ePUAPSEKAPSilesia

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości - ulica 3-go Maja i Storczyków

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Prezydent Miasta Mysłowice ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Mysłowice położonej w Mysłowicach – Wesołej przy ulicy 3-go Maja i Storczyków, o łącznej pow. 16162 m2, obejmującej działki nr 1577/105 o pow. 15379 m2 i nr 1578/105 o pow. 783 m2, zapisanej w księdze wieczystej Nr 25473 Sądu Rejonowego w Mysłowicach, z przeznaczeniem pod zabudowę na cele usługowo-handlowe. Przedmiotowa działka, zgodnie z planem miejscowym „Obszar 22” zatwierdzonym przez Radę Miasta Mysłowice uchwałą Nr XVII/198/2003 z dnia 14 listopada 2003 r., posiada przeznaczenie oznaczone symbolem UH – tereny usług i handlu z możliwością zamieszkania. Pierwszy przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości ogłoszony na dzień 20 maja 2009 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

Cena wywoławcza gruntu wynosi 2.200.000,- zł
(słownie złotych: dwa miliony dwieście tysięcy)

Wysokość postąpienia w przetargu nie może być mniejsza niż 1% ceny wywoławczej gruntu, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu, powiększona o podatek VAT w wysokości 22%, płatna jest w całości nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej, gdzie za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Mysłowice.

Przetarg odbędzie się w dniu 15 września 2009 r. o godz. 10.45 w sali nr 204
Urzędu Miasta Mysłowice przy ul. Powstańców 1

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które najpóźniej do dnia 9 września 2009 r. wpłacą wadium w wysokości 440.000,- zł (słownie złotych: czterysta czterdzieści tysięcy) na konto: Urząd Miasta Mysłowice Nr 25124042271111000048464055 PEKAO S.A. Oddział Mysłowice ul. Mikołowska 6. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Mysłowice. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia gruntu. Pozostałym uczestnikom wadium zwracane jest bez oprocentowania w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu na konto przez nich wskazane. Osoba ustalona jako nabywca gruntu zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. JeŜeli nabywca gruntu nie stawi się bez usprawiedliwienia wmiejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Przed otwarciem przetargu uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji Przetargowej:

 • Dowód wniesienia wadium (oryginał).
 • Dokument tożsamości.
 • Aktualne dokumenty (oryginały) wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu przetargu:
  a) odpis z rejestru handlowego lub Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku osób prawnych,
  b) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dla każdego ze wspólników spółki cywilnej, a także umowę spółki cywilnej (wspólnicy spółek cywilnych),
  c) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku osoby fizycznej jako podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą
 • Potwierdzone notarialnie pełnomocnictwo do wzięcia udziału w przetargu, w przypadku osób reprezentujących uczestników przetargu.
 • Oświadczenie, że oferent zapoznał się z dokumentacją zbywanej nieruchomości, jej stanem faktycznym i prawnym oraz warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń.
 • Oświadczenie, że oferent zapoznał się z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.).
 • Numer rachunku bankowego, na które zostanie zwrócone wadium, w przypadku nie wygrania przetargu.

Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Informacje dotyczące zbywanej nieruchomości oraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych:

 • Nieruchomość położona jest na południe od centrum miasta Mysłowice, jej powierzchnia jest wyrównana, a obszar nieruchomości stanowią nieużytki porośnięte trawą. W sąsiedztwie znajduje się obiekt piekarni oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
 • Na gruncie można realizować zamierzenia inwestycyjne zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Obsługa komunikacyjna działki winna odbywać się z ulicy 3-go Maja.
 • Przez nieruchomość od strony wschodniej przebiega sieć gazowa, a w pobliżu północnej granicy zaprojektowano przebieg kanalizacji sanitarnej. Przy lokalizacji obiektu winny być zachowane normatywne odległości od sieci uzbrojenia, a w wypadku kolizji lub nie normatywnego zbliżenia do sieci uzbrojenia technicznego, nabywca na własny koszt opracuje projekty niezbędnej ich przebudowy lub zabezpieczenia w uzgodnieniu z właścicielami sieci i wykona je we własnym zakresie. W razie konieczności umożliwi dostęp i dojazd do sieci znajdujących się na nieruchomości, celem przeprowadzenia konserwacji lub usunięcia awarii.
 • W przypadku wystąpienia w obrębie działki sieci nie ujawnionych na istniejących mapach i dokumentach, a kolidujących z inwestycją, Gmina Mysłowice nie będzie ponosiła z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
 • Nabywca zobowiązany będzie na własny koszt i w własnym zakresie uzyskać zapewnienie dostawy mediów i zrealizować uzbrojenie techniczne dla zamierzonej inwestycji, a w razie konieczności uzyskać zezwolenie i dokonać wycinki zieleni (opłaty z tym związane ponosi nabywca).

Treść niniejszego ogłoszenia wraz z zapisami planu miejscowego „Obszar 22”, dostępna jest na stronie internetowej www.myslowice.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mysłowice. Z dokumentacją zbywanej nieruchomości można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Gruntami
pokój nr 302, który udziela również informacji dotyczących przetargu w godz. od 800 do 1500, tel. (32) 31 71 236.

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa