ePUAPSEKAPSilesia

Programy pomocowe

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Są to akty normatywne (ustawy, rozporządzenia, uchwały) przewidujące udzielanie pomocy. Aby mogły stanowić podstawę udzielenia pomocy publicznej – wymagają zatwierdzenia (notyfikacji) przez Komisję Europejską. Pomoc indywidualna, udzielana na podstawie takiego (zatwierdzonego) programu, nie wymaga już notyfikacji. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1808) notyfikacji podlegają: projekt programu pomocowego, projekt pomocy indywidualnej lub projekt pomocy indywidualnej na restrukturyzację.

Notyfikacji nie wymagają programy pomocowe opracowane w ramach wyłączeń grupowych oraz programy pomocowe de minimis. Zgodnie z art. 12 ust. 1 w/w ustawy, projekty programów pomocowych w ramach wyłączeń grupowych wymagają jednak opinii Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie – ministra właściwego ds. rolnictwa. Projekty programów pomocowych de minimis są zgłaszane Prezesowi UOKiK-u celem wniesienia ewentualnych zastrzeżeń (projekty programów pomocowych przewidujących udzielenie pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie podlegają zgłoszeniu ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa).

W Mysłowicach funkcjonują obecnie następujące programy pomocy de minimis:

  • Uchwała nr XIX/287/16 z dnia 25.02.2016 r. w sprawie udzielania przez Gminę Miasto Mysłowice zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (Dz. U. Woj. Śl. z dnia 03.03.2016r., poz. 1423);
  • Uchwała nr XXVIII/464/16 z dnia 22.12.2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/287/16 Rady Miasta Mysłowice z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie udzielania przez Gminę Miasto Mysłowice zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjne;
  • Uchwała nr XIX/279/16 z dnia 25.02.2016 r. w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi na terenie Miasta Mysłowice;
  • Uchwała nr XXX/475/17 z dnia 26.01.2017 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości zabytkowych budynków mieszkalnych lub ich części, na których wykonano remont elewacji.
  • Uchwała Nr XXXIX/588/17 Rady Miasta Mysłowice z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminów spłaty lub rozkładania na raty płatności należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Mysłowice lub jego jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym i instytucjom kultury, wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg;
  • Uchwała Nr XL/622/17 Rady Miasta Mysłowice z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/588/17 Rady Miasta Mysłowice z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminów spłaty lub rozkładania na raty płatności należnościpieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Mysłowice lub jego jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym i instytucjom kultury, wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg;
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa