ePUAPSEKAPSilesia

Pomoc indywidualna

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Pomoc indywidualna nie udzielona w ramach pomocy de minimis, wyłączeń grupowych lub programu pomocowego, zawsze będzie związane z obowiązkiem notyfikacji (czyli zatwierdzenia pomocy przez Komisję Europejską).Procedura notyfikacyjna została uregulowana w ustawie z 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Przedsiębiorca ubiegający się o przyznanie pomocy zobowiązany jest do:

  • złożenia wniosku o udzielenie pomocy;
  • przedstawienia informacji o otrzymanej pomocy innej niż de minimis.

Występując z wnioskiem o udzielenie pomocy, wnioskodawca powinien wskazać na przyczyny uzasadniające prośbę o udzielenie pomocy publicznej, w szczególności przedstawić swoją sytuację finansową, popartą stosowymi dowodami (np. sprawozdaniem F-01, bilansem czy rachunkiem wyników, wykazem środków trwałych wraz z informacją o ciążących na nich prawach osób trzecich (np. zastaw, hipoteka), zestawieniem należności i zobowiązań cywilnoprawnych oraz informacją o ciążących na wnioskodawcy zobowiązaniach publicznoprawnych).
Ponieważ – jak wyżej wspomniano, udzielenie pomocy w analizowanym przypadku będzie wymagało notyfikacji (zatwierdzenia przez Komisję WE), a zatem również uprzedniej opinii Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ( art. 12 ust. 1 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej), stąd wdrożenie procedury notyfikacyjnej, powinno zostać poprzedzone przesłaniem przez podmiot udzielający pomocy, informacji o której mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 października 2004r (Dz.U. Nr 246, poz. 2467). W związku z powyższym, w celu przyspieszenia procedury notyfikacyjnej – co niewątpliwe pozostaje w interesie wnioskodawcy, zasadnym jest podanie we wniosku o udzielenie pomocy publicznej, danych wyszczególnionych w § 3 ust. 1 w/w rozporządzenia.

Stosownie do zapisu art. 37 ust. 5 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, podmiot ubiegający się o pomoc zobligowany jest do przedstawienia informacji o otrzymanej pomocy publicznej oraz informacji, zawierającej w szczególności wskazanie dnia i podstawy prawnej jej udzielenia, formy i przeznaczenia, albo informacji o nieotrzymaniu pomocy. W Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 312 z późn. zm.), określono wzór formularza tej informacji.

System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa