ePUAPSEKAPSilesia

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości - ulica Janowska, Stefana Batorego i 1000-lecia PP

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Prezydent Miasta Mysłowice ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Mysłowice, położonej w Mysłowicach w rejonie ulic Janowskiej, Stefana Batorego i 1000-lecia PP, obejmującej działkę nr 8853/175 o pow. 1611 m2, zapisanej w księdze wieczystej Nr 25502 Sądu Rejonowego w Mysłowicach, z przeznaczeniem pod zabudowę na cele usługowe z możliwością zamieszkiwania. Przedmiotowa działka, nie posiada pokrycia planem miejscowym, w dotychczasowym studium posiadała przeznaczenie oznaczone symbolem MU II – zabudowa mieszkaniowo – usługowa o niskiej intensywności, natomiast obowiązujące Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mysłowice zatwierdzone uchwałą Rady Miasta Mysłowice z dnia 30 października 2008 r. Nr XXX/656/08 wyznacza dla niej strefę oznaczoną symbolem UH - tereny lokalnych ośrodków handlowo - usługowych. Pierwszy przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości ogłoszony na dzień 26 maja 2009 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

Cena wywoławcza gruntu wynosi 240.000,- zł
(słownie złotych: dwieście czterdzieści tysięcy)

Wysokość postąpienia w przetargu nie może być mniejsza niż 1% ceny wywoławczej gruntu, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu, powiększona o podatek VAT w wysokości 22%, płatna jest w całości nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej, gdzie za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Mysłowice.

Przetarg odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2009 r. o godz. 11.30 w sali nr 204
Urzędu Miasta Mysłowice przy ul. Powstańców 1

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które najpóźniej do dnia 18 sierpnia 2009 r. wpłacą wadium w wysokości 48.000,- zł (słownie złotych: czterdzieści osiem tysięcy) na konto: Urząd Miasta Mysłowice Nr 25124042271111000048464055 PEKAO S.A. Oddział Mysłowice ul. Mikołowska 6, z podaniem numeru działki. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Mysłowice. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia gruntu. Pozostałym uczestnikom wadium zwracane jest bez oprocentowania w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu na konto przez nich wskazane. Osoba ustalona jako nabywca gruntu zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli nabywca gruntu nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia
umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Przed otwarciem przetargu uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji Przetargowej:
1. Dowód wniesienia wadium (oryginał).
2. Dokument tożsamości.
3. Aktualne dokumenty (oryginały) wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu przetargu:
a) odpis z rejestru handlowego lub Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku osób prawnych,
b) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dla każdego ze wspólników spółki cywilnej, a także umowę spółki cywilnej (wspólnicy spółek cywilnych),
c) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku osoby fizycznej jako podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą
4. Potwierdzone notarialnie pełnomocnictwo do wzięcia udziału w przetargu, w przypadku osób reprezentujących uczestników przetargu.
5. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z dokumentacją zbywanej nieruchomości, jej stanem faktycznym i prawnym oraz warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń.
6. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.).
7. Numer rachunku bankowego, na które zostanie zwrócone wadium, w przypadku nie wygrania przetargu.
Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Informacje dotyczące zbywanej działki oraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych:

  • · Zagospodarowanie nieruchomości nastąpi na podstawie szczegółowych warunków, które zostaną określone w decyzji o warunkach zabudowy, wydanej na wniosek nabywcy. Przy jej zabudowie winny zostać zachowane parametry i wskaźniki zabudowy określone w analizie funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania tego terenu. Obsługa komunikacyjna nieruchomości odbywać się będzie z ulicy Stefana Batorego.
  • Przez nieruchomość przebiega niskoprężna sieć gazowa ø 100 i trasa kabli energetycznych NN, w części południowej przebiega sieć wodociągowa, a od strony północnej i zachodniej kanalizacyjna. W przypadku wystąpienia w obrębie działki sieci nie ujawnionych na istniejących mapach i dokumentach, a kolidujących z inwestycją, Gmina Mysłowice nie będzie ponosiła z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
  • Przy lokalizacji obiektu winny być zachowane normatywne odległości od sieci uzbrojenia, a w wypadku kolizji lub nie normatywnego zbliżenia do sieci uzbrojenia terenu, nabywca w uzgodnieniu z właścicielami sieci, na własny koszt opracuje projekty niezbędnej ich przebudowy lub zabezpieczenia i wykona je we własnym zakresie. W razie takiej konieczności, nabywca umożliwi dostęp i dojazd do sieci znajdujących się na nieruchomości, celem przeprowadzenia ich konserwacji lub usunięcia awarii.
  • Nabywca zobowiązany będzie na własny koszt i w własnym zakresie uzyskać zapewnienie dostawy mediów i zrealizować uzbrojenie techniczne dla zamierzonej inwestycji.
  • Nieruchomość porośnięta jest drzewami i krzewami, głównie owocowymi. W przypadku kolizji z inwestycją nabywca w razie takiej konieczności zobowiązany będzie uzyskać zezwolenie i dokonać wycinki zieleni (opłaty z tym związane ponosi nabywca).

Treść niniejszego ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej www.myslowice.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mysłowice. Z dokumentacją zbywanej nieruchomości oraz analizą funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania przedmiotowego gruntu można zapoznać się Wydziale Gospodarki Gruntami pokój nr 302, w godz. od 800 do 1500, tel. (32) 31 71 236, który udziela także szczegółowych informacji o przetargu.

 

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa