicowej wg. wstępnej koncepcji programowej rozwiązań technicznych opracowanej na zlecenie  Marszałka Województwa, która dostępna  jest w Wydziale Planowania i Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Mysłowice przy ul. Plac Wolności 2.

2. Nieruchomość  jest  objęta  zakazem  zabudowy obiektami kubaturowymi i wszelkimi urządzeniami trwale związanymi z gruntem,

3. Oferent, który wygra przetarg we własnym zakresie i na własny koszt:

 • wykona  niezbędne  inwestycje  bez  możliwości  zwrotu  poniesionych nakładów zarówno w trakcie trwania umowy dzierżawy jak i po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu,
 • zrealizuje  niezbędne  dla  zamierzonej  inwestycji  uzbrojenie  techniczne  i uzyska we własnym zakresie zapewnienia dostawy mediów oraz odbioru ścieków,
 • zapewni  właścicielom  sieci  dostęp  do  sieci,  celem  przeprowadzenia konserwacji lub usunięcia awarii,

4. W przypadku wystąpienia w obrębie Nieruchomości sieci nieujawnionych na istniejących mapach i dokumentach, a kolidujących z inwestycją, jak też wystąpienia zmian z przepisach w tym dotyczących zagospodarowania przestrzennego, Miasto Mysłowice nie będzie ponosiło z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.


Warunki zawarcia umowy dzierżawy:

1. Kwota czynszu dzierżawnego za każdą z lokalizacji auto-salonu – komisu samochodowego „pod chmurką” zostanie ustalona w wyniku przetargu,
2. Wydział Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta Mysłowice zawiadomi osobę ustaloną jako dzierżawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy dzierżawy w terminie nie dłuższym niż 21 dni od zamknięcia przetargu,
3. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie stawi się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa powyżej, Prezydent Miasta Mysłowice może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Prezydent Miasta Mysłowice może odwołać ogłoszony przetarg bez podania przyczyny.


Treść niniejszego ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej www.myslowice.pl w zakładce „Gospodarka – Nieruchomości – Ogłoszenia o przetargach”, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mysłowice II piętro oraz w Wydziale Gospodarki Gruntami w pokoju nr 407 w godzinach od 8.00 do 14.00, w którym również można zapoznać się z dokumentacją wydzierżawianej nieruchomości, telefon 32 31 71 347.

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa