ePUAPSEKAPSilesia

Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych - ul. Dąbrówki

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Prezydent Miasta Mysłowice ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wym. nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Mysłowice, położonych w Mysłowicach - Krasowach przy ul. Dąbrówki (naprzeciwko Nr 27-27A), z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną:

 

 

L.p

Numery ksiąg wieczystych

 Sądu Rejonowego      

w Mysłowicach

Numery działek na k.m.2

 obrębu Krasowy

i powierzchnie

Cena wywoławcza

nieruchomości

(netto)

Wysokość

wadium

1.

2.

3.

4.

5.

 

1.

 

 NrKA1L/00025268/0

 NrKA1L/00025267/3

 

nr661/67 o pow. 574 m2

nr665/33 o pow. 167 m2

       o łącznej    pow.  741 m2

 

71.200,-zł

 

14.240,-zł

 

2.

 

 NrKA1L/00025268/0

 NrKA1L/00025267/3

 

nr660/67 o pow. 571 m2

nr664/33 o pow. 123 m2

       o łącznej    pow.  694 m2

 

67.200,-zł

 

13.440,-zł

Nin. działki nie posiadają opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a wobowiązujący Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mysłowice uchwalonym przez Radę Miasta Mysłowice uchwałą Nr XXX/656/08 z dnia 30 października 2008 r. położone są w strefie ozn. ZE - I - tereny otwarte w ciągach dolin/pasma ekologiczne/ oraz tereny cenne pod względem przyrodniczo - krajobrazowym wyłączone z zabudowy. Istnieje możliwość zagospodarowania nin. terenu pod budownictwo mieszkaniowe, jako kontynuacja zabudowy mieszkaniowej na zasadzie dobrego sąsiedztwa, ale tylko i wyłącznie w jednej linii zabudowy przy ul. Dąbrówki - pas gruntu o szerokości 25-30 m. Zagospodarowanie nieruchomości nastąpi na podstawie szczegółowych warunków, które zostaną określone na wniosek nabywcy w decyzji o warunkach zabudowy.

Zbywane nieruchomości nie są obciążone prawami osób trzecich i nie są przedmiotem zobowiązań. Działy III i IV księgi wieczystej prowadzonej dla wyżej wym. działek nie zawierają wpisów.

Postąpienie w przetargunie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.Cena osiągnięta w przetargu za nieruchomości podlega zapłacie w całości nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości, gdzie za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Mysłowice. Sprzedaż nieruchomości może podlegać, zgodnie z przepisami, opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki obowiązującej na dzień sprzedaży. Na dzień ogłaszania przetargu, sprzedaż nin. działek zwolniona jest od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), w związku z art. 2 pkt 33 tej ustawy.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2015 r. o godz. 10.00 w sali nr 204

Urzędu Miasta w Mysłowicach przy ul. Powstańców 1.

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które najpóźniej do dnia 8 kwietnia 2015 r. wniosą odpowiednie wyżej wym. wadiumw pieniądzu wpłacając je na konto depozytowe Urzędu Miasta Mysłowice Nr 13 1050 1214 1000 0023 5654 6974 ING Bank Śląski,z podaniem nr działek. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na powyższy rachunek bankowy. Osoby przystępujące do przetargu na więcej niż jedną wybraną nieruchomość zobowiązane są wpłacić oddzielne (osobne) wadium na każdą z nich.Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, w dniu zapłaty reszty ceny sprzedaży. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu (bez oprocentowania), na konto przez nich wskazane. Organizator przetargu jest obowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć Komisji Przetargowej:

 • Dowód wniesienia wadium (oryginał).
 • Dokument tożsamości.
 • Aktualny odpis lub zaświadczenie z właściwego rejestru wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu przetargu w przypadku, gdy nieruchomość będzie nabywana przez uczestnika przetargu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a w przypadku wspólników spółek cywilnych także umowę spółki cywilnej.
 • Oryginał pełnomocnictwa potwierdzonego notarialnie, upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego, w przypadku osoby reprezentującej uczestnika przetargu.
 • Pisemną zgodę współmałżonka na odpłatne nabycie nieruchomości, w przypadku uczestnika przetargu zamierzającego samodzielnie licytować nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego.
 • Oświadczenie, że oferent zapoznał się z dokumentacją zbywanej nieruchomości, jej stanem faktycznym i prawnym oraz z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń.
 • Oświadczenie, że oferent zapoznał się z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ((tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1490).Numer i nazwę rachunku bankowego, na które zostanie zwrócone wadium, w przypadku nie wygrania przetargu.

Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Dodatkowe informacje dot. zbywanych działek oraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych:

Działki niezabudowane przeznaczone do sprzedaży pod zabudowę mieszkaniową, z tym że działka nr 661/67 zostanie sprzedana razem z działką nr 665/33 (łączna powierzchnia nieruchomości 741, a działka nr 660/67 zostanie sprzedana razem z działką nr 664/33 (łączna powierzchnia nieruchomości 694. Zbywane działki położone są w pobliżu terenu, na którym gromadzą się wody opadowe i teren ten nie ma uregulowanych spraw związanych z odwodnieniem i osuszeniem (wody gromadzą się od zachodniej strony w/w nieruchomości tj. na działce nr 659/67). Nabywcy zobowiązani będą we własnym zakresie i na własny koszt wykonać badanie geotechniczne nabytego gruntu, celem sprawdzenia poziomu wód gruntowych i możliwości zabudowy działek (może zajść konieczność poniesienia przez nabywców dodatkowych kosztów związanych z przygotowaniem działek pod zabudowę). Zbywane nieruchomości posiadają kształt pozwalający na racjonalne ich zagospodarowanie. Teren w/w działek jest niezagospodarowany, porośnięty zielenią niską nieurządzoną, posiada niewielki spadek w kierunku południowym. Na nieruchomości obejmującej działki nr 660/67 i nr 664/33 znajduje się dodatkowo duży spad terenu przy ul. Dąbrówki (zachodzi konieczność nawiezienia ziemi do zrobienia wjazdu i wyrównania terenu). Przez zbywane nieruchomości przebiegają sieci uzbrojenia terenu: w południowo – wschodniej części działki nr 661/67 przebiega podziemny rurociąg wód kopalnianych wA 250 posadowiony na głębokości ok. 2,2 m oraz kabel teletechniczny doziemny, a w północno – zachodniej części działek nr 660/67 i nr 664/33 przebiega napowietrzna linia energetyczna 20 kV. Nabywcy zobowiązani będą zapewnić właścicielom sieci dostęp do sieci, celem przeprowadzenia konserwacji lub usunięcia awarii. Przedmiotowe działki mogą być wykorzystane pod zabudowę z zastrzeżeniem, że projektowane obiekty budowlane nie mogą naruszać istniejącego uzbrojenia terenu i przy ich lokalizacji zostaną zachowane odpowiednie odległości od sieci. W przypadku gdyby jednak projektowana zabudowa kolidowała z przebiegającymi sieciami, nabywcy zobowiązani będą na własny koszt dokonać przełożenia sieci, po uzgodnieniu z ich gestorami.Obsługa komunikacyjna zbywanych nieruchomości będzie się odbywać z ulicy Dąbrówki. Lokalizację zjazdu nabywcy uzgodnią z zarządcą drogi w odrębnym postępowaniu. Zagospodarowanie nieruchomości nastąpi na podstawie szczegółowych warunków, które zostaną określone na wniosek nabywcy w decyzji o warunkach zabudowy. Zbywane działki znajdują się na obszarze terenu górniczego, w związku z czym przy ustalaniu warunków zabudowy, konieczne będzie uzyskanie stanowiska właściwego państwowego organu nadzoru górniczego.

Nabywcy zobowiązani będą we własnym zakresie i na własny koszt:       

 • Wykonać badanie geotechniczne gruntu;
 • Uporządkować teren i w razie potrzeby zniwelować;
 • W razie konieczności dokonać wycinki zieleni, po wcześniejszym uzyskaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów kolidujących z planową inwestycją (ewentualne opłaty z tym związane ponoszą nabywcy);
 • Uzyskać dodatkowe uzgodnienia branżowe przebiegu sieci i urządzeń uzbrojenia terenu;
 • Zrealizować  niezbędne  dla  zamierzonej  inwestycji  uzbrojenie  techniczne i uzyskać we własnym zakresie zapewnienia dostawy medióworazodbioru ścieków i wód opadowych;Wykonać wjazd na teren działek, w uzgodnieniu z zarządcą drogi.

W przypadku wystąpienia w obrębie nabytych działek sieci nie ujawnionych na istniejących mapach i dokumentach, a kolidujących z inwestycją, jak też wystąpienia zmian w przepisach w tym dotyczących zagospodarowania przestrzennego, Miasto Mysłowice nie będzie ponosiło z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

Nabywcy zobowiązani również będą do poniesienia w całości kosztów notarialnych oraz kosztów i opłat sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.

Treść nin. ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej miasta i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Mysłowice (na II piętrze) obok pok. 302 Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, w którym również można zapoznać się z dokumentacją zbywanych nieruchomości tel. 32 31 71 236. Szczegółowych informacji o możliwości zabudowy działek można uzyskać w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta w Mysłowicach przy Placu Wolności 2, tel. 32 31 71 324 (w godz. pracy urzędu). 

                 

 

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa